USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalny wymiar opieki, wychowania i kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-11IWO-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalny wymiar opieki, wychowania i kultury
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok pedagogiki, pierwszy semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Konwersatorium

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest krytyczna analiza instytucjonalnego wymiaru opieki i wychowania oraz kultury, analizy mocnych i słabych stron instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Definicja instytucji opiekuńczych i wychowawczych, instytucja jako organizacja, cele organizacji świadczących usługi edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze oraz usługi w zakresie kultury.

2. Definicje podstawowych pojęć: opieka, wychowanie, kultura, system.

3. Analiza zadań z zakresu opieki i wychowania na poziomie poszczególnych resortów (ministerstwo edukacji, ministerstwo zdrowia, ministerstwo sprawiedliwości itd.)

4. Podstawy prawne instytucjonalnego sprawowania opieki, wychowania i funkcjonowania placówek kultury

5. Funkcjonowanie systemu rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej w Polsce, w tym o charakterze ciągłym, całodobowym, placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego – zadania i formy pracy

6. Charakterystyka systemu edukacji w Polsce ze wskazaniem placówek wychowania pozaszkolnego

7. Konteksty i wyzwania społecznego ryzyka w obszarze indywidulanym, rodzinnym i wybranych grup społecznych

Trendy w opiece kompensacyjnej i kierunki przemian w opiece nad dzieckiem, w tym problematyka praw dziecka

– analiza porównawcza wybranych rozwiązań polskich i zagranicznych

8. Polski system opiekuńczy w świetle standardów europejskich

9. Najważniejsze bieżące trendy w reformowaniu opieki zinstytucjonalizowanej

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, red. S. Badora i D. Marzec, Impuls, Kraków 2002.

2. Prawa dziecka Konteksty prawne i pedagogiczne, red. Andrzejewski, UAM, Poznań 2013.

3. M. Matuszewska, Polski system opiekuńczy w świetle standardów europejskich, http://www.edukacja.edux.pl

4. E. Aronson, Człowiek - istota społeczna, PWN, Warszawa 1997

B. Literatura uzupełniająca

Akty prawne regulujące kwestię opieki, wychowania i edukacji

1. Konstytucja RP, Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. ((t.j. Dz. U. 2012 poz. 788)

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. t.j. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.

4. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004, (Dz. U. t. j. 2009 nr 175 poz. 1362).

5. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

6. Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

7. Kodeks postępowania karnego z dn. 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

8. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, (t.j.Dz. U. z 2010 nr 33 poz. 178)

9. Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526).

Efekty uczenia się:

Wiedza

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KP7_WG7, KP7_WG10, KP7_WG11, KP7_WG12, KP7_WK1, KP7_WK5) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

- ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia studiowanej specjalności pedagogicznej

– ma uporządkowaną wiedzę o celach organizacji, instytucji edukacyjnych i wychowawczych oraz kulturalnych, wchodzących w skład systemu opieki i wychowania, systemu kultury oraz systemu edukacji w Polsce.

– ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, kulturalnych oraz wie, jakie zadania i cele opiekuńczo-wychowawcze winni oni realizować.

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystujące wiedzę z zakresu pedagogiki

Umiejętności

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KP7_UW10, KP7_UW11, KP7_UW12, KP7_UW13) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

- wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych w obszarze pedagogiki

- posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie, projektowanie i innowacyjne rozwiązywanie problemów związanych ze studiowaną specjalnością pedagogiczną

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną

- stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej

Kompetencje

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KP7_KK1, KP7_KK3, KP7_KO1, KP7_KO5) następujące efekty przedmiotowe:

Student:

- ma pogłębioną świadomość poziomu swoje wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

- odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowy działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki, angażuje się we współpracę.

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• Zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

• przygotowanie w małych grupach prezentacji multimedialnej dotyczącej funkcjonowania wybranej instytucji

C. Podstawowe kryteria

• merytoryczne oraz estetyczne aspekty prezentacji multimedialnej, jej zgodność z określonymi przez wykładowcę wymaganiami oraz sposób referowania każdej z osób

• aktywność na zajęciach – możliwość podwyższenia oceny

o jeden stopień

• obecność na zajęciach (1 nieobecność dopuszczalna, wg. regulaminu studiów)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Horbaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Horbaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Zagulski
Prowadzący grup: Sylwester Zagulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest krytyczna analiza instytucjonalnego wymiaru opieki i wychowania oraz kultury, analizy mocnych i słabych stron instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełny opis:

1. Definicja instytucji opiekuńczych i wychowawczych, instytucja jako organizacja, cele organizacji świadczących usługi edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze oraz usługi w zakresie kultury.

2. Definicje podstawowych pojęć: opieka, wychowanie, kultura, system.

3. Analiza zadań z zakresu opieki i wychowania na poziomie poszczególnych resortów (ministerstwo edukacji, ministerstwo zdrowia, ministerstwo sprawiedliwości itd.)

4. Podstawy prawne instytucjonalnego sprawowania opieki, wychowania i funkcjonowania placówek kultury

5. Funkcjonowanie systemu rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej w Polsce, w tym o charakterze ciągłym, całodobowym, placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego – zadania i formy pracy

6. Charakterystyka systemu edukacji w Polsce ze wskazaniem placówek wychowania pozaszkolnego

7. Konteksty i wyzwania społecznego ryzyka w obszarze indywidulanym, rodzinnym i wybranych grup społecznych

Trendy w opiece kompensacyjnej i kierunki przemian w opiece nad dzieckiem, w tym problematyka praw dziecka

– analiza porównawcza wybranych rozwiązań polskich i zagranicznych

8. Polski system opiekuńczy w świetle standardów europejskich

9. Najważniejsze bieżące trendy w reformowaniu opieki zinstytucjonalizowanej

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, red. S. Badora i D. Marzec, Impuls, Kraków 2002.

2. Prawa dziecka Konteksty prawne i pedagogiczne, red. Andrzejewski, UAM, Poznań 2013.

3. M. Matuszewska, Polski system opiekuńczy w świetle standardów europejskich, http://www.edukacja.edux.pl

4. E. Aronson, Człowiek - istota społeczna, PWN, Warszawa 1997

B. Literatura uzupełniająca

Akty prawne regulujące kwestię opieki, wychowania i edukacji

1. Konstytucja RP, Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. ((t.j. Dz. U. 2012 poz. 788)

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. t.j. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.

4. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004, (Dz. U. t. j. 2009 nr 175 poz. 1362).

5. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

6. Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

7. Kodeks postępowania karnego z dn. 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

8. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, (t.j.Dz. U. z 2010 nr 33 poz. 178)

9. Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Zagulski
Prowadzący grup: Sylwester Zagulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwester Zagulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0