USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-22PKS-N2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok administracji, drugi semestr, s niest. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Wykład

Wymagania:

Wiedza z zakresu wstępu do prawoznawstwa, w tym zwłaszcza elementarna znajomość tekstów prawnych i kontakt z aktami prawnymi

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia, dotyczących systemu polskiego prawa karnego skarbowego – w szczególności w odniesieniu do konstrukcji odpowiedzialności indywidualnej i osobistej sprawcy, jej warunków, granic oraz okoliczności ją wyłączających.

Celem dodatkowym jest uwrażliwienie na konieczność przestrzegania przez ustawodawcę konstytucyjnych gwarancji w tej dziedzinie, zwłaszcza wynikających z zasad: nullum crimen sine lege scripta et certa oraz domniemania niewinności, jak również przygotowanie studentów do kontaktu z Kodeksem karnym skarbowym ze zrozumieniem i w sposób refleksyjny.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Pojęcie prawa karnego skarbowego – jego podstawowe cechy, miejsce w systemie prawa i funkcje.

2. kształtowanie się prawa karnego skarbowego. Ustawa karna – źródła prawa karnego skarbowego. Kon-strukcja przepisów prawa karnego skarbowego.

3. Zasady obowiązywania ustawy karnej: w przestrzeni i wobec osób: zasada terytorialna, zasada obywa-telstwa (narodowości podmiotowej): czynna i bierna oraz względna i bezwzględna, zasada ochronna: zwykła (względna czyli warunkowa) oraz obostrzona (bezwzględna czyli bezwarunkowa). Pojęcie ju-rysdykcji w sprawach karnych.

4. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia skarbowego. Tzw. „czyny przepołowione”.

5. Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej. Pojęcie czynu zabronionego i różnica w stosunku do przestępstwa. Ustawowe znamiona czynu zabronionego: przedmiot, strona przedmiotowa, podmiot, strona podmiotowa. Jedność – wielość czynów. Zbieg przepisów, zbieg przestępstw.

6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną: okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy), okoliczności wyłączające winę.

7. Zaniechanie ukarania sprawcy w świetle instytucji prawa karnego skarbowego.

8. Kary i środki karne oraz zasady i dyrektywy ich orzekania. Środki zabezpieczające.

9. Część szczególna Kodeksu karnego skarbowego.

10. Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

11. Postępowanie mandatowe.

12. Postępowanie sądowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

13. Postępowanie odwoławcze: zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia.

14. Postępowania szczególne: uproszczone, nakazowe, zaoczne (w stosunku do nieobecnych).

15. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Kluwer, Warszawa 2012

2. V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Kluwer, Warszawa 2011

B. Literatura uzupełniająca

1. L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa 2012

2. J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, LexisNexis, Warszawa 2013

3. F. Prusak, Prawo karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Kr2_W02

S2A_W02

S2A_W03

S2A_W08

S2A_W11

Kr2_W05

S2A_W03

S2A_W04

S2A_W06

Kr2_W06

S2A_W07

S2A_W10

Kr2_W08

S2A_W08

S2A_W11

Kr2_W12

S2A_W02

S2A_W03

S2A_W07

S2A_W08

S2A_W11

S2A_U01

S2A_U08

Wiedza

1. Student umie identyfikować w praktyce przestępstwa i wykroczenia skarbowe przy zastosowaniu siatki pojęciowej prawa karnego skarbowego

2. Student zna podstawowe zasady prawa karnego skarbowego

3. Student rozumie istotę odpowiedzialności karnej i umie ją odróżnić od odpowiedzialności w prawie karnym powszechnym

4. Student posiada orientację w systemie normatywnym prawa karnego skarbowego

5. Student zdaje sobie sprawę ze specyfiki regulacji prawa karnego skarbowego i jego odrębności w systemie prawa karnego

6. Student umie zastosować reguły interpretacji przepisów Kodeksu karnego skarbowego

7. Student kształtuje umiejętności niezbędne dla wykonywania różnych funkcji administracyjnych w organach ścigania, wymiaru sprawiedliwości, w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, w policji oraz w różnych innych instytucjach i organizacjach

Kr2_U01

Kr2_U02

Kr2_U03

Kr2_U04

Kr2_U05

Kr2_U06

Kr2_U07

Kr2_U08

Kr2_U09

S2A_U02

S2A_U03

S2A_U10

H2A_U07

H2A_U05

S2A_U04

S2A_U06

S2A_U07

S2A_U09

S2A_U10

S2A_U11

Umiejętności

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożoną problematykę odpowiedzialności karno-skarbowej sprawcy (osoby fizycznej).

- Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk penalnych, w tym w szczególności z zakresu prawa karnego skarbowego.

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy warunków i wymogów od których uzależnione jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karno-skarbowej w ramach postępowania karnego.

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej.

- Student umie zastosować reguły interpretacji przepisów Kodeksu karnego skarbowego na przykładzie konkretnego stanu faktycznego.

- Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje służyć będą lepszemu rozumieniu przepisów prawa karnego skarbowego.

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i for-mach do rozwiązywania kazusów z zakresu prawa karnego skarbowego.

- Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

- Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, odważnie, ale z rozwagą wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, umie wyrażać konstruktywną krytykę.

- Potrafi formułować własne opinie krytyczne.

- Potrafi postawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Umie zdobyć się na refleksję w kontekście gwarancyjnej funkcji prawa karnego skarbowego i jest wyczulony na konieczność przestrzegania zasady domniemania niewinności.

- Student prawidłowo ocenia i reaguje na doniesienia mediów dotyczące różnych aspektów odpowiedzialności karnej skarbowej.

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr2_K01

Kr2_K02

Kr2_K03

Kr2_K04

Kr2_K05

Kr2_K06

S2A_K01

S2A_K06

H2A_K01

S2A_K02

S2A_K03

S2A_K05

A2A_K02

H2A_K05

S2A_K07

H2A_K

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywa-niem zawodu

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej z pytaniami otwartymi.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest udzielenie minimum wiadomości na wszystkie pytania. Na ostateczną ocenę ma też wpływ aktywność na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane w programie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-09-01 - 2012-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Płachta
Prowadzący grup: Michał Płachta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Płachta
Prowadzący grup: Michał Płachta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.