USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie merytoryczne nauczyciela ZEW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-ZEW31PMN-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie merytoryczne nauczyciela ZEW
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Konwersatorium

Wymagania:

A. Wymagania formalne: Dydaktyka ogólna, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką

B. Wymagania wstępne: niezbędna jest wiedza z zakresu podstawowej terminologii pedagogiki, oraz na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych podstaw procesu kształcenia i wychowania, umiejętność integracji wiedzy z pedagogiki z innymi dyscyplinami, diagnozowania, oceniania, obserwowania i analizowania sytuacji edukacyjnych, umiejętność doboru środków dla danej działalności pedagogicznej.


Pełny opis:

Problematyka konwersatorium:

- nauczyciel i jego wiedza o literaturze oraz kompetencje związane z jej przekazem oraz budowaniem wiedzy o przekazie literackim

- problematyka kompetencji medialnych (cyfrowych) i komunikacyjnych nauczyciela

- pogłębianie wiedzy i kompetencji matematycznych

-wiedza przyrodnicza nauczyciela oraz metody jej rozwijania i pogłębiania oraz znajomość zasad ochrony środowiska

- orientacja w zagadnieniach społecznych, politycznych a konstruowanie przekazu szkolnego

- nauczyciel jako osoba wrażliwa na sztukę ( formy sztuki klasycznej i nowoczesnej, rozwój wrażliwości muzycznej, odbiór złożonych tekstów kultury),

- nauczyciel jako osoba wrażliwa na wychowanie dzieci o spcjalnych potrzebach edukacyjnych

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć oraz zdania egzaminu:

Pedagogika wczesnoszkolna red D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Kruk J, Dziecko w świecie przedmiotów. Studium projektowe pomocy dydaktycznych, „Impuls”, Kraków 2002.

M. Muszyńska, Metafory w edukacji prymarnej, Toruń 1999.

J. Harris, l. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa 2003.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

Pedagogika wczesnoszkolna red D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, wyd. akademickie i profesjonalne Warszawa 2009.

Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Kruk J, Dziecko w świecie przedmiotów. Studium projektowe pomocy dydaktycznych, „Impuls”, Kraków 2002.

Nauczycielskie zmagania z podstawą programową, red. A. Dereń, J. Tersa, T. Sadoń-Osowiecka, CIE, Kartuzy 2010.

Wczesna edukacja między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, red. D. Klus Stańska, E. Szatan, D. Bronk, wyd. UG, Gdańsk 2006.

M. Muszyńska, Metafory w edukacji prymarnej, Toruń 1999.

K.Lachowicz –Tabaczek, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej, GWP, Gdańsk 2004.

A. Malenda, O twórcze uczenie się matematyki, wyd. UG, Gdańsk 2001.

M. Gołaszewska Estetyka współczesności, wyd UJ Kraków 2001

R. Kluszczyński, Sztuka interaktywna, wyd. Akademickie i Prof., Warszawa 2010

A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, OW IMPULS, Kraków 2002.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

G. Badura-Strzelczyk, Pomóż mi zrobić to samemu, OW IMPULS, Kraków 1998.

M. Miksza Zrozumieć Montessori, OW IMPULS, Kraków 1998

J. Piaget, B. Inhelder, Psychologia dziecka, Wrocław 1999.

B. Bednarczyk, Dziecko w klasie Montessori, wyd UMCS, Lublin 2007.

M, Dmochowska, Droga dziecka do nauki pisania, PZWiS, 1971.

Kultura dźwięku, red. Ch. Cox, Gdańsk 2010.

B. Literatura uzupełniająca:

D. Fontana, Psychologia dla nauczycieli, Poznań 1998

Bruner J., Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978,

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2000,

Klus-Stańska D, M., Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W odniesieniu do efektów wzorcowych K_W03, K_W09, K_W16 i efektów obszarowych (H1P_W02, H1P_W01, H1P_W07 ) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

- posiada uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonnowaniu instytucji edukacyjnych i in, pogłębioną w wybranych zakresach oraz uczestnikach działalności edukacyjnej i in., pogłębioną w wybranych zakresach.

- ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania zadań nauczyciela ZEW oraz różnych obszarach funkcjonowania przedszkola i szkoły.

Umiejętności:

W odniesieniu do efektów wzorcowych (K_U02, K_U04, K_U12, K_U15, K_U17, K_U26 ) i efektów obszarowych (S1P_U01, S1P_U08, S1P_U01, S1P_U02, S1P_U03, S1P_U08,H1P_U11, H1P_U09, S1P_U08, S1P_U02, S1P_U06 )

Student:

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i planowania działalności pedagogicznej w szkole i przedszkolu.

-zdobywać informacje o procesie kształcenia za pomocą metod badań w pedagogice,

- konstruować rozwiązania dla praktyki pedagogicznej z przedmiotowego zakresu, prezentować je przed słuchaczami oraz opracowywać w postaci pisemnej, wykorzystując własne pomysły;

- potrafi animować pracę nad rozwojem uczestników procesów edukacyjnych

Kompetencje:

W odniesieniu do efektów wzorcowych (K_K01, K_K08,) i efektów obszarowych (H1P_K01,S1P_K0, H1P_K05, S1P_K05 ) następujące efekty przedmiotowe:

Student

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna w postaci opracowania programu zajęć uwzględniającego treści wynikające z interpretacji zapisu podstawy programowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiełbasiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0