USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka kryminalna i prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-BW-SM32PK-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka kryminalna i prawo karne wykonawcze
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia. Student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami prawa karnego wykonawczego i zasadami polityki kryminalnej państwa. Student dowie się, że prawo karne wykonawcze to zespół (ogół) norm prawnych, regulujących stosunki społeczne powstałe w konsekwencji orzeczenia, a następnie wykonywania prawomocnych lub podlegających wykonaniu rozstrzygnięć sądowych zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w przedmiocie wykonania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (tryb postępowania zmierzającego do wykonania orzeczonych kar lub innych środków reakcji na przestępstwo lub wykroczenie).

Pełny opis:

Treści programowe

1. Pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego

2. Relacja prawa karnego wykonawczego do pokrewnych dziedzin nauki

3. Organy postępowania karnego i strony postępowania

4. Ogólne zasady postępowania wykonawczego

5. Wykonywanie kary grzywny

6. Wykonywanie kary ograniczenia wolności

7. Wykonywanie kary pozbawienia wolności; odroczenie, przerwa w wykonywaniu tej kary; warunkowe

przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

8. Odbywanie kary pozbawienia wolności przez osoby uznane za szczególnie niebezpieczne

9. Wykonywanie dozoru, warunkowe zawieszenie wykonania kary

10. Wykonywanie środków karnych i zabezpieczających

11. Wykonywanie kar orzeczonych za wykroczenia, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Kodeks karny wykonawczy - Komentarz, S. Lelental, Wydawnictwo C.H Beck,

Warszawa 2014

2. Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, S. Pawela, Wolters Kluwer, Warszawa 2007

B. Literatura uzupełniająca

1. Kodeks karny wykonawczy - Komentarz, Z. Hołda, K. Postulski, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01(S1A_W01)

a. zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie oraz w zakresie pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

K_W05(S1A_W02, S1A_W04)

b. ma wiedzę o różnych rodzajach struktur, stosunków i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i międzynarodowej

K_W09(S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09)

c. posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, administracyjnych, organizacyjnych i etycznych odnoszących się do struktur i instytucji bezpieczeństwa

K_W13(S1A_W04, S1A_W09)

d. identyfikuje i opisuje na poziomie podstawowym uczestników procesów bezpieczeństwa oraz rozpoznaje relacje i więzi między nimi

K_W16(S1A_W07,S1A_W08, S1A_W09, S1A_W11)

e. ma wiedzę w zakresie wybranych subdyscyplin nauk o bezpieczeństwie lub obronności, nauk prawnych lub ekonomicznych

Umiejętności

K_U01 (S1A_U01 S1A_U02)

a. potrafi dokonać obserwacji i interpretacji stosunków i zjawisk społecznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w zakresie pokrewnych dyscyplin nauk społecznych

K_U04 (S1A_U02

S1A_U03, S1A_U08)

b. potrafi porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące między procesami, podmiotami i strukturami determinującymi bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe

K_U11(S1A_U02, S1A_U04, S1A_U07)

c. posiada umiejętność identyfikowania i diagnozowania procesów i zjawisk w zakresie bezpieczeństwa w powiązaniu z wybraną specjalnością studiów

Kompetencje społeczne

K_K01 (S1A_K01, S1A_K06)

a. potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy

K_K01 (S1A_K01)

b. ma świadomość znaczenia nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce oraz nauk o prawie i administracji dla kształtowania postaw i więzi społecznych, w tym służących bezpieczeństwu

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

Zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

egzamin pisemny z pytaniami otwartymi

C. Podstawowe kryteria

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zgodna z zadanym tematem i kompletna (wyczerpanie tematu) odpowiedź na 2 pytania kontrolne, o ocenie decyduje także sposób prezentacji zagadnienia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Fall
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.