USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-AS32ZZLwA-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Trzeci rok administracji samorządowej, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Wykład

Wymagania:


Egzamin pisemny w postaci pracy pisemnej analizującej od strony teoretycznej i praktycznej wybrane zagadnienie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Pełny opis:

Treści programowe

Pojęcie pracy, znaczenie pracy w życiu człowieka.

Charakterystyka współczesnego rynku pracy.

Pojęcie funkcji personalnej w organizacjach.

Elementy procesu kadrowego.

Systemy motywacyjne w organizacjach.

Przywództwo i kierowanie personelem – style przywództwa i kierowania. Decyzje kierownicze.

Współczesny model kariery

Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

 T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

 M. Armstrong, S. Taylor, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

 J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010.

 W. Karna, Zmiany w Zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011.

 A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

 B. Urbaniak (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2008.

 H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

B. Literatura uzupełniająca

 H. A. Simon, Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Helion, Gliwice 2007.

 T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.

 T. Rostkowski (red.) Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.

 B. Mazur, Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.

 A. Jezierska-Markocka, M. Markocki, Służba cywilna. Stosunek pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

efekty uczenia się - wiedza

rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i cywilizacji oraz jako podmiocie tworzącym struktury prawne, społeczne i ekonomiczne oraz o motywach jego działania, a także pogłębioną wiedzę o człowieku jako uczestniku procesów administracyjnych i społecznych

rodzaje ryzyk związanych z działalnością organizacji publicznych i niepublicznych, zidentyfikować je oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczania przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zastosowaniem określonej metody badawczej

pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych, oraz pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Umiejętności

prawidłowo interpretować złożone sprawy administracyjne oraz zjawiska ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe w zakresie usług publicznych i rozwoju jednostek terytorialnych.

wykorzystywać zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i formach do rozwiązywania problemów z zakresu zadań administracji publicznej pojawiających się w praktyce działania administracji, znając ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

Kompetencje społeczne

znając swoje silne i słabe strony stawiania sobie ambitnych celów na miarę swoich możliwości a także przyjęcia porażki i przyznania się do błędu oraz w miarę potrzeb/trudności -zasięgania opinii ekspertów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-14 - 2012-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0