USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje i mediacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-22NiM-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i mediacje
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok administracji, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

1. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać pojęcie negocjacji i mediacji, konfliktu, kooperacji, techniki negocjacji, zasady komunikacji, modele komunikacji, etyczne i kulturowe uwarunkowania negocjacji

2. Student powinien rozumieć, iż właściwe komunikowanie się znacznie usprawnia funkcjonowanie każdej organizacji, podnosi jej efektywność i wpływa na poziom satysfakcji partnerów biznesowych, klientów, co docelowo implikuje jakościowy wzrost standardów obsługi.

3. Student powinien umieć zastosować zdobytą wiedzę w celu rozpoznania różnorodnych sytuacji kooperacji i konfliktu w strukturach organizacyjnych, pełnić funkcję negocjatora, mediatora, skutecznie komunikować się w sytuacjach konfliktu i współdziałania, dobierać techniki negocjacji i mediacji uwzględniając specyfikę sytuacji biznesowej.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Podstawowe pojęcia - definicja negocjacji, mediacji, konfliktu, kooperacji, warunki niezbędne do podjęcia negocjacji;

2. Negocjacje i mediacje jako proces komunikacji - zasady komunikacji, skuteczne słuchanie i mówienie, modele komunikacji, znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowa ciała, gestykulacja, mimika, ton głosu), różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej;

3. Fazy negocjacji i mediacji

5. Style, taktyki i techniki negocjacyjne oraz przykłady ich zastosowania;

6. Konflikt w negocjacjach i mediacjach – rodzaje i przyczyny konfliktów, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, zachowania asertywne;

7. Cechy dobrego negocjatora i mediatora;

8. Kulturowe i etyczne uwarunkowania negocjacji.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

 A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008

 N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

 J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010

 N. Peeling, Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE, Warszawa 2010

 P. Steele, J. Murphy, R. Russill, Jak odnieść sukces w negocjacjach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

B. Literatura uzupełniająca

 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza

Kr1_W04 S1A_W05

Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i cywilizacji oraz jako podmiocie tworzącym struktury prawne, społeczne i ekonomiczne oraz o motywach jego działania, a także pogłębioną wiedzę o człowieku jako uczestniku procesów społecznych, w tym komunikowania się.

Kr1_W09S1A_W08S1A_W11

- Zna zasady tworzenia oraz podstaw prawnych i ekonomicznych funkcjonowania organizacji sektora publicznego w wymiarze form organizacyjno-prawnych, jak również uwarunkowania determinujące zasadność ich funkcjonowania. Ma pogłębioną wiedzę o regułach komunikowania się, etycznych uwarunkowaniach negocjacji i mediacji.

Umiejętności

Kr1_U01S1A_U01S1A_U08

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować sytuacje komunikacyjne w kontekście zjawisk ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w zakresie usług publicznych i rozwoju jednostek terytorialnych.

Rozumie i umie wyjaśnić treść aktów prawnych oraz innych dokumentów, komunikatów i artykułów w prasie i czasopismach z obszaru nauk społecznych.

Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności z zakresu komu-nikowania się

Kr1_U02S1A_U02

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu przyczyn i przebiegu sytuacji komunikacyj-nych, zjawisk społeczno-ekonomicznych dotyczących spraw publicznych.

Potrafi formułować własne opinie krytyczne.

Posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o zachowaniach ludzi w ww. strukturach na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia i analizy sytuacji komunikacyjnych i postaw komunikacyjnych.

Kr1_U03S1A_U02S1A_U03

- Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki komunikowania się w organizacji, z uwzględnieniem negocjacji i mediacji jako szczególnych form porozumiewania się. Potrafi po-stawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi zgromadzić dane, analizować i prezen-tować sprawy i zjawiska przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Kr1_U05S1A_U05

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami praw-nymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania problemu z zakresu skutecznego porozu-miewania się w organizacji.

Kr1_U06S1A_U02S1A_U06S1A_U07

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i formach do rozwią-zywania problemów z zakresu komunikowania się.

Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

Kr1_U08 S1A_U09 S1A_U10 H1A_U06

- Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ust-nych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, odważnie, ale z rozwagą wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dys-kusji, umie wyrażać konstruktywną krytykę.

Kr1_K01

(S1A_K01,S1A_K06,H1A_K01)

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie,

- inspiruje innych do nauki,

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele,

- umie przyznać się do błędu i przyjąć porażkę, która inspiruje do dalszego rozwoju

Kr1_K02

(S1A_K02,S1A_03,S1A_K05)

Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać w grupie,

- potrafi uzgadniać z grupą cele i podział zadań,

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu,

Kr1_K03

(H1A_K02)

Komunikacja

- umie uczestniczyć w zespołowej pracy

Kr1_K04

(S1A_K04,S1A_K05)

Uczciwość

- postępuje etycznie,

- szanuje prawo,

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikty interesów,

- prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,

Kr1_K05

(S1A_K05,S1A_K03,H1A_K05)

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów wykonania zadań,

- potrafi prawidłowo określić hierarchię zadań,

- potrafi przewidywać społeczne skutki swej działalności,

- konsekwentnie dąży do celu z zachowaniem zasad etyki,

- umie pracować systematycznie i samodzielnie,

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego,

Kr1_K06(S1A_K07)

Kreatywność

- myśli kreatywnie, przełamuje niekorzystne schematy stanowiące przeszkodę do rozwoju,

- jest przedsiębiorczy w myśleniu i działaniu,

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• zaliczenie pisemne: test z pytaniami (zadaniami) otwartymi

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest 55% punktów z testu, osoby zabierające głos na wykładzie, odpowiadające na pytania prowadzącego otrzymują dodatkowe punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Mierzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Mierzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-14 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0