USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-21OSwPI-N2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok administracji, pierwszy semestr, s niest. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawnymi z zakresu ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych zarówno w makro- jaki i mikroskali, w celu nabycia przez studentów znajomości w tej sferze obowiązków i uprawnień: administracji publicznej, inwestorów i przedsiębiorców

Pełny opis:

Treści programowe

1. Działalność gospodarcza i inwestycyjna.

2. Planowanie ochrony środowiska w aspekcie ogólnym i sektorowym.

3. Ochrona klimatu a działalność gospodarcza.

4. Ograniczenia wolności gospodarczej związane z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju.

5. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym.

6. Ochrona środowiska w procesie budowlanym.

7. Oceny oddziaływania na środowisko.

8. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców.

9. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.

10. Poważne awarie.

11. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi.

12. Środki finansowo-prawne ochrony środowiska w działalności gospodarczej.

13. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadami w ogólności.

14. Reglamentacja postępowania z szczególnymi rodzajami odpadów.

15. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

16. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach.

17. Działalność gospodarcza chroniąca środowisko.

18. Odpowiedzialność przedsiębiorców za naruszenia ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej i gospodarczej

Literatura:

Wykaz źródeł

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Difin, Warszawa 2019.

2. Górski M. (red. naukowy), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2 Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

3. Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

4. Rakoczy B. (red. nauk.), Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

5. Rakoczy B., Wierzbowski B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

6. Trzcińska D., Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

B. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.

4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm

5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.

7. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1162 ze zm.

8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268 ze zm.

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1797 ze zm.

C. Literatura uzupełniająca

1. Bar M., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.

2. Barczak A., Ogonowska A., Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

3. Danecka D., Radecki W., Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2017.

4. Kaźmierska-Patrzyczna A., Korzeniowski P., Stahl M. (red. naukowy), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

5. Korzeniowski P., Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany. Studium prawno-administracyjne, Diffin, Warszawa 2012.

6. Prus A. (red.), Prawo ochrony środowiska 2019, Od.Nowa,, Warszawa 2019

7. Kwaśnicka K., Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska, Oficyna, Warszawa 2011.

8. Sławomir Dudzik S. Iwańska B., Półtorak N., Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, C.H. Beck, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr2_W02

S2P_W02

S2P_W03

S2P_W08

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu teorii państwa, jego ustroju, struktur i różnych instytucji prawno-administracyjnych i ekonomiczno-społecznych reprezentujących to państwo oraz o zmianach w nich zachodzących w wymiarze historycznym.

Kr2_W03

S2P_W05

Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i cywilizacji oraz jako podmiocie tworzącym struktury prawne, społeczne i ekonomiczne oraz o motywach jego działania, a także pogłębioną wiedzę o człowieku jako uczestniku procesów administracyjnych i społecznych

Kr2_W05

S2P_W03

S2P_W06

Zna szczegółowo metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych właściwe dla nauk społecznych i prawnych, pozwalające opisywać i analizować:

- struktury państwa, administracji i organizacje gospodarcze oraz procesy w nich i między nimi zachodzące,

- czynniki stabilizujące i destabilizujące te struktury

Kr2_W06

S2P_W07

S2P_W10

Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych.

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Kr2_W07

S2P_W08

S2P_W11

Potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyk związanych z działalnością organizacji publicznych i niepublicznych oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczania przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zastosowaniem określonej metody badawczej

Kr2_W11

S2P_W02

S2P_W03

S2P_W07

S2P_W08

S2P_W11

Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji publicznych: prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i społecznych, przestrzennych i środowiskowych oraz zmianach w nich zachodzących w odniesieniu do struktur i procedur związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną.

Umiejętności

Kr2_U01

S2P_U01

S2P_U08

Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone sprawy administracyjne oraz zjawiska ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe w zakresie usług publicznych i rozwoju jednostek terytorialnych.

Rozumie i umie wyjaśnić treść aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, komunikatów i artykułów w prasie i czasopismach z obszaru nauk społecznych.

Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji.

Kr2_U02

S2P_U02

S2P_U03

S2P_U10

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu spraw administracyjnych oraz procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych dotyczących spraw publicznych i rozwoju jednostek teryt.

Potrafi formułować własne opinie krytyczne.

Posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o zachowaniach ludzi w ww. strukturach na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia i oceny funkcjonowania tych struktur

Kr2_U03

S2P_U02

S2P_U03

Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki spraw administracyjnych, procesów i zjawisk w zakresie społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem właściwych metod badawczych. Potrafi postawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi zgromadzić dane, analizować i prezentować sprawy i zjawiska przy wykorzystaniu technologii informacyjnych

Kr2_U04

S2P_U04

Potrafi prognozować i modelować złożone sprawy administracyjne oraz procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauki o administracji

Kr2_U05

S2P_U05

Prawidłowo posługuje się w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu zadań administracji publicznej

Kr2_U06

S2P_U02

S2P_U06

S2P_U07

Wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i formach do rozwiązywania problemów z zakresu zadań administracji publicznej pojawiających się w praktyce działania administracji.

Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

Kr2_U07

S2P_U02

S2P_U06

S2P_U07

Umie samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych spraw administracyjnych i publicznych problemów z zakresu społeczno-ekonomicznego w oparciu o założone kryteria. Potrafi doprowadzić do podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.

Kr2_U08

S2P_U09

S2P_U10

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, odważnie, ale z rozwagą wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, umie wyrażać konstruktywną krytykę.

Kr2_U09

S2P_U09

S2P_U10

S2P_U11

Włada nowożytnym językiem obcym na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych, wystąpień ustnych i prezentacji, w nowożytnym języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie działania administracji publicznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr2_K01

S2P_K01

S2P_K06

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr2_K02

S2P_K02

S2P_K03

S2P_K05

Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr2_K03

S2P_K05

S2P_K02

Komunikacja

umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzystaniem konsultacji społecznych; przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Kr2_K04

S2P_K04

S2P_K05

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr2_K05

S2P_K05

S2P_K03

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr2_K06

S2P_K07

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

• B. Formy zaliczenia

• Zaliczenie ustne

• Praca zaliczeniowa - przygotowanie opracowanie wybranego tematu z listy tematów zgodnych z treściami programowymi, temat opracowuje grupa studentów (max. 4 studentów). publiczna prezentacja opracowanego tematu i podjęcie dyskusji

C. Podstawowe kryteria

Ostateczna ocena stanowi średnią matematyczna oceny odpowiedzi i oceny za przygotowaną pracę zaliczeniową

Ocena odpowiedzi: odpowiedź prawidłowa na dwa z trzech zadanych pytań

Praca zaliczeniowa - Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest merytoryczne przygotowanie tematu, publiczna prezentacja i

obrona przygotowanego materiału polegająca na udzieleniu kompetentnych odpowiedzi, o ocenie decyduje sposób prezentacji zagadnienia i wyczerpanie tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majewski
Prowadzący grup: Andrzej Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majewski
Prowadzący grup: Andrzej Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.