USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki pisania prac i pozyskiwaniaźródeł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-11TPP-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki pisania prac i pozyskiwaniaźródeł
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi technikami redakcji tekstu, sporządzaniu przypisów, powoływania się na źródła. Student na zajęciach zdobędzie wiedzę i umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania w pracach pisemnych właściwych, wiarygodnych i aktualnych informacji oraz konsekwencji niepodawania autorów przytoczonych fragmentów tekstów. Ponadto student zapozna się ze sposobami znajdywania bieżących stanów prawnych ustaw, rozporządzeń itp.

Pełny opis:

Treści programowe

Redakcja tekstu

Kompozycja treści pracy

Sporządzanie spisu wykorzystanych źródeł

Sporządzanie spisu skrótów

Najczęstsze błędy przy pisaniu prac pisemnych

Elementy prawa autorskiego

Czym jest hipoteza

Cel badań, problemy badawcze

Prawidłowy dobór źródeł

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP), Legalis

Stan prawny

Wiarygodność źródeł

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Rogala K., Prawo autorskie na uczelniach wyższych, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2019, nr 2.

2. Rutkowska-Sowa M., Plagiaty studentów i doktorantów, „Edukacja Prawnicza” 2013, nr 11.

3. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

4. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWU, Warszawa 2020.

5. Zenderwowski R., Praca Magisterska licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2020.

B. Literatura uzupełniająca

1. Mikos A., Zasady pisania prac magisterskich - wskazówki praktyczne, „Edukacja Prawnicza” 2006, nr 4 (79).

2. www.legalis.pl

3. https://isap.sejm.gov.pl/

4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

KP6_WG6

Wiedza

metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych, właściwe dla nauk społecznych i nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście ich wykorzystania w działalności zarządczej do opisu i analizy podmiotów i procesów gospodarczych zachodzących wewnątrz tych podmiotów i pomiędzy nimi

Umiejętności

KP6_UW4

pozyskiwać dane z różnych źródeł do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicz-nych i wykorzystać te dane do procesu zarządzania; korzystać z technologii informacyjnych

KP6_UK1

przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne, prezentacje w języku polskim, dotyczące zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania, wykorzystując różne źródła i podstawowe kon-cepcje teoretyczne dotyczące procesów zarządczych

Kompetencje społeczne

KP6_KO2

myślenia kreatywnego, wyjścia poza utarte schematy; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; elastycznego dostosowania się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie bez oceny

B. Formy zaliczenia

• zaliczenie pisemne zawierające pytania testowe

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie co najmniej 6 z 10 możliwych punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)