USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-22PPiOŚ-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok pedagogiki, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Konwersatorium

Wymagania:


Do uczestniczenia w zajęciach wymagana jest ogólna wiedza o systemie oświaty w Polsce i prawach ucznia


Celem przedmiotu jest analiza systemu oświaty w Polsce z uwzględnieniem kluczowych norm prawnych regulujących or-ganizację i funkcjonowanie tego systemu.

Pełny opis:

• Podstawowe pojęcia (oświata, system oświaty, reforma systemu oświaty, polityka oświatowa).

• Specyfika szkoły jako organizacji.

• Przegląd najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty w Polsce (rys historyczny).

• Reformowanie systemu oświaty w aspekcie nowych wyzwań związanych ze szkołą przyszłości.

• Współczesne koncepcje zarządzania i koncepcje funkcji kierowniczych w oświacie

• Reforma systemu oświaty 2017. Nowy ustrój szkolny.

• Prawa dziecka i prawa oraz obowiązki ucznia

• Przegląd prawa oświatowego (cechy szkoły publicznej, obowiązki nauczyciela, wymagania wobec nauczyciela, obo-wiązki dyrektora szkoły, zadania organu prowadzącego szkołę i organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, awans na-uczycieli, ocenianie nauczycieli, wynagradzanie nauczycieli

• Organizacja pracy w szkole i placówce oświatowej (na podstawie prawa oświatowego)

• Podstawowe dokumenty regulujące życie szkoły jako instytucji edukacyjnej: statut szkoły, program wychowawczy, re-gulamin rady rodziców, regulamin rady pedagogicznej, regulamin samorządu.

• Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

• Relacje szkoły z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie zarządzania oświatą

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

• Zarządzanie oświatą, red. M. Herbst, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Warszawa 2012.

• D. Kurzyna- Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, ABC, Warszawa 2009.

• Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą, red. E. Karcz, Uniwersytet Opolski, Opole 2009

• Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 , Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, Dz.U. 2017 poz. 59 i wybrane rozporządzenia MEN

• Ustawa z dn 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela, t.j. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1189

B. Literatura uzupełniająca

I. Bednarska – Wnuk, Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, ABC a Wolters Kluwer business, War-szawa 2010.

R. Pachociński, Oświata i praca w erze globalizacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2006.

Menedżer i kreator edukacji, red. Cz. Plewka, H. Bednarczyk, ITiE – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008

J. Fazlagić, Marketing szkoły, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

K_W014

H1P_W05

S1P_W09

Wiedza

Zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne, instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego systemu

K_U03

H1P_U02

S1P_U01

S1P_U02

S1P_U06

K_U13

H1P_U11

K_U18

S1P_U05

Umiejętności

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa oświatowego w analizie systemu oświaty w Polsce i w odniesieniu do konkretnych elementów tego systemu oraz sytuacji pedagogicznych.

Potrafi używać języka specjalistycznego, w tym z zakresu prawa oswiatowego i porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z osobami pochodzącymi z różnych środowisk

Dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum

K_K01

H1P_K01

S1P_K01

K_K05

H1P_K04

S1P_K04

Kompetencje społeczne (postawy)

Posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej

Postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia

• egzamin pisemny: trzy pytania otwarte,

• opracowanie zleconych zagadnień w grupach dwuosobowych (celem jest samodzielne korzystanie z obowiązujących aktów prawa)

C. Podstawowe kryteria

• uzyskanie zaliczenia z prezentacji

• każde pytanie na egzaminie pisemnym – 3 punkty,

• zaliczenie uzyskuje się przy 5 punktach z egzaminu i zal. z prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0