USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-21ENG-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok pedagogiki, pierwszy semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem zajęć jest osiągnięcie przez studentów odpowiedniego stopnia kompetencji językowej określonej w wymaganiach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( poziom B2) w zakresie czterech podstawowych sprawności(czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie), który umożliwi im sprawną komunikację zarówno w sytuacjach dnia codziennego jak i zawodowych, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie administracji.

Poznanie podstawowych realiów socjokulturowych krajów anglojęzycznych

Pełny opis:

Treści programowe

1. Czasy present perfect oraz past simple-porównanie.

2. Ubrania-słownictwo, czytanie, dyskusja.

3. Konflikty rodzinne-czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, wyrażenia czasownikowe.

4. Stopniowanie przymiotników-ćwiczenia, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, ankieta, dyskusja.

5. Wskazywanie drogi-słuchanie, dialogi.

6. Pisanie życiorysu oraz listu-podania o pracę.

7. Słownictwo przydatne przy przygotowywaniu prezentacji (rodzaje diagramów, odczytywanie danych statystycznych, itp.)

Dodatkowo:

Ćwiczenia na platformie e-learningowej: http://moodle.euh-e.edu.pl

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Oxender, C., Seligson, P. (2007) „New English File ”, Oxford University Press.

B. Literatura uzupełniająca

Oxford Wordpower, słownik angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim.

Efekty uczenia się:

Wiedza (K_W13, K_W18):

• Nabywanie umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi, rozwijanie integracji sprawności językowej

• Poszerzanie komponentu kulturowego obszaru nauczanego języka

• Zapoznanie się z elementami języka i normami socjokulturowymi, które pozwalają funkcjonować na rynku pracy

• Wie, jak rozwijać swoją wiedzę językową

Umiejętności (K_U04, K_U07, K_U08):

Potrafi posługiwać się językiem nowożytnym obcym na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe.

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie w zakresie komunikacji interpersonalnej z danego języka, potrafi używać terminów pedagogicznych w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, przygotowania prac pisemnych, wystąpień ustnych i prezentacji, w nowożytnym języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie administracji z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Kompetencje społeczne (postawy) (K_K01, K_K08):

Ma świadomość swoich umiejętności językowych i potrzebę ich rozwijania.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy w zakresie językowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-09-01 - 2012-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Warno
Prowadzący grup: Karolina Kaczmarczyk, Małgorzata Warno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Warno
Prowadzący grup: Małgorzata Warno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Warno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Lasota-Mincewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Lasota-Mincewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Lasota-Mincewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Lasota-Mincewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Lasota-Mincewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Lasota-Mincewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Lasota-Mincewicz
Prowadzący grup: Karolina Lasota-Mincewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Lasota-Mincewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0