USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-21IP-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest pojęcie istoty stosunków wewnątrz UE oraz umiejętność scharakteryzowania instytucji i podstawowych instrumentów prawnych integracji europejskiej.

Pełny opis:

Treści programowe

1) Zagadnienia wstępne

 Czym jest UE?

 Geneza idei zjednoczonej Europy

 Traktaty wspólnotowe i unijne

 Charakter prawny UE

 Prawo unijne-próba zdefiniowania

 Traktat rzymski (EWG) jako wspólnotowa karta konstytucyjna

 Traktat z Lizbony

 Metoda ponadnarodowa

 Metoda międzyrządowa i jej obecny status w UE

2) Źródła prawa unijnego

 Inne źródła prawa unijnego niż zasady: prawo pierwotne i prawo wtórne

 Rozporządzenia

 Dyrektywy

 Decyzje

 Zalecenia i opinie

 Kwalifikacja aktów unijnych

 Umowy międzynarodowe jako źródło prawa unijnego

3) System instytucjonalny

 Instytucje UE-podstawy traktatowe

 Zadania ETS i Sądu

 Podsumowanie wiadomości o kompetencjach ETS

4) Podstawowe zasady ustanowione przez orzecznictwo ETS

 Zasada bezpośredniego skutku

 Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym państw członkowskich UE

 Zasada odpowiedzialności państwa członkowskiego wobec jednostek za szkody

 Podział na zasady pisane i niepisane

 Znaczenie zasady solidarności

 Zasada subsydiarności

5) Trybunał w życiu Obywatela UE

 Obywatelstwo UE w traktatach i orzecznictwie

 Swobodny przepływ towarów

 Swobodny przepływ osób

 Swoboda świadczenia usług/swobodny przepływ usług

6) Pozostałe instytucje UE

 Charakterystyka PE

 Charakterystyka Rady Europejskiej

 Charakterystyka Rady UE

 Charakterystyka Komisji Europejskiej

 Charakterystyka Trybunału Obrachunkowego

 Charakterystyka Europejskiego Banku Centralnego

7) Wybrane orzeczenia unijne

 Zarys i znaczenie orzeczenia historycznego Van Gend, sprawa 26/62 z 5.2.1963 r.

 Zarys i znaczenie orzeczenia historycznego Costa v. ENEL, sprawa 6/64 z 15.7.1964 r.

 Zarys i znaczenie orzeczenia historycznego w sprawie C-151/02 z 9.9.2003 r.

(pojęcia czasu pracy i okresu odpoczynku)

- Zarys i znaczenie orzeczenia historycznego w sprawie C-112/00 z 12.6.2003 r.

(swoboda wypowiedzi i wolność zgromadzeń)

8) Rozwój UE

 Pojęcie wspólnego rynku, rynku wewnętrznego, unii gospodarczej i monetarnej

 Rozwój horyzontalny UE

 Procedura nabycia członkostwa

 Traktat akcesyjny

 Ustanie członkostwa w UE

 Polityki i działania wewnętrzne UE

 Podział kompetencji pomiędzy UE a państwa członkowskie

Literatura:

Wykaz literatury

Do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) wymagana jest przede wszystkim znajomość wybranych fragmentów podstawowych aktów prawnych UE, czyli TFUE i TUE w wersji Traktatu Lizbońskiego oraz treści prezentowane na wykładzie.

Literatura wykorzystana do opracowania wykładu to między innymi:

- Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, "Prawo instytucjonalne UE", Warszawa 2008

- Z. Brodecki, "Prawo europejskiej integracji", Warszawa 2008

- red. A. Kuś, "Prawo UE z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony", Lublin 2010

- strona internetowa:

www.curia.europa.eu

Literatura uzupełniająca:

- J. Justyński, "Instytucje i porządek prawny UE na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa ETS", Toruń 2003

- I. Justyńska, "Zasada poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym", Toruń 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr2_W04(S2A_W04S2A_W09)

Ma rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji publicznych oraz ekonomiczno-społecznych, a także o rodzajach więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji, w tym pogłębio-ną wiedzę na temat więzi wynikających z historyczne ewolucji państwa, stosunków pomiędzy państwami oraz administracji jako władzy wykonawczej w trójpodziale władz

Kr2_W10(S2A_W02 S2A_W03 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W11)

Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji publicznych: prawnych, admini-stracyjnych, ekonomicznych i społecznych, przestrzennych i środowiskowych oraz zmianach w nich zachodzących w odniesieniu do struktur i procedur związanych z funkcjonowaniem admini-stracji europejskiej. Ma pogłębioną wiedzę o wzajemnych relacjach zachodzących pomiędzy normami prawa europejskiego i międzynarodowego oraz pomiędzy strukturami i instytucjami w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

Umiejętności

Kr2_U01

(S2A_U01

S2A_U08) Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone sprawy administracyjne oraz zjawiska eko-nomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe w zakresie usług publicznych i rozwoju jedno-stek terytorialnych.

Rozumie i umie wyjaśnić treść aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, komunikatów i artykułów w prasie i czasopismach z obszaru nauk społecznych.

Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji.

Kr2_U02

(S2A_U02

S2A_U03

S2A_U10

H2A_U07) Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu przyczyn i przebiegu spraw administracyjnych oraz procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych dotyczących spraw publicznych i rozwoju jed-nostek teryt.

Potrafi formułować własne opinie krytyczne.

Posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o zachowaniach ludzi w ww. strukturach na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia i oceny funkcjonowania tych struktur

Kr2_U03

(S2A_U02

S2A_U03

H2A_U05)Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki spraw administracyjnych, procesów i zjawisk w zakresie społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem właściwych metod badawczych. Potrafi postawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi zgromadzić dane, analizować i prezentować sprawy i zjawiska przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Kr2_U04

(S2A_U04)Potrafi prognozować i modelować złożone sprawy administracyjne oraz procesy i zjawiska spo-łeczno-ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauki o administracji

Kr2_U05

(S2A_U05)Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami praw-nymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu zadań administracji pu-blicznej.

Kr2_U06

(S2A_U02

S2A_U06

S2A_U07)Wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i formach do rozwiązy-wania problemów z zakresu zadań administracji publicznej pojawiających się w praktyce działania administracji.

Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

Kr2_U07

(S2A_U02

S2A_U06

S2A_U07) Umie samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych spraw administracyjnych i publicz-nych problemów z zakresu społeczno-ekonomicznego w oparciu o założone kryteria. Potrafi do-prowadzić do podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.

Kr2_U08

(S2A_U09

S2A_U10

H2A_U07) Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, odważnie, ale z rozwagą wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, umie wyrażać konstruktywną krytykę.

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr2_K01

(S2A_K01

S2A_K06

H2A_K01)

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar inter-dyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr2_K02

(S2A_K02

S2A_K03

S2A_K05)

Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr2_K03

(S2A_K05

A2A_K02)

Komunikacja

- umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzysta-niem konsultacji społecznych; przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomicz-ne tych projektów

Kr2_K04

(S2A_K04

S2A_K05)

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr2_K05

(S2A_K05

S2A_K03

H2A_K05)

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr2_K06

(S2A_K07

H2A_K06)

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• egzamin

B. Formy zaliczenia

- przygotowanie prezentacji o danej instytucji unijnej lub omawiającej dane orzeczenie unijne

- egzamin pisemny testowy z działu: źródła prawa UE.

C. Podstawowe kryteria

-przygotowanie prezentacji ocenionej bardzo dobrze zwalnia z części egzaminu dotyczącej instytucji

-na egzaminie pisemnym testowym kryterium pozytywnej oceny jest wybór prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej połowę pytań testowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-09-01 - 2012-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Justyński
Prowadzący grup: Janusz Justyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Justyńska
Prowadzący grup: Izabela Justyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0