USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-11PPR-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok pedagogiki, pierwszy semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi :

• zagadnieniami z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej,

• orientacjami i teoriami rozwojowymi; biologicznymi, socjologicznymi oraz psychologicznymi (psychoanalitycznymi, behawioralnymi i poznawczymi ).

• stadiamirozwoju psychofizycznegoczłowieka,

• problematyką rozwoju dziecka w zakresie rozwoju ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społeczno-moralnego.

Pełny opis:

Treści programu:

A. Problematyka wykładów

1. Rozwój i wychowanie w ujęciu wielkich teorii psychologicznych /introspekcjonizmu, behawioryzmu, psychoanalizy. psychologii kognitywnej oraz psychologii humanistycznej/. Pokazanie powiązania procesu rozwoju i wychowania oraz problem rozwoju świadomości i samoświadomości.

2. Teorie i kierunki rozwoju człowieka a więc; teoria natywistyczna, empirystyczna, konwergencji i interakcyjna oraz kierunki rozwoju; biologiczny, intelektualny, emocjonalny i społeczno-moralny. Główne pytania to; co to jest rozwój, jaka jest jego natura, co mu sprzyja i ku czemu zmierza?

3. Periodyzacje rozwoju / Wallen, Loevinger ,Żebrowska/ oraz zaburzenia rozwoju psycho-fizyczneg; globalne i parcjalne.

4. Rozwój a proces wychowania. Wychowanie a socjalizacja; sposoby ich ujmowania i związki oraz niepowodzenia wychowawcze i defekty socjalizacji.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Brzezińska A.,(red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk 2005, GWP

2. Łoś Zb., Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia. Wrocław 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

3. Przetacznik – Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka. Tom 1. Warszawa 2011, PWN

4. Harwas – Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2 i 3 Warszawa 2011, PWN

5. Dembo M.H., Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa 1997, WSiP

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Tuner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka. Warszawa 1999, WSiP

2.. Przetacznik – Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza. Tom 1 i 2. Warszawa 1994, PWN

B. Literatura uzupełniająca

1.Kendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2004, GWP

2.Chudzik A.(red.), Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, Łódź 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

W odniesieniu do efektów kierunkowych (KP7_WG1, KP7_WG5, KP7_WG6, KP7_WG8) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

na poziomie rozszerzonym zna i rozumie terminologię używaną w psychologii rozwojowej, znai rozumie sposoby jej zastosowania w praktyce pedagogicznej oraz w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia,w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym w powiązaniu ze studiowaną specjalnością; ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach ważnych dla praktyki studiowanej specjalności pedagogicznej; pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i społecznych podstaw działalności pedagogicznej z uwzględnieniem kształcenia, wychowania, opieki, resocjalizacji i terapii; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w odniesieniu również do praktyki pedagogicznej

Umiejętności

W odniesieniu do efektów kierunkowych (KP7_UW1, KP7_UW2, KP7_UW3, KP7_UW7, KP7_UK2) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

ma pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ichz punktu widzenia studiowanej specjalności; potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwojowej w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych,a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w obszarze studiowanej specjalności pedagogicznej; potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie, w języku polskim i obcym, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnychi pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych, korzystającz dorobku psychologii rozwojowej; ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w obrębie praktyki studiowanej specjalności pedagogicznej.

Kompetencje społeczne (postawy)

W odniesieniu do efektów kierunkowych (KP7_KK1, KP7_KO1, KP7_KO2) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowychi osobistych; do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę; angażuje sięwe współpracę, docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• Wykład – egzamin

B. Formy zaliczenia

Wykład

• egzamin ustny – dłuższa odpowiedź na zadane pytania

C. Podstawowe kryteria

Znajomość treści objętych problematyką wykładu, umiejętność formułowania rzeczowych i merytorycznych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sokal
Prowadzący grup: Urszula Sokal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiełbasiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Bugaj-Milewska, Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Ciosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Ciosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Ciosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Ciosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ciosek
Prowadzący grup: Mieczysław Ciosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0