USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka polskiego w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-AP32KJPwA-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego w administracji
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Trzeci rok administracji publicznej, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Trzeci rok administracji, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania:

Formy zaliczenia:

Zaliczenie ustne – 2 pytania z zestawu zagadnień

Przygotowanie analizy tekstu pisanego stylem urzędowym i publicy-stycznym i wskazanie błędów językowych (praca pisemna plus zrefe-rowanie przeprowadzonej analizy na zajęciach)

Zredagowanie tekstu na zajęciach: podania, powiadomienia, oświad-czenia, notatki prasowej, ogłoszenia, sprawozdania, protokołu.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Student powinien znać zasady poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie, uwzględniającego obowiązujące w języku polskim normy. Student powinien wykazywać szczególną dbałość i staranność w posługiwaniu się językiem ojczystym i mieć świadomość językowych błędów. Student powinien sprawnie i poprawnie redagować: podanie, protokół, notatkę, raport itp. Student powinien wykształcić w swoich zachowaniach komunikacyjnych nawyk korzystania ze słowników (s. poprawnej polszczyzny, s. ortograficznego, s. języka polskiego, s. frazeologicznego)

Student powinien umieć identyfikować sytuacje komunikacyjne i dostosować do nich poziom złożoności komunikatu, uwzględniając możliwości percepcyjne odbiorcy. Student powinien być odpowiedzialny za słowo oraz dostrzegać zależność między kulturą języka a kulturą osobistą.

Pełny opis:

Treści programowe

A. Problematyka konwersatorium

1. Interpretacja pojęć: kultura języka, język, komunikowanie się, norma językowa, błąd językowy, słownictwo czynne i bierne.

2. Język jako element kultury organizacyjnej

3. Język mówiony a język pisany (analiza wypowiedzi, wskazanie różnic – ćw.)

4. Etyka słowa - konstruowanie wypowiedzi z poszanowaniem odbiorcy, uwzględnianie jego przy-zwyczajeń i poglądów, komunikowanie się bez przemocy, mówienie w sposób uczciwy i przyjazny wobec rozmówcy, kultura słowa a kultura osobista – aranżacja scenek w urzędzie wskazujących na różnice między etycznym i nieetycznym komunikowaniem się

5. Estetyka słowa – zwroty grzecznościowe, wulgaryzmy i wyrazy grubiańskie, słownictwo środowiskowe, zapożyczenia, skróty, zdrobnienia

6. Style językowe i zasady ich stosowania z uwzględnieniem jednostek administracji publicznej (redagowanie krótkich wypowiedzi z wykorzystaniem stylu urzędowego – ćw.)

7. Kryteria oceny poprawności językowej; typy błędów językowych – błędy gramatyczne (fleksyjne i składniowe), błędy leksykalne (słownikowe, frazeologiczne, słowotwórcze), błędy fonetyczne, błędy stylistyczne, błędy zapisu (ortograficzne i interpunkcyjne) – studenci analizują przygotowane przez wykładowcę przykłady wypowiedzi i wskazują błędy

8. Zasady pisania pism przez pracownika administracji – zawiadomienie, podanie, raport, sprawozdanie, protokół, notatka prasowa itp.

9. Kultura języka a wizerunek urzędnika i urzędu.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

2. A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

3. M. Bugajski, Język w komunikowaniu się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

4. H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

5. Polszczyzna publiczna początku XXI wieku. red. E. Wolańska, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa 2007

6. Ustawa o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 999)

tekst jednolity z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 224)

B. Literatura uzupełniająca

1. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2,

2. Współczesny język polski, red. J Bartmiński, Lublin 2001, zwłaszcza rozdziały: Kultura języka, oprac. A. Markowski, J. Puzynina, s. 49-71 i O normie językowej, oprac. J. Miodek, s. 73-83.

3. Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, wybór i opracowanie A. Kubiak-Sokół, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

4. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr1_W04

S1A_W05

Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i ekonomiczne o motywach jego działania i zasadach komunikowania się, ma świadomość dziedzictwa kulturowego, którego składnikiem jest język narodowy.

Kr1_W08

S1A_W08

S1A_W11

H1A_W07

Ma wiedzę niezbędną do oceny zjawisk i przedsięwzięć z zakresu procesów społecznych, w tym zmian dotyczących języka . Dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu kulturo-wym, społecznym, w tym zmiany w sposobie komunikowania się, funkcjonowania norm językowych.

Umiejętności

Kr1_U05

S1A_U05

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regu-łami językowymi w celu rozwiązania podstawowego zadania

Kr1_U06

S1A_U02

S1A_U06

S1A_U07

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, z uwzględnieniem znajomości zasad poprawnego tworzenia komunikatów pisemnych oraz poprawnego posługiwania się językiem mówionym. Ma świadomość odpowiedzialności za czystość i poprawność tego języka

Kr1_U07

S1A_U02

S1A_U06

S1A_U07

- Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów z zakresu komunikowania się w mowie i piśmie w administracji publicznej

Kr1_U08

S1A_U09

S1A_U10

H1A_U06

-Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych osób oraz formułowania wniosków

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr1_K01

(S1A_K01,S1A_K06,S1A_K01)

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wy-miar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możli-wości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr1_K02

(S1A_K02,S1A_K03,S1A_K05)

Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr1_K03

(H1A_K02)

Komunikacja

umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wyko-rzystaniem konsultacji społecznych; przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Kr1_K04

(S1A_K04,S1A_K05)

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem za-wodu

Kr1_K05

(S1A_K05,S1A_K03,H1A_K05)

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez sie-bie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr1_K06

(S1A_K07)

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• zaliczenie składa się z części pisemnej i ustnej

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest 55% punktów z pracy pisemnej (oceniania forma wypowiedzi, poprawność gramatyczna, jednolitość stylu itp.)

Cześć ustna – student odpowiada na dwa wylosowane pytania, na ocenę dst należy udzielić poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie, o ocenie db lub bdb decyduja treści merytoryczne odpowiedzi oraz forma wypowiedzi (ocena języka mówionego)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-14 - 2012-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0