USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje i mediacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-BW-22-NM-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i mediacje
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

1. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać pojęcie negocjacji i mediacji, konfliktu, kooperacji, techniki negocjacji, zasady komunikacji, modele komunikacji, etyczne i kulturowe uwarunkowania negocjacji

2. Student powinien rozumieć, iż właściwe komunikowanie się znacznie usprawnia funkcjonowanie każdej organizacji, pod-nosi jej efektywność i wpływa na poziom satysfakcji partnerów biznesowych, klientów, co docelowo implikuje jakościowy wzrost standardów obsługi.

3. Student powinien umieć zastosować zdobytą wiedzę w celu rozpoznania różnorodnych sytuacji kooperacji i konfliktu w strukturach organizacyjnych, pełnić funkcję negocjatora, mediatora, skutecznie komunikować się w sytuacjach konfliktu i współdziałania, dobierać techniki negocjacji i mediacji uwzględniając specyfikę sytuacji biznesowej.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Podstawowe pojęcia - definicja negocjacji, mediacji, konfliktu, kooperacji, warunki niezbędne do podjęcia negocjacji;

2. Negocjacje i mediacje jako proces komunikacji - zasady komunikacji, skuteczne słuchanie i mówienie, modele komunikacji, znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowa ciała, gestykulacja, mimika, ton głosu), różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej;

3. Fazy negocjacji i mediacji

5. Style, taktyki i techniki negocjacyjne oraz przykłady ich zastosowania;

6. Konflikt w negocjacjach i mediacjach – rodzaje i przyczyny konfliktów, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, zachowania asertywne;

7. Cechy dobrego negocjatora i mediatora;

8. Kulturowe i etyczne uwarunkowania negocjacji.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

 A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008

 N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

 J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010

 N. Peeling, Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE, Warszawa 2010

 P. Steele, J. Murphy, R. Russill, Jak odnieść sukces w negocjacjach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

B. Literatura uzupełniająca

 M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

 B. Tracy, Cd Mp3 Negocjowanie, MT Biznes, 2014

 J. Borg, Perswazja. Sztuka pozytywnego wpływania na ludzi, PWE, Warszawa 2011

 J. Borg, Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej, PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Kr1_W01

S1P_W01

Kr1_W04

S1P_W05

Kr1_W05

S1P_W04

S1P_W09

H1P_W07

H1P_W06

Kr1_U01

S1P_U01

S1P_U08

Kr1_U02

S1P_U02

Kr1_U03

S1P_U02

S1P_U03

Kr1_U04

S1P_U05

Kr1_U05

S1P_U05

Kr1_U06

S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07

Kr1_U07

S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07

Kr1_U08

S1P_U09

S1P_U10

S1P_U06

H1P_U10

H1P_U12

Kr1_K01 -

S1P_K01

S1P_K06

H1P_K01

Kr1_K02

S1P_K02

S1P_K03

S1P_K05

H1P_K02

Kr1_K03

H1P_K02

Kr1_K04

S1P_K04

S1P_K05

Kr1_K05

S1P_K05

S1P_K03

H1P_K05

Kr1_K06

S1P_K07 Wiedza

-Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce o działaniach sprawczych człowieka, o sprawowaniu władzy oraz o dysponowaniu zasobami oraz o szczególnych formach komunikowania się, jakimi są negocjacje i mediacje

- Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i ekonomiczne oraz o motywach jego działania w sytuacjach konfliktowych wymagających negocjacji lub mediacji

- Ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych, ich historycznej ewolucji i ich wpływie na zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych i nabywców oraz zachowania komunikacyjne w różnych sytuacjach rynkowych

Umiejętności

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska ekonomiczne wymagające reakcji zarządczych i właściwych postaw komunikacyjnych

Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji gospodarczych, artykułów zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i zarządzania. Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych, w tym z zakresu nauki o zarządzaniu w prowadzonych negocjacjach i mediacjach.

-Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i wykorzystać te dane do procesu zarządzania oraz komunikowania się, w tym w negocjacjach.

Potrafi korzystać z technologii informacyjnych

- Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów gospodarczych i podjąć właściwe działania zarządcze, z wykorzystaniem podstawowych teorii i właściwych metod z zakresu nauk ekonomicznych, w tym nauki o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji i mediacji

- Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zdarzeń gospodarczych oraz podjąć właściwe działania sprzyjające porozumiewaniu się i skutecznemu negocjowaniu

- Potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne w kontekście podejmowanych działań zarządczych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi organizacji i zarządzania oraz form komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji i mediacji.

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania podstawowego zadania z zakresu organizacji i zarządzania, w tym rozwiązywania konfliktów.

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, potrafi skutecznie się komunikować

Potrafi rozwiązać podstawowe problemy z zakresu organizacji i zarządzania pojawiające się w praktyce gospodarczej, to znaczy potrafi planować w perspektywie krótko i długoterminowej, konfigurować zasoby i harmonogramy wykonania, motywować pracowników i siebie samego, dokonać oceny skutków działania w wymiarze ex-post i ex-ante.

Potrafi przewidzieć zagrożenia wynikające ze struktury wewnętrznej i tkwiące w otoczeniu organizacji w wymiarze makroekonomiczny, sektorowym terytorialnym i produktowym.

Oceni sytuację finansową organizacji na tle sektora i innych podmiotów. Zaproponuje odpowiednie rozwiązania problemów z zakresu organizacji procesów produkcyjnych, zaopatrzenia, dystrybucji i marketingu. Zidentyfikuje i dobierze odpowiednie metody zarządzania w sytuacjach ryzyka przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa publicznego i potrafi zaprezentować te ryzyka.

- Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów z zakresu organizacji i zarządzania, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.

- Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych koncepcji teoretycznych, potrafi mediować i negocjować.

Dobiera właściwe metody badawcze i analizuje wyniki badań związane z problemami organizacji i zarządzania.

Posiada umiejętność merytorycznego formułowania wniosków i ich argumentowania z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w odniesieniu do poglądów innych osób.

Kompetencje społeczne (postawy)

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Komunikacja

umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzystaniem konsultacji społecznych; przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest 55% punktów z testu, osoby zabierające głos na wykładzie konwersatoryjnym, odpowia-dające na pytania prowadzącego otrzymują dodatkowe punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Mierzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0