USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-ZEW12ZEWM-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, 2 semestr, N II st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Wykład

Wymagania:

A. Wymagania formalne: wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej oraz wiedza z zakresu współczesnych tendencji w kształce-niu,

B. Wymagania wstępne: niezbędna jest wiedza z zakresu podstawowej terminologii pedagogiki, zasoby wiedzy z różnych dyscyplin jako podstawa umiejętności integracji wiedzy z pedagogiki z innymi dyscyplinami w tym: diagnozowania, oceniania, obserwowania i analizowania sytuacji edukacyjnych, umiejętność doboru środków dla danej działalności pedagogicznej.


Skrócony opis:

Przedmiot systematyzuje i pogłębia wiedzę z zakresu treści, zadań i funkcji pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, poszerza umiejętności interpretacyjne tekstów źródłowych oraz kompetencje metodyczne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej

Pełny opis:

Wykład:

• Systematyzacja i pogłębienie wiedzy z zakresu treści, zadań i funkcji pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dyskusja nad kontekstem społecznym procesów edukacyjnych oraz analiza ich znaczenia dla pracy pedagogów, środowiska lokalnego, włączenie tych problemów do planowania pracy pedagogicznej.

• Wykształcenie umiejętności doboru i krytycznej oceny treści z zakresu wczesnej edukacji (podstawa programowa, podręczniki oraz ich włączenia w tok pracy dydaktycznej.

• Rozwinięcie i rozszerzenie umiejętności studentów w zakresie włączania nowych doktryn i paradygmatów w edukacji zintegrowanej odnoszących się do działalności przedszkola i edukacji w klasach młodszych.

• Wykształcenie umiejętności interdyscyplinarnego planowania pracy dydaktycznej na poziomie wczesnej edukacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk kognitywnych, wiedzy o kulturze oraz wiedzy tech-nicznej i przyrodniczej.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Przedstawienie modeli nauczania systematyzujące wiedzę studenta o sposobach pracy edukacyjnej. Zaprezentowanie podstawowych metod stosowanych w szkołach (zarówno skoncentrowanych na nauczycielu, jak i na uczniu) od strony teoretycznej i praktycznej.

Treści wykładu:

• Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - teoria i metodyki, zmiany w zakresie jej funkcji i zadań. Zmiana paradyg-matyczna w pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej; polityka oświatowa a edukacja wczesnoszkolna w okresie transformacji

• Wykorzystanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk kognitywnych, wiedzy o kulturze oraz wiedzy tech-nicznej i przyrodniczej w pracy pedagoga wczesnej edukacji; nowe metodyki w zakresie kształcenia językowego, ro-zumowania logiczno-matematycznego, metodyki uwrażliwiania na sztukę i środowisko przyrodnicze (ekologie środo-wiskowe).

• Formy włączania nowych doktryn i paradygmatów w edukacji zintegrowanej odnoszących się do działalności przed-szkola i edukacji w klasach młodszych w zakresie edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, estetycznej;

• Ocena i analiza treści z zakresu wczesnej edukacji (podstawa programowa, podręczniki) oraz metody ich włączania w tok pracy dydaktycznej.- podejście krytyczne; problem oceny w kształceniu zintegrowanym

• Nauczyciel wczesnej edukacji a konteksty procesów edukacyjnych, planowanie pracy pedagogicznej(socjalizacja szkolna a dezintegracja, współpraca z rodzicami, komunikacja społeczna). Środowisko dydaktyczne we wczesnej edukacji;

Treści ćwiczeń:

Problematyka ćwiczeń:

• Poznanie ucznia drogą do skuteczniejszych działań edukacyjnych.

• Partnerstwo edukacyjne w relacjach nauczyciel- rodzic.

• Nauka poprzez zabawę (znaczenie gier edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej).

• Metody rozwijania twórczości w klasach początkowych (CORT, Future Problem Solving, CPS, SCAMPER, CIFS).

• Nauka łatwa i przyjemna- metody skutecznego i szybkiego uczenia się.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Pedagogika wczesnoszkolna red D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Więckowski R, Pedagogika wczesnoszkolna WSiP, Warszawa, kolejne wydania.

Klus – Stańska D., Światy dziecięcych znaczeń, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2004.

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, Poznań 2011.,

Dziecko w zabawie i świecie języka, A. Brzezińska (red), Zysk i S-ka, Poznań, 1995.

(Anty)edukacja wczesnoszkolna, D. Klus-Stańska(red.), OW „Impuls” Kraków 2014.(wybrane fragmenty)

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Dylak S. Architektura wiedzy w szkole, wyd Difin SA Warszawa 2013.

Pedagogika wczesnoszkolna red D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, wyd. akademickie i profesjonalne Warszawa 2009.

(Anty)edukacja wczesnoszkolna, D.Klus-Stańska(red.), OW „Impuls” Kraków 2014.(wybrane fragmenty).

Szmidt K J., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.

J. Harris, l. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa 2003.

B. Literatura uzupełniająca:

Muszyńska M.,, Metafory w edukacji prymarnej, Toruń 1999.

Nauczycielskie zmagania z podstawą programową, red. A. Dereń, J. Tersa, T. Sadoń-Osowiecka, CIE, Kartuzy 2010.

Wczesna edukacja między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, red. D. Klus Stańska, E. Szatan, D. Bronk, wyd. UG, Gdańsk 2006.

K.Lachowicz –Tabaczek, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej, GWP, Gdańsk 2004.

A. Malenda, O twórcze uczenie się matematyki, wyd. UG, Gdańsk 2001.

Kruk J, Dziecko w świecie przedmiotów. Studium projektowe pomocy dydaktycznych, „Impuls”, Kraków 2002.

Zalewska E., Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych, wyd. UG, Gdańsk 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KW05, KW10, KW11, KW13) efektów obszarowych (H2A_W04, S2A_W02, S2A_W03, S2A_W07, H2A_W05, S2A_W01, S2A_W08) oraz efektów kształcenia n-li na EUH-E (X3a) efekty przedmiotowe:

student zna terminologie pedagogiczną stosowaną w odniesieniu do zagadnień kształcenia zinte-growanego, łączy tę wiedzę z innymi dyscyplinami stanowiącymi bazę dla rozumienia zasad integracji wiedzy, zna nowe nurty pedagogiczne odnoszące się do metodyki wczesnej edukacji, odnosi zdobytą wiedzę do szerszego kontekstu kulturowego, funkcjonowania instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych. Rozumie uwarunkowania psychologiczne, społeczne i filozoficzne wprowadzania do praktyki pedagogicznej nowych doktryn i paradygmatów z zakresu wczesnej edukacji w ramach istniejącego systemu edukacji.

Umiejętności:

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KU02, KU05, KU08, KU09, KU10, KU11) efektów obszarowych (S2A_U02, H2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U05, H2A_U06, H2A_U02, S2A_U06, S2A_U04, S2A_U07) efekty przedmiotowe:

- zakłada się, że student będzie umiał:

za pomocą obserwacji i interpretacji zdobywać informacje o procesie kształcenia na poziomie wczesnej edukacji, łącząc je z wiedzą z innych dyscyplin, konstruować rozwiązania dla praktyki pedagogicznej z przedmiotowego zakresu, prezentować je przed słuchaczami oraz opracowywać w postaci pisemnej. Diagnozuje, analizuje, prognozuje zdarzenia i sytuacje edukacyjne odnoszące się do wczesnej edukacji, opracowuje projekty zajęć, osadzając wiedzę praktyczną z kontekstem teoretycznym, jest twórczy i pomysłowy w swoim działaniu. Potrafi generować oryginalne rozwiązania problemów pedagogicznych. Potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem.

Kompetencje społeczne (postawy):

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KK02, KK03, KK06) efektów obszarowych (H2A_K02, S2A_K01, S2A_K04, H2A_K01, S2A_K05, S2A_K07) efekty przedmiotowe:

zakłada się że student będzie:

Zaangażowany w działania na rzecz własnego rozwoju z uwzględnieniem sfery pedagogicznej jako podstawy przyszłej aktywności zawodowej, będzie udoskonalał przyszły warsztat pracy, rozwijał umiejętność pracy w grupie oraz współdziałania z osobami zaangażowanymi w pozytywne zmiany w sferze edukacji, podejmował wyzwania zawodowe.

Metody i kryteria oceniania:

• Egzamin ustny:

- zawiera zadania otwarte o zróżnicowanym stopniu trudności związane z umiejętnością stosowania wiedzy z przedmiotowego zakresu w sytuacjach edukacyjnych oraz umiejętność krytycznej interpretacji wiedzy wchodzącej w zakres wykładów poszerzonych o podaną literaturę.

Zaliczenie z oceną:

student projektuje zajęcia edukacyjne dla dzieci klas I- III, mające na celu rozwijanie jego twórczości oraz wykorzystanie poznanych metod skutecznego uczenia się.

Podstawowe kryteria oceny:

Umiejętność samodzielnej analizy tekstów źródłowych oraz wykorzy-stania treści objętych problematyką wykładu w projektowaniu roz-wiązań dydaktycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Umiejętność krytycznej analizy i oceny problemów dotyczących wcze-snej edukacji (w zadaniach otwartych: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, wiedza o technice)

Umiejętność wykorzystania wiedzy w projektowaniu sytuacji dydak-tycznych (zajęcia rozwijające)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kruk
Prowadzący grup: Jolanta Kruk, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kruk
Prowadzący grup: Jolanta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Jolanta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Kruk, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0