USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semiarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-22SM-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semiarium magisterskie
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok administracji, drugi semestr, s niest. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 22.00 LUB 17.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Cele seminarium są powiązane bezpośrednio z efektami kształcenia dla poszczególnych obszarów tematycznych prac dyplomowych mieszczących się w obszarze zainteresowań badawczych związanych z przedmiotami, uznanymi za wprowadzające do seminarium (wynikają one z wyboru specjalności). Intencją pedagoga jest pogłębienie wiedzy studenta w wybranym obszarze i zainspirowanie studenta do własnej pracy badawczej.

Pełny opis:

Treści programowe

Treści prezentowane na seminarium:

- odpowiadają indywidualnym zainteresowaniom badawczym poszczególnych seminarzystów;

- polegają na wyjaśnianiu wątpliwości związanych ze sporami w doktrynie na tle danego przedmiotu będącego uznanym za wprowadzający do seminarium magisterskiego.

Literatura:

Wykaz literatury

Literatura dla poszczególnych przedmiotów wprowadzających do seminarium jest adekwatna do tej wskazanej w toku nauczania danego przedmiotu.

Literatura specjalistyczna polecana przez pedagoga studentom zależy od problemu badawczego w danej pracy dyplomowej.

Do każdego przedmiotu istnieją oficjalne strony internetowe rządowe RP i organizacji międzynarodowych będące „skarbnicą wiedzy”.

1. S. Urban, W Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

2. J.Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1997.

3. J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr2_W01(S2A_W01) - ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o administracji publicznej, jej miejscu w systemie nauk społecznych i prawnych oraz o relacjach do innych nauk społecznych;

Kr2_W06(S2A_W07S2A_W10) - ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

Kr2_W07(S2A_W08S2A_W11) - potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyka związanego z działalnością organizacji publicznych i niepublicznych oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczania przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zastosowaniem określonej metody badawczej;

Kr2_W09(S2A_W02S2A_W03S2A_W07S2A_W08S2A_W11) - ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji publicznych: prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i społecznych, przestrzennych i środowiskowych oraz zmianach w nich zachodzących w odniesieniu do struktur i procedur związanych z funkcjonowaniem systemów zabezpieczeń społecznych.

Umiejętności

Kr2_U01(S2A_U01S2A_U08)

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone sprawy administracyjne oraz zjawiska ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe w zakresie usług publicznych i rozwoju jednostek terytorialnych. Rozumie i umie wyjaśnić treść aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, komunikatów i artykułów w prasie i czasopismach z obszaru nauk społecznych. Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji.

Kr2_U02(S2A_U02S2A_U03S2A_U10H2A_U07)

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu przyczyn i przebiegu spraw administracyjnych oraz procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych dotyczących spraw publicznych i rozwoju jednostek teryt. Potrafi formułować własne opinie krytyczne. Posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o zachowaniach ludzi w ww. strukturach na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia i oceny funkcjonowania tych struktur.

Kr2_U03(S2A_U02S2A_U03H2A_U05)

- Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki spraw administracyjnych, procesów i zjawisk w zakresie społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem właściwych metod badawczych. Potrafi postawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi zgromadzić dane, analizować i prezentować sprawy i zjawiska przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Kr2_U04(S2A_U04)

- Potrafi prognozować i modelować złożone sprawy administracyjne oraz procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauki o administracji.

Kr2_U05(S2A_U05)

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu zadań administracji publicznej.

Kr2_U06(S2A_U02S2A_U06S2A_U07)

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i formach do rozwiązywania problemów z zakresu zadań administracji publicznej pojawiających się w praktyce działania administracji. Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

Kr2_U07(S2A_U02S2A_U06S2A_U07)

- Umie samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych spraw administracyjnych i publicznych problemów z zakresu społeczno-ekonomicznego w oparciu o założone kryteria. Potrafi doprowadzić do podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.

Kr2_U08(S2A_U09S2A_U10H2A_U07)

- Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, odważnie, ale z rozwagą wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, umie wyrażać konstruktywną krytykę.

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr2_K01(S2A_K01S2A_K06H2A_K01)

- Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich

możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr2_K02(S2A_K02S2A_K03S2A_K05)

- Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr2_K01(S2A_K05A2A_K02)

- Komunikacja

- umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzystaniem konsultacji społecznych;

- przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Kr2_K04S2A_K04S2A_K05)

- Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr2_K05(S2A_K05S2A_K03H2A_K05)

- Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr2_K06(S2A_K07H2A_K06)

- Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

• przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników (pisemna)

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest regularne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych wraz z prezentacją wyników badań własnych na potrzeby pracy dyplomowej w formie pisemnej spełniającej kryteria pisania prac dyplomowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-09-01 - 2012-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sylwestrzak
Prowadzący grup: Eugeniusz Bojanowski, Henryk Gawroński, Włodzimierz Gawrylczyk, Henryk Horbaczewski, Izabela Justyńska, Janusz Justyński, Krzysztof Luks, Andrzej Majewski, Michał Płachta, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Gawroński, Henryk Horbaczewski, Izabela Justyńska, Janusz Justyński, Tadeusz Liziński, Krzysztof Luks, Michał Płachta, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Justyńska, Janusz Justyński, Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Justyńska, Janusz Justyński, Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Gawrylczyk, Miłosz Kaczyński, Miron Kłusak, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Gawrylczyk, Wojciech Janik, Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński, Miron Kłusak, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Błażej Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Hanna Mierzejewska, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Hanna Mierzejewska, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Hanna Mierzejewska, Wiesław Śniecikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-14 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński, Hubert Kołodziejski, Krzysztof Luks, Izabela Sękowska, Wiesław Śniecikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0