USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pisania pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-BW-22-MPP-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pisania pracy dyplomowej
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych zagadnień dotyczących zasad , kryteriów i innych wymogów przygotowania prac dyplomowych. Zaprezentowane treści pozwolą studentom na zdobycie umiejętności napisania pracy dyplomowej po-prawnej pod względem merytorycznym i formalnym.

Pełny opis:

1. Ogólne wymagania dotyczące prac dyplomowych

2. Budowa pracy dyplomowej (wybór tematu pracy, określenie celu pracy, konstrukcja, metodologia i estetyka pracy)

3. Poszukiwanie, ocena i gromadzenie literatury ( pozycje zwarte, artykuły) i innych materiałów źródłowych

4. Wymogi merytoryczne stawiane pracy dyplomowej

5. Wymogi formalne stawiane pracy dyplomowej

6. Najważniejsze uwagi redakcyjne

7. Odsyłacze i przypisy w pracy dyplomowej, dbałość o przestrzeganie praw autorskich i problem plagiatów

8. Ocena pracy dyplomowej

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003.

Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Standardy prac dyplomowych doc. – informacje zamieszczone na stronie internetowej

EUH-E, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, www.euh-e.edu.pl

B. Literatura uzupełniająca

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr1_W01, S1P_W01

Kr1_W03, S1P_W08

Kr1_W06, S1P_W06

Kr1_W09, S1P_W08,

S1P_W11- W wyniku uczestnictwa w zajęciach student:

• ma wiedzę o zarzadzaniu, ekonomii, która umożliwi właściwy dobór tematu i konstrukcję problemową pracy dyplomowej, określenie celu i tez pracy,

• zna podstawowe wymogi merytoryczne stawiane pracy dyplomowej,

• zna podstawowe wymogi formalne stawiane pracy dyplomowej,

• zna metody i narzędzia pozyskiwania i analizy danych w kontekście ich wykorzystania w pracy dyplomowej do opisu i analizy podmiotów i procesów gospodarczych,

• ma wiedzę o przestrzeganiu praw autorskich,

• zna kryteria oceny pracy dyplomowej.

Umiejętności

Kr1_U01, S1P_U01

S1P_U08

Kr1_U02, S1P_U02

Kr1_U03, S1P-U02,

S1P_U03

Kr1_U04, S1P_U04

Kr1_U05, S1P_U05 -

Kr1_U06, S1P_U02,

S1P_U06, S1P_U07

Kr1_U07, S1P_U02,

S1P_U06, S1P_U07

Kr1_U08, S1P_ U09,

S1P_U10, H1P_U06, H1P_U12 - Dzięki zdobytej wiedzy dotyczącej metodologii pisania pracy dyplomowej student:

• potrafi dokonać właściwego wyboru tematu pracy, określić jej cel i tezy,

• skonstruować spójny plan pracy,

• potrafi umiejętnie przedstawić problemy merytoryczne, logicznie je powiązać i zinterpre-tować, wyciągając właściwe konkluzje,

• umie zastosować zasady formalne w pracy,

• przestrzega praw autorskich przy pisaniu pracy,

• stosuje metody, narzędzia i techniki związane ze stroną redakcyjną pracy,

• umie pozyskiwać odpowiednie materiały, dane, literaturę potrzebne do napisania pracy oraz je odpowiednio wykorzystać do zrealizowania założonego celu pracy i udowodnie-nia postawionych tez pracy

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr1_K01, S1P_K01, S1P_K06, H1P_K01

Kr1_K02, S1P_K02, S1P_K03, S1P_K05

Kr1_K03, H1P_K02

Kr1_K04, S1P_K04,

S1P_K05

Kr1_K05, S1P_K05

S1P_K03,H1P_K05

Kr1_K06, S1P_K07 - Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom student:

• rozumie potrzebę rozwoju i dąży do poszerzania wiedzy i samodzielnego studiowania li-teratury,

• potrafi współpracować w grupie, podejmować wyzwania, uzgadniać wspólne cele,

• przedstawia racjonalnie swoje poglądy, dyskutuje i otwarcie wyraża konstruktywną kry-tykę, wyciąga wnioski,

• stosuje się do zasad etyki, przestrzega prawo i zachowuje się odpowiedzialnie,

• dotrzymuje terminów; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określo-nego przez siebie zadania, konsekwentnie dąży do celu, umie pracować systematycznie i samodzielnie

• dąży w sposób kreatywny do poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

strona formalna projektu, zgodna z wymogami stawianymi pracom dyplomowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Kołodziejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Grzybowska-Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Grzybowska-Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-14 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Rytel-Warzocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0