USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-12ZZL-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok administracji, drugi semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest analiza zasad i procesów zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach oraz ich stosowania w praktyce

funkcjonowania administracji publicznej oraz ocena znaczenia pracy i poznanie mechanizmów rynku pracy

Pełny opis:

Treści programowe

Pojęcie pracy, znaczenie pracy w życiu człowieka.

Charakterystyka współczesnego rynku pracy.

Pojęcie funkcji personalnej w organizacjach.

Elementy procesu kadrowego.

Systemy motywacyjne w organizacjach.

Przywództwo i kierowanie personelem – style przywództwa i kierowania. Decyzje kierownicze.

Współczesny model kariery

Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

 J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010

 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

 Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. B. Urbaniak, Difin, Warszawa 2008

 H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

B. Literatura uzupełniająca

 H. A. Simon, Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, wyd. IV, Helion, Gliwice 2007

 T. Listwan (red.) Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006

 1.T. Rostkowski (red.) Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004

 2. B. Mazur, Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr2_W03 (S2P_W05)- Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i cywilizacji oraz jako podmiocie tworzącym struktury prawne, społeczne i ekonomiczne oraz o motywach jego działania, a także pogłębioną wiedzę o człowieku jako uczestniku procesów administracyjnych i podmiocie na rynku pracy.

Kr2_W04 (S2P_W04 S2P_W09)

- Ma rozszerzoną wiedzę na temat struktur i instytucji publicznych oraz ekonomiczno-społecznych, a także o rodzajach więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji, w tym pogłębioną wiedzę na temat więzi organizacyjnych i stosunku człowieka do pracy.

Kr2_W06 (S2P_W07 S2P_W10)

- Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych.

Kr2_W07 (S2P_W08 S2P_W11)

- Potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyk związanych z działalnością organizacji publicznych i niepublicznych oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczania przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zastosowaniem określonej metody badawczej

Umiejętności

Kr2_U01 (S2P_U01 S2P_U08)

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone sprawy administracyjne oraz zjawiska ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe w zakresie usług publicznych i rozwoju jednostek terytorialnych.

Rozumie i umie wyjaśnić treść aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, komunikatów i artykułów w prasie i czasopismach z obszaru nauk społecznych.

Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji

Kr2_U02(S2P_U02 S2P_U03 S2P_U10)

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu przyczyn i przebiegu spraw administracyjnych oraz procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych dotyczących spraw publicznych i rozwoju jednostek teryt.

Potrafi formułować własne opinie krytyczne.

Posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o zachowaniach ludzi w ww. strukturach na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia i oceny funkcjonowania tych struktur

Kr2_U03(S2P_U02 S2P_U03)

- Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki spraw administracyjnych, procesów i zjawisk w zakresie społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem właściwych metod badawczych. Potrafi postawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi zgromadzić dane, analizować i prezentować sprawy i zjawiska przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Kr2_U05 (S2P_U05)

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu zadań administracji publicznej.

Kr2_U06(S2P_U02 S2P_U06 S2P_U07)

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i formach do rozwiązywania problemów z zakresu zadań administracji publicznej pojawiających się w praktyce działania administracji.

Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

Kr2_U08 (S2P_U09 S2P_U10)

- Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, odważnie, ale z rozwagą wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, umie wyrażać konstruktywną krytykę.

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr2_K01 S2P_K01 S2P_K06

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr2_K02 S2P_K02 S2P_K03 S2P_K05

Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr2_K03 S2P_K05 A2P_K02

Komunikacja

umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzystaniem konsultacji społecznych; przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekono-miczne tych projektów

Kr2_K04 S2P_K04 S2P_K05

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr2_K05 S2P_K05 S2P_K03

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zada-nia

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr2_K06 S2P_K07

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia

• egzamin

B. Formy zaliczenia wybierane z przygotowanej listy, na przykład:

• egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi i zamkniętymi, pytania dotyczą także treści podanych na platformie edukacyjnej

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest 55% punktów z testu, osoby zabierające głos na wykładzie, odpowiadające na pytania prowadzącego otrzymują dodatkowe punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-14 - 2012-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-14 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-14 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Janusz
Prowadzący grup: Marcin Janusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0