USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura organizacyjna w placówkach oświatowo-wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-11KOwP-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura organizacyjna w placówkach oświatowo-wychowawczych
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok pedagogiki, pierwszy semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Konwersatorium

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza elementów kultury organizacyjnej kształtującej zachowania w tym zakresie pracowników oraz grup pracowników oraz ocena jej znaczenia dla efektywnego funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.

Pełny opis:

Tr

Treści programowe

1. Miejsce, zakład pracy – definicja, funkcje, podział placówek świadczących usługi edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze.

2. Kultura organizacyjna – definicja, główne czynniki, rodzaje kultur organizacyjnych, wpływ kultury na zachowania organizacyjne. Poziomy zachowań organizacyjnych:

• a) zachowania ludzi w organizacji i ich uwarunkowania - istota motywacji, rodzaje kultur zachowania w organizacji, czynniki wpływające na zachowania jednostki, formy uczestnictwa w organizacji, współczesny model kariery;

• b) zachowania grup w organizacji – cechy grupy, klasyfikacja grup, konflikty interpersonalne wewnątrz i międzygrupowe, ich przyczyny oraz sposoby rozwiązywania;

• c) zachowania organizacji jako całości – wpływ otoczenia na zachowania organizacji, główne determinanty zachowań organizacji.

4. Dystans wobec władzy jako element kultury organizacyjnej - źródła i przejawy władzy w organizacji

5. Teorie kontekstu kulturowego (wysoki i niski kontekst kulturowy, podział kultur ze względu na kontekst kulturowy, miejsce polskiej kultury organizacyjnej i innych wybranych kultur.

6. Komunikacja społeczna w organizacji jako składnik kultury organizacyjnej – poziomy komunikacji, znaczenie komunikacji, bariery komunikacji, warunki skutecznego porozumiewania się.

7. Kultura organizacyjna wobec wartości – pojęcie etyki, znaczenie kodeksów etycznych, preferowane przez organizację oświatowo-wychowawczą wartości.

8. Środowisko wielokulturowe w organizacji, szok kulturowy, sposoby radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami wielokulturowości - kontekst polski i międzynarodowy

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002

2. B. R. Kuc, J. M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009

3. G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE 2000, Warszawa 2007

4. P. Tyrała, Zachowania organizacyjne w procesie zarządzania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003

5. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, Część 2 – Edukacja międzykulturowa, FRSE, Warszawa

http://czytelnia.frse.org.pl/edukacja-miedzykulturowa/

http://czytelnia.frse.org.pl/serie/38/

B. Literatura uzupełniająca

1. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2009

2. Zbiegień Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm,

PWE Warszawa, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student zna i rozumie)

W odniesieniu do efektów kierunkowych (KP6_WG5, KP6_WK2, KP6_WK9, KP6_WK10) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

– ma podstawową wiedzę o różnych strukturach organizacyjnych instytucji świadczących usługi edukacyjne i realizujących funkcję wychowawczą oraz zachodzących relacji między tymi instytucjami, jak i wewnątrz tych instytucji

– ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w powiązaniu z kulturą organizacyjną placówki oświatowo- wychowawczej, wie, jakie elementy tej kultury kształtują proces komunikowania się.

- zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery

- zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne

Umiejętności

W odniesieniu do efektów kierunkowych (KP6_UW17, KP6_UW18, KP6_UO1) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

- jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesów uczenia się wszystkich podmiotów społecznego życia

- potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące roli instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i/lub pomocowych

- posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności

Kompetencje (student jest gotów do)

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KP6_KK3, KP6_KR1, KP6_KR2) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

- rozumie istotę zachowań organizacyjnych i ma świadomość wagi profesjonalnego zachowania się w środowisku zawodowym, w tym w placówkach oświatowo-wychowawczych.

- jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy danej instytucji oświatowej/edukacyjnej

- jest gotowy postępowania w sposób odpowiedzialny i etyczny, rozumienia etycznego wymiaru badań naukowych, oraz rozwiązywania problemów etycznych w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

• praca pisemna na ocenę

C. Podstawowe kryteria

• praca pisemna uwzględniająca treści poruszane podczas konwersatorium

• wspólne rozwiązywanie wybranego aspektu w grupie

• aktywność na zajęciach – możliwość podwyższenia oceny o jeden stopień

• obecność na zajęciach (1 nieobecność dopuszczalna, wg regulaminu studiów)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Zagulski
Prowadzący grup: Sylwester Zagulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza elementów kultury organizacyjnej kształtującej zachowania w tym zakresie pracowników oraz grup pracowników oraz ocena jej znaczenia dla efektywnego funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych

Pełny opis:

Treści programowe

1. Miejsce, zakład pracy – definicja, funkcje, podział placówek świadczących usługi edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze.

2. Kultura organizacyjna – definicja, główne czynniki, rodzaje kultur organizacyjnych, wpływ kultury na zachowania organizacyjne.Poziomy zachowań organizacyjnych:

• a) zachowania ludzi w organizacji i ich uwarunkowania - istota motywacji, rodzaje kultur zachowania w organizacji, czynniki wpływające na zachowania jednostki, formy uczestnictwa w organizacji, współczesny model kariery;

• b) zachowania grup w organizacji – cechy grupy, klasyfikacja grup, konflikty interpersonalne wewnątrz i międzygrupowe, ich przyczyny oraz sposoby rozwiązywania;

• c) zachowania organizacji jako całości – wpływ otoczenia na zachowania organizacji, główne determinanty zachowań organizacji.

4. Dystans wobec władzy jako element kultury organizacyjnej - źródła i przejawy władzy w organizacji

5. Teorie kontekstu kulturowego (wysoki i niski kontekst kulturowy, podział kultur ze względu na kontekst kulturowy, miejsce polskiej kultury organizacyjnej i innych wybranych kultur.

6. Komunikacja społeczna w organizacji jako składnik kultury organizacyjnej – poziomy komunikacji, znaczenie komunikacji, bariery komunikacji, warunki skutecznego porozumiewania się.

7. Kultura organizacyjna wobec wartości – pojęcie etyki, znaczenie kodeksów etycznych, preferowane przez organizację oświatowo-wychowawczą wartości.

8. Środowisko wielokulturowe w organizacji, szok kulturowy, sposoby radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami wielokulturowości - kontekst polski i międzynarodowy

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002

2. B. R. Kuc, J. M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009

3. G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE 2000, Warszawa 2007

4. P. Tyrała, Zachowania organizacyjne w procesie zarządzania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003

5. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, Część 2 – Edukacja międzykulturowa, FRSE, Warszawa

http://czytelnia.frse.org.pl/edukacja-miedzykulturowa/

http://czytelnia.frse.org.pl/serie/38/

B. Literatura uzupełniająca

1. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2009

2. Zbiegień Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm,

PWE Warszawa, 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Zagulski
Prowadzący grup: Sylwester Zagulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza elementów kultury organizacyjnej kształtującej zachowania w tym zakresie pracowników oraz grup pracowników oraz ocena jej znaczenia dla efektywnego funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych

Pełny opis:

Treści programowe

1. Miejsce, zakład pracy – definicja, funkcje, podział placówek świadczących usługi edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze.

2. Kultura organizacyjna – definicja, główne czynniki, rodzaje kultur organizacyjnych, wpływ kultury na zachowania organizacyjne.

3. Poziomy zachowań organizacyjnych:

• a) zachowania ludzi w organizacji i ich uwarunkowania - istota motywacji, rodzaje kultur zachowania w organizacji, czynniki wpływające na zachowania jednostki, formy uczestnictwa w organizacji, współczesny model kariery;

• b) zachowania grup w organizacji – cechy grupy, klasyfikacja grup, konflikty interpersonalne wewnątrz i międzygrupowe, ich przyczyny oraz sposoby rozwiązywania;

• c) zachowania organizacji jako całości – wpływ otoczenia na zachowania organizacji, główne determinanty zachowań organizacji.

4. Dystans wobec władzy jako element kultury organizacyjnej - źródła i przejawy władzy w organizacji

5. Teorie kontekstu kulturowego (wysoki i niski kontekst kulturowy, podział kultur ze względu na kontekst kulturowy, miejsce polskiej kultury organizacyjnej i innych wybranych kultur.

6. Komunikacja społeczna w organizacji jako składnik kultury organizacyjnej – poziomy komunikacji, znaczenie komunikacji, bariery komunikacji, warunki skutecznego porozumiewania się.

7. Kultura organizacyjna wobec wartości – pojęcie etyki, znaczenie kodeksów etycznych, preferowane przez organizację oświatowo-wychowawczą wartości.

8. Środowisko wielokulturowe w organizacji, szok kulturowy, sposoby radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami wielokulturowości - kontekst polski i międzynarodowy

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002

2. B. R. Kuc, J. M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009

3. G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE 2000, Warszawa 2007

4. P. Tyrała, Zachowania organizacyjne w procesie zarządzania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003

5. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, Część 2 – Edukacja międzykulturowa, FRSE, Warszawa

http://czytelnia.frse.org.pl/edukacja-miedzykulturowa/

http://czytelnia.frse.org.pl/serie/38/

B. Literatura uzupełniająca

1. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2009

2. Zbiegień Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm,

PWE Warszawa, 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwester Zagulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0