USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka kierunkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-12P-N2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka kierunkowa
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Głównym celem praktyki kierunkowej jest wykorzystanie w praktyce pogłębionej i poszerzonej wiedzy zdobytej w toku studiów na kierunku administracja oraz jej uzupełnienie o treści dotyczące funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, ale także sektora organizacji pozarządowych oraz realizowanych w tych podmiotach zadań i procedur administracyjnych, jak również wieloaspektowe, profesjonalne włączenie się praktykanta w proces funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej realizującej zadania administracji publicznej i pogłębione i poszerzone doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kompetencji.

Pełny opis:

Treści programowe

Uwarunkowane są wyborem przez studenta organizacji stanowiącej miejsce odbywania praktyki kierunkowej oraz rodza-jem stanowiska i treścią zadań powierzonych praktykantowi. Szczegółowy wykaz treści programowych zawierają dzienniczki praktyk.

Praktyka kierunkowa winna uwzględniać pogłębione i poszerzone:

• zapoznanie się praktykanta z zasadami BHP, specyfiką organizacji i zakresem realizowanych przez nią zadań;

• zapoznanie się praktykanta ze strategią organizacji, w tym jej misją, wizją i celami;

• poznanie przez praktykanta grup interesariuszy i ich oczekiwań wobec danej organizacji;

• zapoznanie się praktykanta z pozycją danej organizacji publicznej w systemie administracji publicznej i zachodzą-cymi między nią a innymi podmiotami relacjami i zależnościami;

• zapoznanie się praktykanta ze stanowiskiem pracy, jego miejscem w strukturze organizacyjnej oraz z rodzajem więzi hierarchicznych, technicznych, komunikacyjnych wynikających ze struktury organizacji;

• zapoznanie się praktykanta ze sposobem funkcjonowania organizacji i obowiązującymi w niej procedurami admini-stracyjnymi realizowanymi na różnych poziomach organizacyjnych;

• zapoznanie się praktykanta z rodzajem więzi organizacyjnych w danej organizacji (hierarchicznych, komunikacyj-nych, technicznych),

• zapoznanie się z obowiązującymi w organizacji normami prawnymi i etycznymi;

• zapoznanie się z obowiązującymi procedurami związanymi z obiegiem dokumentów;

• tworzenie niezbędnej dokumentacji (raporty, protokoły) zgodnie z obowiązującymi w organizacji standardami;

• uczestniczenie w zebraniach organizacyjnych i pracach zespołowych;

• samodzielna realizacji zadań na danym stanowisku dotyczących różnorodnych działań administracyjnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr2_W02 (S2P_W02 S2P_W03 S2P_W08)

- Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu teorii państwa, jego ustroju, struktur i różnych instytucji prawno-administracyjnych i ekonomiczno-społecznych reprezentujących to państwo oraz o zmianach w nich zachodzących w wymiarze historycznym w odniesieniu do organizacji, w której ma miejsce praktyka

Kr2_W03 (S2P_W05)

- Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i cywilizacji oraz jako podmiocie tworzącym struktury prawne, społeczne i ekonomiczne oraz o motywach jego działania, a także pogłębioną wiedzę o człowieku jako uczestniku procesów administracyjnych i społecznych w odniesieniu do organizacji, w której odbywa się praktyka

Kr2_W06 (S2P_W07 S2P_W10)

- Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycz-nych w odniesieniu do organizacji, w której mam miejsce praktyka

Kr2_W08 (S2P_W08 S2P_W11)

- Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia i ekonomicznego funkcjonowania organizacji sekto-ra publicznego, w tym organizacji, w której mam miejsce praktyka, ich form, faz rozwoju, jak również uwarunkowań finansowych determinujących ich funkcjonowanie oraz sukces w wymiarze społecznym

Umiejętności

Kr2_U01 (S2P_U02 S2P_U03 S2P_U10)

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone sprawy administracyjne oraz zjawiska ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe w zakresie usług publicznych i rozwoju jednostek terytorialnych w odniesieniu do organizacji, w której ma miejsce praktyka.

Rozumie i umie wyjaśnić treść aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, komunika-tów i artykułów w prasie i czasopismach z obszaru nauk społecznych związanych z funkcjono-waniem organizacji, w której ma miejsce praktyka.

Prawidłowo stosuje w danej organizacji pojęcia z zakresu nauk społecznych, w tym w szczegól-ności z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji

Kr2_U04 (S2P_U04)

- Potrafi prognozować i modelować złożone sprawy administracyjne oraz procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne dotyczące organizacji, w której ma miejsce praktyka, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauki o administracji

Kr2_U05 (S2P_U05)

- Prawidłowo posługuje się w danej organizacji, w której ma miejsce praktyka, systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu zadań administracji publicznej

Kr2_U06 (S2P_U06 S2P_U07)

- Wykorzystuje w danej organizacji, w której odbywa się praktyka, zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i formach do rozwiązywania problemów z zakresu zadań administracji publicznej pojawiających się w praktyce działania administracji.

Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy

Kompetencje społeczne

Kr2_K01 (S2P_K01 S2P_K06) Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar in-terdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr2_K02 (S2P_K02S2P_K03 S2P_K05) Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr2_K03 (S2P_K02) Komunikacja

- umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzyst-niem konsultacji społecznych;

- przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Kr2_K04 (S2P_K04 S2P_K05 Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr2_K05 (S2P_K05 S2P_K03) Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie za-dania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr2_K06 (S2P_K07) Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• Zaliczenie bez oceny

B. Formy zaliczenia

Realizacja zleconych praktykantowi zadań zapewniających uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie

C. Podstawowe kryteria

Kryteriami oceny są: obecność, poziom zaangażowania, treść wykonanych zadań odpowiadająca efektom kształcenia określonym w programie, ocena dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia

Obserwacja praktykanta (jego stosunek do zleconych zadań i poziom zaangażowania, przestrzeganie obowiązujących regulaminów, stosunek do współpracowników itp.). Ocena praktyki dokonana przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka 1, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka 1 - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.