USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychopedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-11DP-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychopedagogiczna
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Konwersatorium

Wymagania:

A. Wymagania formalne: Pedagogika ogólna, pedagogika społeczna, psychologia kliniczna, metodologia badań społecznych, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

B. Wymagania wstępne, podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań społecznych (proces badawczy i jego uwarunkowania, metoda, technika, narzędzie badawcze, wiedza z zakresu pedagogiki społecznej (środowisko wychowawcze, klasyfikacja środowisk wychowawczych, z zakresu psychopatologii (zaburzenia rozwoju i ich klasyfikacja)


Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę oraz wykształcenie profesjonalnych postaw w zakresie istoty, zadań, zasad i przebiegu diagnozy pedagogicznej i psychologicznej. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą szczegółowych reguł metodologiczno-etycznych obowiązujących w diagnozowaniu psychopedagogicznym oraz podstawowych technik diagnozowania wybranych środowisk, problemów i zaburzeń rozwojowych.

Pełny opis:

Treści programowe

A Konwersatorium:

1. Terminologia, istota i zakres badań diagnostycznych

2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego.

3. Etyczny wymiar badań diagnostycznych.

4. Diagnoza rodziny (środowiska wychowawczego, funkcjonowania, wybranych cech rodziny)

5. Diagnoza zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.

B. Ćwiczenia:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z technikami diagnozy psychopedagogicznej. Wskazanie na

przykładowe narzędzia badawcze, Omówienie zasad poprawnego konstruowania narzędzi diagnostycznych.

Opracowanie procedury badawczej oraz kwestionariusza wywiadu w odniesieniu do wybranych problemów

badawczych

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć :

E. Jarosz, E. Wysocka; Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

M. Guzik – Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

E. Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2006

Portale internetowe WWW. psychologia.edu.pl, http://www.ore.edu.pl

B. Literatura uzupełniająca

B. Skałbania: Diagnostyka Pedagogiczna, Kraków 2011

E. Wysocka; Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno – metodologiczne diagnozy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W odniesieniu do symbolu efektu (KP7_WG1)

Student zna i rozumie:

- terminologię stosowaną w pedagogice, potrafi ją zastosować opisując proces diagnostyczny i jego elementy składowe.

- metody diagnozy psychopedagogicznej oraz etykę w prowadzeniu badań diagnostycznych

Umiejętności

W odniesieniu do symbolu efektu ( KP7_UW7, KP7_UW10, KP7_UK1)

Student potrafi:

- wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu diagnozowania różnych problemów wychowawczych

- diagnozować złożone sytuacje edukacyjnych,

- wybrać i zastosować właściwy dla danej specjalności sposób postępowania.

Kompetencje

W odniesieniu do symbolu efektu (KP7_KK2 )

Student jest gotowy do:

- wykazania się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i podejmowane decyzje

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• konwersatorium: wypowiedz pisemna na pytania otwarte

• ćwiczenia: praca praktyczna: przygotowanie dwóch kwestionariuszy wywiadu według wygranego problemu.

C. Podstawowe kryteria: wypowiedź pisemna na pytania otwarte. Od 50% zaliczenie przedmiotu, zaliczenie przygotowanej pracy praktycznej według ustalonych i podanych studentom kryteriów, aktywność i obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmar, Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmar, Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiełbasiewicz
Prowadzący grup: Iwona Bugaj-Milewska, Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Bugaj-Milewska, Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Bugaj-Milewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0