USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy przedsiębiorczości edukacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-21EPE-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy przedsiębiorczości edukacyjnej
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok pedagogiki, pierwszy semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Konwersatorium

Wymagania:

A. Wymagania formalne: ogólna wiedza z kultury organizacyjnej, filozofia z elementami etyki ogólnej.

B. Wymagania wstępne: ogólna wiedza ze sfery przedsiębiorczości


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami przedsiębiorczości w edukacji jako narzędziami podniesienia jakości wiedzy

Pełny opis:

Treści programowe

1. Powstanie i rozwój państwowej regulacji przedsiębiorczości w sferze edukacji

2. Stosunki rynkowe w systemie edukacji

3. Przedsiębiorczość jako czynnik regulujący stosunki rynkowe w systemie edukacyjnym

4. Przedsiębiorczość, konkurencja i jakość edukacji

5. Edukacja przedsiębiorcza lub biznes-edukacja i jej właściwości

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. A. Salikhov „Kapitał ludzki i edukacja – cele, środki i realia”, Elbląg, EUH-E, 2012

2. Jerzy Cieślik, Krzysztof B. Matusiak, Jacek Guliński, Agnieszka Skala-Poźniak „Edukacja dla przedsiębiorczości”, Poznań-Warszawa SEiPA, 2011.

3. Antoni Roman (redakcja naukowa) „Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie”, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005

B. Literatura uzupełniająca

1. Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał „Krok w przedsiębiorczość” Nowa Era - podręcznik

2. Z. Zioło i T. Rachwał „Rola przedsiębiorczości w edukacji”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydawnictwo „Nowa Era". Czasopismo wy-dawane od 2005 roku

Efekty uczenia się:

Wiedza

W odniesieniu do efektów wzorcowych (K_W07, K_W14) i efektów obszarowych (S1P_W02, S1P_W03; H1P_W05, S1P_W09) są następujące efekty przedmiotowe:

K_W07 - student zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla studiowanej specjalności,

K_W14 - student zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne, instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego systemu.

Umiejętności

W odniesieniu do efektów wzorcowych (K_U21, K_U22, K_U28) i efektów obszarowych (S1P_U06; H1P_U04, S1P_U06; H1P_U06) student posiada następujące efekty przedmiotowe:

K_U21 - student umie budować relacje społeczne z innymi uczestnikami procesów pedagogicznych, studiów i badań, umie pełnić różne role w sytuacji współpracy,

K_U22 - posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej,

K_U28 - potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego; umie wykorzystać taki przekaz w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej.

Kompetencje społeczne (postawy)

W odniesieniu do efektów wzorcowych (K_K01; K_K03; K_K07) i efektów obszarowych (H1P_K01, S1P_K01; H1P_K03, S1P_K03; H1P_K02, H1P_K04, S1P_K02, S1P_K04) są następujące efekty przedmiotowe:

K_K01 – posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej

K_K03 – potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną,

K_K07 – jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

• zajęcia konwersatoryjne

Podstawowe kryteria:

• znajomość tematyki konwersatorium

• wygłoszenie prezentacji zgodnej z treściami konwersatorium i efektami kształcenia

Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia

• wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie i wygłoszenie pre-zentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ali Salikhov
Prowadzący grup: Ali Salikhov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ali Salikhov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cel – zapoznanie się z elementami przedsiębiorczości w edukacji jako narzędziami podniesienia jakości wiedzy.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Powstanie i rozwój państwowej regulacji przedsiębiorczości w sferze edukacji – 4 godziny

2. Stosunki rynkowe w systemie edukacji – 4 godziny

3. Przedsiębiorczość jako czynnik regulujący stosunki rynkowe w systemie edukacyjnym – 4 godziny

4. Przedsiębiorczość, konkurencja i jakość edukacji

5. Edukacja przedsiębiorcza lub biznes-edukacja i jej właściwości

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. A. Salikhov „Kapitał ludzki i edukacja – cele, środki i realia”,

2. Jerzy Cieślik, Krzysztof B. Matusiak, Jacek Guliński, Agnieszka Skala-Poźniak „Edukacja dla

przedsiębiorczości”, Poznań-Warszawa 2011, SEiPA

3. Antoni Roman (redakcja naukowa) „Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie”, Białystok :

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania , 2005

B. Literatura uzupełniająca

1. Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał „Krok w przedsiębiorczość” Nowa Era - podręcznik

2. Z. Zioło i T. Rachwał „Rola przedsiębiorczości w edukacji”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydawnictwo „Nowa Era". Czasopismo wy-dawane od 2005 roku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ali Salikhov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ali Salikhov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ali Salikhov
Prowadzący grup: Ali Salikhov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ali Salikhov
Prowadzący grup: Ali Salikhov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwester Zagulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwester Zagulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sierżant
Prowadzący grup: Urszula Sierżant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Sierżant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0