USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-11MBN-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok administracji, pierwszy semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności systematyzacji źródeł prawa i ich inter-pretacji z punktu widzenia hierarchii źródeł, a także umiejętności tzw. przychylnej interpretacji euro-pejskich źródeł prawa.

Pełny opis:

Treści programowe

A. Problematyka wykładu

1. Pojęcie badania naukowego w prawie.

2. Podstawowe metody i techniki badawcze stosowane w naukach społecznych.

3. Podstawowe metody poznania prawa.

4. Podstawowe metody interpretacji prawa.

5. Hierarchia polskich i europejskich źródeł prawa.

6. Problem kolizji norm polskich i europejskich.

7. Znajomość orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, DIFIN, Warszawa 2005;

2. Brożek B., Stelmach J., Metody prawnicze, Zakamycze 2004;

3. Grobler A., Metodologia nauk, ZNAK, Kraków 2006;

4. Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa, Zakamycze 2004;

5. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, KUL, Lublin 2001;

6. Weiner J., Techniki pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992;

Efekty uczenia się:

Wiedza

-Kr2_W01 (S2P_W01) - Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o administracji publicznej, jej miejscu w systemie nauk społecznych i prawnych oraz o relacjach do innych nauk społecz-nych.

-Kr2_W05 (S2P_W03 S2P_W06) - Zna szczegółowo metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych właściwe dla nauk społecznych i prawnych, pozwalające opisywać i anali-zować:

- struktury państwa, administracji i organizacje gospodarcze oraz procesy w nich i między nimi zachodzące,

- czynniki stabilizujące i destabilizujące te struktury

Umiejętności

- Kr2_U01 (S2P_U01 S2P_U08) - Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone sprawy administracyjne oraz zjawiska ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe w zakresie usług publicznych i rozwoju jednostek terytorialnych.

Rozumie i umie wyjaśnić treść aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, komunikatów i artykułów w prasie i czasopismach z obszaru nauk społecznych.

Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji.

Kr2_U02 (S2P_U02 S2P_U03 S2P_U10) - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu przyczyn i przebiegu spraw administracyjnych oraz procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych dotyczą-cych spraw publicznych i rozwoju jednostek teryt.

Potrafi formułować własne opinie krytyczne.

Posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o zachowaniach ludzi w ww. strukturach na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia i oceny funkcjo-nowania tych struktur .

Kr2_U03 (S2P_U02 S2P_U03) - Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki spraw administracyj-nych, procesów i zjawisk w zakresie społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem właściwych metod badawczych. Potrafi postawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi zgromadzić dane, analizować i prezentować sprawy i zjawiska przy wykorzystaniu technologii informacyjnych

Kr2_U04 (S2P_U04) - Potrafi prognozować i modelować złożone sprawy administracyjne oraz procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauki o administracji.

Kr2_U05 (S2A_U05) - Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu zadań administracji publicznej.

Kr2_U06 (S2P_U02 S2P_U06 S2P_U07) - Wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i for-mach do rozwiązywania problemów z zakresu zadań administracji publicznej po-jawiających się w praktyce działania administracji.

Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

Kr2_U08 (S2P_U09 S2P_U10) - Umie samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych spraw administra-cyjnych i publicznych problemów z zakresu społeczno-ekonomicznego w oparciu o założone kryteria. Potrafi doprowadzić do podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr2_K01 (S2P_K01 S2P_K06) Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr2_K02 (S2P_K02 S2P_K03 S2P_K03 S2P_K05) Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr2_K03 (S2P_K05 S2P_K02) Komunikacja

umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzystaniem konsultacji społecznych; przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Kr2_K04 (S2P_K04 S2P_K05) Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywa-niem zawodu

Kr2_K05 (S2P_K05 S2P_K03) Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr2_K06 (S2P_K07) Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

• pisemne prace zaliczeniowe przygotowane przez studentów w domu

C. Podstawowe kryteria

Zaliczenie przedmiotu student uzyskuje przygotowując pracę zaliczeniową zgodnie z wytycznymi wykładowcy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Gawroński
Prowadzący grup: Henryk Gawroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sylwestrzak
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0