USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-BW-31SL-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności tworzenia tekstów naukowych, techniki sporządzania przypisów oraz rozwiązania jednego problemu z zakresu administracji publicznej.

Cele seminarium są powiązane bezpośrednio z efektami kształcenia dla poszczególnych obszarów tematycznych prac dyplomowych mieszczących się w obszarze zainteresowań badawczych związanych z przedmiotami, uznanymi za wprowadzające do seminarium (wynikają one z wyboru specjalności). Intencją pedagoga jest pogłębienie wiedzy studenta w wybranym obszarze i zainspirowanie studenta do własnej pracy badawczej.

Pełny opis:

- zapoznanie się ze ,,Standardami prac dyplomowych i metod badawczych” na EUH-E oraz zagadnień prawnych z zakresu korzystania z cudzych utworów (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),

 zasady doboru tematu pracy dyplomowej oraz wstępne studiowanie literatury i źródeł prawa,

 struktura pracy,

 przedmiot wstępu pracy dyplomowej,

 ułożenie planu pracy, jej zakresu i celów,

 wykorzystanie przypisów w tekstach naukowych,

 studiowanie literatury fachowej związanej z tematem i planem pracy dostępnej na rynku,

 zebranie materiałów empirycznych i ich tematyczne opracowanie,

 dokonanie analizy wyników i podsumowanie badań,

 styl tekstów naukowych,

 porównywanie, sposoby argumentacji,

 cytowanie autorów publikacji naukowych,

 źródła prawa oraz orzecznictwo sądowe w pracy dyplomowej,

 treść oraz znaczenie zakończenia w pracy dyplomowej,

 wykorzystanie tabel, rysunków oraz innych załączników,

Treści prezentowane na seminarium odpowiadają indywidualnym zainteresowaniom badawczym poszczególnych seminarzystów i powiązane są z wyborem specjalności

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Literatura dla poszczególnych przedmiotów wprowadzających do seminarium jest adekwatna do tej wskazanej w toku nauczania danego przedmiotu.

Literatura specjalistyczna polecana przez pedagoga studentom zależy od problemu badawczego w danej pracy dyplomowej.

Literatura dotycząca pisania prac:

1. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lengego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

2. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1997.

3. J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe ?, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Gdańsk 1996.

Efekty uczenia się:

Kr1_W06 (S1A_W06) - Wiedza:

-Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych, właściwe dla nauk społecznych i prawnych, pozwalające opisywać instytucje, struktury i procesy administracyjne oraz ekonomiczne oraz procesy między nimi zachodzące

Kr1_U02(S1A_U02) - Umiejętności

-Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych i administracyjnych dotyczących spraw sfery publicznej i gospodarczej. Potrafi korzystać z technologii informacyjnych

Kr1_U05(S1A_U05) - -Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, ekonomicznymi, moralnymi) w celu rozwiązania podstawowego zadania

Kr1_U06(S1A_U02,S1A_U06,S1A_U07) - -Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Potrafi rozwiązać podstawowe problemy z zakresu administracji, zapewnienia dostępu do usług publicznych oraz zarządzania jednostkami terytorialnymi, pojawiające się w praktyce

Kr1_U07(S1A_U02,S1A_U06,S1A_U07)- -Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów z zakresu działania administracji publicznej, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

Kr1_U08(S1A_U09,S1A_U10,S1A_U06) - -Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień z zakresie funkcjonowania administracji, z wykorzystaniem podstawowych różnych źródeł.

Dobiera właściwe metody badawcze i analizuje wyniki badań związane z problemami społecznymi, w tym administracyjnymi. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem podstaw prawnych, orzecznictwa, poglądów innych osób oraz formułowania wniosków

Kompetencje Społeczne:

Kr1_K01(S1A_K01,S1A_K06,S1A_K01) - -Samodoskonalenie - rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości; umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr1_K02(S1A_K02,S1A_K03,S1A_K05)- -Współpraca - potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań; jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr1_K01(H1A_K02) --Komunikacja - potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie; odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań; potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji; umie wyrażać konstruktywną krytykę

Kr1_K04(S1A_K04,S1A_K05) - -Uczciwość - stosuje się do zasad etyki; szanuje prawo; jest obiektywny; potrafi dostrzec konflikt interesów; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr1_K05(S1A_K05,S1A_K03,H1A_K05) - -Odpowiedzialność - dotrzymuje terminów; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania; konsekwentnie dąży do celu; umie pracować systematycznie i samodzielnie; stosuje się do reguł i norm życia społecznego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

Kr1_K06(S1A_K07) - -Kreatywność - myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest:

 semestr zimowy – przygotowanie planu pracy i części merytorycznej,

 semestr letni – przygotowanie całej pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Janik, Miłosz Kaczyński, Mieczysław Plopa, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski, Jarosław Zawrot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Gawrylczyk, Wojciech Janik, Miłosz Kaczyński, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Gawrylczyk, Miłosz Kaczyński, Hanna Mierzejewska, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0