USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstytucyjny system organów państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-12KSOP-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjny system organów państwowych
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok administracji, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Konwersatorium
Wykład

Wymagania:

Wiedza z zakresu podstawowych zasad prawoznawstwa, a w szczególności zasady wykładni prawa. Wiedza z zakresu podstaw zarządzania, a w szczególności zasady zarządzania w administracji rządowej w porównaniu z administracją samorządową. Wiedza z zakresu historii administracji a w szczególności administracji Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, II RP - NTA.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celami przedmiotu są:

1. umiejętność interpretacji hierarchii źródeł prawa

2. umiejętność interpretacji współdziałania systemu organów państwowych

3. umiejętność interpretacji niezawisłości sędziowskiej w powiązaniu z funkcjonowaniem aparatu państwowego

4. umiejętność obrony podstawowych praw i wolności obywatelskich, a w szczególności przed sądem administracyjnym i w drodze skargi konstytucyjnej

Pełny opis:

Treści programowe

Treści programowe wykładu:

1. Historia konstytucjonalizmu polskiego na tle konstytucjonalizmu światowego.

2. Naukę o konstytucji.

3. Prawa i wolności obywatelskie.

4. Zasady ustroju politycznego.

5. System źródeł prawa.

6. Struktura aparatu państwowego.

7. Zasady prawa wyborczego

a) Historia walki o powszechne prawa wyborcze. Sufrażystki. Demokracja bezpośrednia i pośrednia.

b) Czynne i bierne prawo wyborcze np. w II RP powszechność do SU, wg konstytucji z 1921 r. 21 i 25 lat, do senatu 30 i 40, w PL 18 i 21 lat, obecnie 18 i 21, do senatu 18 i 30, prezydent 35 lat.

c) Pojęcie kadencji. Kadencja i skrócenie kadencji. Kadencje w Konstytucji RP z 1997 r. sejm i senat, samorząd: 4 lata, prezydent 5, sędziowie TK 9 lat.

d) Obowiązkowość i dobrowolność uczestnictwa w wyborach.

e) Konstytucja RP z 1997 r. nie zawiera osobnego rozdziału o prawie wyborczym.

f) Tzw. pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze. Zasady prawa wyborczego: a/ powszechność, b/ równość, c/ bezpośredniość, d/ tajność, e/ proporcjonalność.

g) Zasada powszechności: a/ bezwzględna, b/ względna. Tzw. cenzusy np. cenzus wieku, kobiety: II RP, W.Brytania 1920, USA 1921, Francja 1946, cenzus wykształcenia, majątkowy, zamieszkania, podatkowy, wyznaniowy, zawodowy /wojsko i policja/, ubezwłasnowolnienia.

h) Zasada równości. Równość: a/ formalna i b/ materialna np. wybory kurialne. Dyskusja wokół tzw. progu wyborczego 2-5 %. Równość a pluralizm głosowania.

i) Zasada bezpośredniości w przeciwieństwie do pośredniości np. prezydenta w USA.

j) Zasada tajności a jawność.

k) Zasada proporcjonalności. Systemy: a/ większościowy i b/ proporcjonalny. Większościowe: I tura i II tura. Definicja proporcjonalności: a/b jak c/d. Systemy obliczania proporcjonalności: a/ system Hara – angielski tzw. największych reszt np. 100 000 głosów, 5 mandatów i 3 partie ABC. Dzielnik wyborczy 100 000:5=20 000

A: 47 000/2/7000/2

B: 32000/1/12000/2

C: 21000/1/1000/1

System największych ilorazów tzw. belgijski dHondta;

A: 47 000/23500/2

B: 32 000/16000/2

C: 21 000/10500/1

Weryfikacja wyborów: a/ przez parlament, b/ sąd np. SN lub TK, c/ niezależny organ np. PKW. Mogą być systemy mieszane.

7. Systemy ustrojowe rządów demokratycznych

a) Wyróżniamy trzy systemy rządów definiujących współdziałanie prezydenta, rządu i parlamentu: a/ parlamentarno-gabinetowy zwany brytyjskim, b/ prezydencki zwany amerykańskim, c/ kanclerski zwany niemieckim. Podstawowym jest system parlamentarny /brytyjski/, dwa pozostałe oparte są na jego wzorcach.

b) System parlamentarny polega na tym, iż zneutralizowana głowa państwa powołuje rząd, który ponosi odpowiedzialność przed parlamentem. Neutralność głowy państwa polega na założeniu, iż król nie ponosi odpowiedzialności politycznej. Akty prawne prezydenta są kontrasygnowane przez właściwego ministra za co ponosi on odpowiedzialność przed parlamentem. Odpowiedzialność dzieli się na parlamentarną /polityczną/ i konstytucyjną /prawno-karną/. Odpowiedzialność polityczna może być indywidualna lub solidarna. Odpowiedzialność konstytucyjna /prawno-karna/ zawsze indywidualna tzw. impeachment i przebiega przed parlamentem lub TS. Rola absolutorium.

c) System prezydencki polega na tym, iż prezydent i parlament pochodzą z wyborów. Prezydent powoluje rząd, któremu przewodniczy /nie ma premiera/. Rząd ponosi zasadniczą odpowiedzialność przed prezydentem.

d) System kanclerski polega na tym, iż kanclerz powołuje rząd a rząd ponosi odpowiedzialność przed kanclerzem i parlamentem, natomiast kanclerz ponosi odpowiedzialność przed parlamentem.

e) W Polsce konstytucja 1921 r. przyjmowała system parlamentarny, konstytucja z 1935 r. wzorowała się na systemie prezydenckim, Konstytucja RP z 1997 r. wzoruje się na systemie kanclerskim.

Treści programowe konwersatorium:

1) Zasada trójpodziału władzy, władza ustawodawcza

a) Sejm

b) Senat

c) Zgromadzenie Narodowe

2) Władza wykonawcza

a) Prezydent

b) Rada Ministrów i administracja rządowa

3) Władza sądownicza

a) zasada instancyjności, niezawisłości, bezstronności

b) sądy (powszechne, administracyjne, wojskowe)

c) Trybunały – Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu

d) instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości

4) Organy kontroli państwowej

a) Najwyższa Izba Kontroli

b) Rzecznik Praw Obywatelskich

c) Rzecznik Praw Dziecka

5) Samorząd terytorialny

6) Prawa i wolności człowieka i obywatela

Literatura:

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

1. Leszek Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, pod red. W. Skrzydły, S. Grabowskiej, R.Grabowskiego, Warszawa 2010

3. Konstytucja. Wybór aktów prawnych, opracowanie J.Mordwiłko, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Konstytucja RP z 1997 r. Komentarz, pod red. B.Banaszaka, Warszawa 2010

2. Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S.Sagana, Warszawa 2010

Źródła prawa

Podstawy ustrojowe

- ustawa z 2 IV 2009 r. o obywatelstwie RP, tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 161.

- ustawa z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 21, tj. Nr 26, poz. 134.

- ustawa z 16 VII 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190.

- ustawa z 20 VI 20002 r. bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, tj. Dz. U. 2010, Nr 176, poz. 1191.

- ustawa z 14 III 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 782.

- ustawa z 15 IX 2000 r. o referendum lokalnym, tj. Dz. U. z 2007, Nr 112, poz. 766.

- Europejska Karta Społeczna z 18 X 1961 r., Dz. U. z 1999 r., Nr 8, poz. 67.

- Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607

- ustawa z dnia 11 VII 2014 r. o petycjach, Dz. U. z 2014 r., poz.1195

Władza ustawodawcza

- ustawa z 24 VI 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Dz. U. Nr 62, poz. 688.

- Regulamin Sejmu RP z 30 VII 1992 r., tj. M.P. z 2012, poz. 32.

- Regulamin Senatu RP z 23 XI 1990 r. M.P. z 2010 r., Nr 39, poz. 542.

- ustawa z 9 V 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708.

Władza wykonawcza

- ustawa z 8 VIII 1996 r. o Radzie Ministrów, tj. Dz. U. z 2006, Nr 220, poz. 1600.

- ustawa z 4 IX 1997 r. o działach administracji rządowej, tj. Dz. U, z 2008 r., Nr 216, poz. 1370.

- ustawa z 15 VII 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

Władza sądownicza

- ustawa z 27 VII 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U.

- ustawa z 23 XI 2002 r. o Sądzie Najwyższym, tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 499.

- ustawa z 27 VII 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 427.

- ustawa z 25 VII 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz.1417.

- ustawa z 20 VI 1985 r. o prokuraturze, tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 1, poz. 4.

- ustawa z 1 VIII 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, tj. Dz. U. z 2005, Nr 169, poz. 1417.

- ustawa z 26 III 1982 r. o Trybunale Stanu, tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 25, poz. 219.

Organy kontroli i nadzoru w Konstytucji RP z 1997 r.

1/ Najwyższa Izba Kontroli, Konstytucja RP /art. 202-207/, ustawa z 23 XII 1994 r. o NIK, tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 82.

2/ Regionalne Izby Obrachunkowe, Konstytucja RP /art. 171.2/, ustawa z 7 X 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz. U. Nr 85, poz. 428, tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 113, poz. 984, ustawa z 24 VII 2003 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz. U. Nr 149, poz. 1454. Tekst jednolity ustawy z 7 X 1992 r. o RIO, Dz. U. z 2012 r., poz. 1113;

3/ Narodowy Bank Polski, Konstytucja art. 216, 227, ustawa z 9 VIII 1997 r. o NBP, Dz. U. Nr 140.

Rzecznicy w III RP

1/ Rzecznik Praw Obywatelskich, Konstytucja RP z 1997 r. /art. 208-212/, ustawa z 15 VII 1987 r., Dz. U. Z 1991 r. Nr 109.

2/ Rzecznik Praw Dziecka, Konstytucja RP z 1997 r. /art. 72.4/, ustawa z 6 I 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. Nr 6, poz. 69/.

3/ Ustawa z 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, powołująca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4/ Rzecznik Praw Pacjenta, ustawa z 6 XI 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r., Nr52, poz. 417.

5/ Rzecznik Ubezpieczonych, ustawa z 23 V 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz. U. 123, poz. 1153.

Organy kontroli i nadzoru w III RP

1/ Ustawa z 7 VII 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity ustawy Prawo budowlane, DZ. U., 2003 r., Nr 207, poz. 2016, rozdz. 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, aktualny tekst jednolity DZ. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.

2/ Ustawa z 22 V 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz. U., 2003 r., Nr 124, poz. 1153, na tle czterech ustaw ubezpieczeniowych opublikowanych w tym Dz. U., patrz: rozporządzenie Ministra Finansów z 12 VI 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych, Dz. U. Nr 106, poz. 999.

3/ ustawa z 29 I 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Dz. U. Nr 33, poz. 287.

4/ Ustawa z 6 III 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U., 2001 r. Nr 124, poz. 1362, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360; oraz zarządzenie Marszałka Sejmu RP z 25 X 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. Nr 54, poz. 740; ustawa z 16 II 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. Nr 64, poz. 564.

5/ Ustawa z 15 XII 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz. U. 2001 r., Nr 4, poz. 25; ustawa z 10 VII 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej i niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 157, poz. 976.

6/ Ustawa z 6 IX 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. Nr 125, poz. 1371, patrz: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 II 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego, Dz. U. Nr 30, poz. 258 i podane tam zmiany ustawy z 6 IX 2001 r. o transporcie drogowym. Ustawa z 6 IX 2001 r. o transporcie drogowym; tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088.

7/ Ustawa z 17 XII 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. Z 2005 r., Nr 14, poz. 114.

8/ Ustawa z 20 VII 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Dz. U. Nr 77, poz. 335.

9/ Ustawa z 6 VI 1997 r. o Inspekcji Celnej, Dz. U. Nr 449, ustawa z 19 III 2004 r. Prawo celne, Dz. U. Nr 68, poz. 622. Ustawa z 24 VII 1999 r. o Służbie Celnej; tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 156, poz. 1641 oraz aktualna ustawa z 27 VIII 2009 r. o Służbie Celnej, Dz. U. Nr 168, poz. 12650.

10/ Ustawa z 14 III 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 12, poz. 49, patrz: tekst jednolity ustawy w: Dz. U z 2011, Nr 212, poz. 1263.

11/ Ustawa z 30 VI 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Dz. U. Nr 16.

12/ Ustawa z 27 VII 2001 r. o zmianie ustawy z 26 XI 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014/; zmieniająca również ustawy o działach administracji państwowej i ustawę o służbie cywilnej; aktualna ustawa z 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 12090.

13/ Ustawa z 8 VII 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Dz. U. Nr 169, poz. 1417.

14/ Ustawa z 9 VI 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. Nr 104, poz. 708; /por. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11 VIII 2006 r. w sprawie dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA, Dz. U. Nr 149, poz. 1069/.

15/ ustawa z 21 VII 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. Nr 157, poz. 1119.

16/ ustawa z 6 IX 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271; patrz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 X 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Dz. U. Nr 189, poz. 1157.

17/ ustawa z 27 VIII 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, Dz. U. Nr 161, poz. 1277.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Kr1_W01 (S1P_W01) - Ma podstawową wiedzę o państwie, administracji i jej miejscu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych oraz o relacjach do innych nauk społecznych i humanistycznych

Kr1_W08 (S1P_W01, S1P_W09) - Ma wiedzę niezbędną do oceny zjawisk i przedsięwzięć z zakresu funkcjonowania instytucji administracyjnych i procesów społecznych. Dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym i technologicznym organizacji różnego typu

Kr1_W10 (S1P_W01, S1P _W02, S1P_W03, S1P-W07) - Zna podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa konstytucyjnego. Zna koncepcje administracji publicznej, sądownictwa powszechnego i konstytucyjnego. Zna podział władz w państwie, ich ustrój i wzajemne relacje pomiędzy tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Zna wzajemne relacje między organami administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Umiejętności:

Kr1_U01 (S1P_U01, S1P_U05, S1P_U06) - Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować podstawowe normy prawa instytucjonalnego, proceduralnego i materialnego.

Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji publicznych zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu nauk społecznych i prawa konstytucyjnego. Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych i prawnych

Kr1_U05 (S1P-U05) - Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, ekonomicznymi, moralnymi) w celu rozwiązania podstawowego zadania.

Kr1_U06 (S1P_U02, S1P_U06, S1P_U07, S1P_U08) - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi rozwiązać podstawowe problemy z zakresu administracji, zapewnienia dostępu do usług publicznych oraz zarządzania jednostkami terytorialnymi, pojawiającymi się w praktyce.

Kr1_U07 (S1P_U02, S1P_U06, S1P_U07, S1P_U08) - Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów z zakresu działania administracji publicznej, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

Kr1_U08 (S1P_U09, S1P_U10) -Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień w zakresie funkcjonowania administracji, z wykorzystaniem podstawowych różnych źródeł. Dobiera właściwe metody badawcze i analizuje wyniki badań związane z problemami społecznymi, w tym administracyjnymi. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem podstaw prawnych, orzecznictwa, poglądów innych osób oraz formułowania wniosków.

Kompetencje społeczne:

Kr1_K01(S1P_K01,S1P_K06) -Samodoskonalenie -rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości; umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr1_K02(S1P_K02,S1P_03,S1P_K05) -Współpraca -potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań; jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr1_K03(S1P_K02) -Komunikacja -potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie; odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań; potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji; umie wyrażać konstruktywną krytykę

Kr1_K04(S1P_K04,S1P_K05) - Uczciwość -stosuje się do zasad etyki; szanuje prawo; jest obiektywny; potrafi dostrzec konflikt interesów; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr1_K05(S1P_K05,S1P_K03) - Odpowiedzialność-dotrzymuje terminów; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania; konsekwentnie dąży do celu; umie pracować systematycznie i samodzielnie; stosuje się do reguł i norm życia społecznego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

Kr1_K06(S1P_K07) - Kreatywność -myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

 egzamin

 zaliczenie z oceną (konwersatorium)

B. Formy zaliczenia:

Egzamin:

I termin – pisemny z 3 pytaniami otwartymi

II i III termin – ustny

Konwersatorium:

zaliczenie pisemne z 3 pytaniami otwartymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-14 - 2012-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sylwestrzak
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sylwestrzak
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Szadok
Prowadzący grup: Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bogusławski, Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0