USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-AE21SM-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok administracji europejskiej, pierwszy semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
Drugi rok administracji, pierwszy semestr, s niest. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Cele seminarium są powiązane bezpośrednio z efektami kształcenia dla poszczególnych obszarów tematycznych prac dyplomowych mieszczących się w obszarze zainteresowań badawczych związanych z przedmiotami, uznanymi za wprowadzające do seminarium (wynikają one z wyboru specjalności). Intencją pedagoga jest pogłębienie wiedzy studenta w wybranym obszarze i zainspirowanie studenta do własnej pracy badawczej.

Pełny opis:

Treści programowe

Treści prezentowane na seminarium:

- odpowiadają indywidualnym zainteresowaniom badawczym i zawodowym poszczególnych seminarzystów;

- polegają na wyjaśnianiu wątpliwości związanych ze sporami w doktrynie na tle danego przedmiotu będącego uznanym za wprowadzający do seminarium magisterskiego

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Literatura dla poszczególnych przedmiotów wprowadzających do seminarium jest adekwatna do tej wskazanej w toku nauczania danego przedmiotu.

Literatura specjalistyczna polecana przez pedagoga studentom zależy od problemu badawczego w danej pracy dyplomowej.

Literatura dotycząca pisania prac:

1. M. Rutkowska-Sowa, Plagiaty studentów i doktorantów, „Edukacja Prawnicza” 2013, Nr 11.

2. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2018.

3. R. Zenderowski, Praca magisterska Licencjat, CeDeWu, Warszawa 2018.

4. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. 4, LexisNexis, 2007.

5. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla Studentów, Impuls, Kraków 2010.

6. S. Urban, W Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

7. R. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z płytą CD, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

8. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

B. Literatura uzupełniająca

1. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2009.

2. A. Mikos, Zasady pisania prac magisterskich - wskazówki praktyczne, „Edukacja Prawnicza” 2006, Nr 4 (79).

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr2_W01

(S2P_W01)

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o administracji publicznej, jej miejscu w systemie nauk społecznych i prawnych oraz o relacjach do innych nauk społecznych;

Kr2_W06

(S2P_W07

S2P_W10)

- ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Kr2_W07

(S2P_W08

S2P_W11)

- potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyka związanego z działalnością organizacji publicznych i niepublicznych oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczania przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zastosowaniem określonej metody badawczej

Kr2_W09

(S2P_W02

S2P_W03

S2P_W07

S2P_W08

S2P_W11)

- ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji publicznych: prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i społecznych, przestrzennych i środowiskowych oraz zmianach w nich zachodzących w odniesieniu do struktur i procedur związanych z funkcjonowaniem systemów zabezpieczeń społecznych.

Umiejętności

Kr2_U01

(S2P_U01

S2P_U08)

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone sprawy administracyjne oraz zjawiska ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe w zakresie usług publicznych i rozwoju jednostek terytorialnych. Rozumie i umie wyjaśnić treść aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, komunikatów i artykułów w prasie i czasopismach z obszaru nauk społecznych. Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji.

Kr2_U02

(S2P_U02

S2P_U03

S2P_U10

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu przyczyn i przebiegu spraw administracyjnych oraz procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych dotyczących spraw publicznych i rozwoju jednostek teryt. Potrafi formułować własne opinie krytyczne. Posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o zachowaniach ludzi w ww. strukturach na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia i oceny funkcjonowania tych struktur

Kr2_U03

(S2P_U02

S2P_U03

- Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki spraw administracyjnych, procesów i zjawisk w zakresie społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem właściwych metod badawczych. Potrafi postawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi zgromadzić dane, analizować i prezentować sprawy i zjawiska przy wykorzystaniu technologii informacyjnych

Kr2_U04

(S2A_U04)

- Potrafi prognozować i modelować złożone sprawy administracyjne oraz procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauki o administracji.

Kr2_U05

(S2P_U05)

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu zadań administracji publicznej.

Kr2_U06

(S2P_U02

S2P_U06

S2P_U07)

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i formach do rozwiązywania problemów z zakresu zadań administracji publicznej pojawiających się w praktyce działania administracji. Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

Kr2_U07

(S2P_U02

S2P_U06

S2P_U07)

- Umie samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych spraw administracyjnych i publicznych problemów z zakresu społeczno-ekonomicznego w oparciu o założone kryteria. Potrafi doprowadzić do podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.

Kr2_U08

(S2P_U09

S2P_U10)

- Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, odważnie, ale z rozwagą wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, umie wyrażać konstruktywną krytykę.

Kompetencje społeczne

Kr2_K01

(S2P_K01

S2P_K06

- Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich

możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr2_K02

(S2P_K02

S2P_K03

S2P_K05)

- Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr2_K01

(S2P_K05

S2P_K02)

- Komunikacja

- umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzystaniem konsultacji społecznych;

- przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Kr2_K04

(S2P_K04

S2P_K05)

- Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr2_K05

(S2P_K05

S2P_K03

- Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr2_K06

(S2P_K07

- Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

• przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników (pisemna)

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest regularne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych wraz z prezentacją wyników badań własnych na potrzeby pracy dyplomowej w formie pisemnej spełniającej kryteria pisania prac dyplomowych, zebranie materiału źródłowego, przygotowanie planu pracy i części merytorycznej oraz przygotowanie całej pracy dyplomowej. Student powinien uzasadnić dobór wybranych metod i technik badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-09-01 - 2012-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sylwestrzak
Prowadzący grup: Eugeniusz Bojanowski, Henryk Gawroński, Włodzimierz Gawrylczyk, Henryk Horbaczewski, Izabela Justyńska, Janusz Justyński, Krzysztof Luks, Andrzej Majewski, Michał Płachta, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Gawroński, Izabela Justyńska, Janusz Justyński, Tadeusz Liziński, Krzysztof Luks, Michał Płachta, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Justyńska, Janusz Justyński, Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Justyńska, Janusz Justyński, Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Kołodziejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Gawrylczyk, Miłosz Kaczyński, Miron Kłusak, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Gawrylczyk, Wojciech Janik, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Janik, Miłosz Kaczyński, Miron Kłusak, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0