USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania logistyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-BW-ZK32PZL-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania logistyką
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania logistyką, jako istotnego czynnika sprawnego zarządzania przed-siębiorstwem i warunku realizacji jego celów.

Zaprezentowane treści pozwolą na umiejętną identyfikację, analizę i kontrolę procesów logistycznych w przedsiębiorstwie w celu podejmowania decyzji logistycznych spójnych z celami zarządzania przedsiębiorstwem.

.

Pełny opis:

1. Pojęcie, istota i cele logistyki

2. Funkcje logistyki

3. Systemy logistyczne i procesy logistyczne

4. Podsystemy logistyki – podział funkcjonalny i podział fazowy

5. Istota zarządzania logistyką

6. Transport w procesach logistycznych

7. Magazynowanie w procesach logistycznych

8. Gospodarka zapasami

9. Logistyczna obsługa klienta

10. Koszty logistyki

11. Metody i narzędzia w zarządzaniu logistycznym

12. Strategie logistyczne

13. Zarządzanie łańcuchem dostaw

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Nowoczesna logistyka. Praca zbiorowa, Wydanie X, Helion 2011.

2. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Wyd. III, PWE, Warszawa 2010.

3. M. Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2002.

4. K. Ficoń, Logistyka ekonomiczna, Procesy logistyczne, Wyd. BEL Studio, Warszawa 2008.

5. A. Harrisom, R. v. Hoek, Zarządzanie logistyką, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

6. Logistyka, Red. D. Kisperska_Moroń, S. Krzyżaniak, Wyd. IliM, Poznań 2009.

7. M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.

8. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, Wyd. PWE, Warszawa 2008.

B. Literatura uzupełniająca

9. S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi,. Wyd. PWE, Warszawa 2001.

10. Nowoczesne technologie w logistyce, Red. J. Długosz, Wyd. PWE, Warszawa 2009.

11. Logistyka w biznesie, Red. M. Ciesielski, Wyd. PWE, Warszawa 2006.

12. Strategie łańcuchów dostaw, Red. M. Ciesielski, J. Długosz, Warszawa 2010.

13. Zarządzanie łańcuchami dostaw, Red. M. Ciesielski, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

Czasopisma:

„Logistyka”

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Spedycja, Transport, Logistyka”

„Logistyka a Jakość”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Kr1_W01

S1P_W01

Kr1_W02, S1P_W02, S1P_W03, S1P_W08, S1P_W11

Kr1_W03, S1P_W08

Kr1_W05, S1P_W04,

S1P_W09, H1P_W07,

H1P_W06

Kr1_W06, S1P_W06

Kr1_W08, S1P_W08, S1P_W11, H1P_W07

Kr1_W09, S1P_W08, S1P_W11 - Student ma podstawową wiedzę o zarządzaniu logistyką. Poznaje główne cele i funkcje logistyki oraz miejsce logistyki w obszarze nauk ekonomicznych, o zarządzaniu, nauk społecznych oraz relacji logistyki do innych dziedzin wiedzy i dyscyplin naukowych.

Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach systemów logistycznych ( w organizacjach biznesowych, publicznych, społecznych) i ich strukturach. Zna wzajemne relacje pomiędzy tymi strukturami i organizacjami w zakresie wsparcia logistycznego.

Student zna podsystemy logistyczne w przedsiębiorstwie ( zaopatrzenia, produkcji , dystrybucji) oraz powiązania logistyczne w ramach łańcucha dostaw. Poznaje główne obszary funkcjonalne logistyki i identyfikuje logistyczne problemy decyzyjne w tych obszarach, pomiędzy nimi oraz w odniesieniu do całego systemu logistycznego. Odróżnia działalność logistyczną od innych aktyw-ności i procesów przedsiębiorstwa oraz ich wzajemne powiązania.

Student ma wiedzę na temat procesów podstawowych różnych organizacji wytwórczych i innych podmiotów społeczno-ekonomicznych, oraz specyfiki procesów logistycznych wspierających procesy podstawowe tych podmiotów.

Zna podstawowe teorie dotyczące rozwoju myśli logistycznej.

Student poznaje główne strategie logistyczne i kierunki ich rozwoju w kontekście przemian w gospodarce. Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych, z zakresu logistyki i ich wykorzystania w zarządzaniu logistyką.

Zna metody i narzędzia zarządzania logistycznego. Poznaje istotę i funkcje systemów informa-tycznych do sterowania procesami logistycznymi. Analizuje i ocenia procesy logistyczne w po-wiązaniu z procesami gospodarczymi. Ma wiedzę niezbędną do oceny zjawisk i przedsięwzięć logistycznych determinujących decyzje kierownicze. Dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo- społecznym, politycznym i technologicznym organizacji różnego typu, mających wpływ na działania logistyczne.

Zna zasady ekonomicznego funkcjonowania różnych podmiotów w gospodarce jak również ich uwarunkowania logistyczne determinujące ich sukces ekonomiczny i konkurencyjność na rynku

Umiejętności:

Kr1_U01, S1P_U01, S1P_U08

Kr1_U02, S1P_U02

Kr1_U03, S1P_U02, S1P_U03

Kr1_U04, S1P_U04

Kr1_U05, S1P_U05

Kr1_U06, S1P_U02, S1A_U06, S1P_U07

Kr1_U07, S1P_U02, S1P_U06, S1P_U07

Kr1_U08, S1P_U09, S1P_U10, H1P_U06 - Umiejętności:

Student umie zidentyfikować systemy i procesy logistyczne, wskazać podstawowe podsystemy logistyczne i obszary funkcjonalne logistyki. Odróżnia proces logistyczny od systemu logistyczne-go. Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe problemy logistyczne wymagające reakcji zarządczych. Potrafi posługiwać się właściwą terminologią logistyczną.

Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł do analizowania procesów logistycznych i wykorzystać te dane do procesu zarządzania. Potrafi korzystać z technologii informacyjnych.

Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki procesów logistycznych.

Potrafi zidentyfikować główne problemy decyzyjne w logistyce ( typu „trade off” i „make or buy”, dotyczące:

• poszczególnych obszarów działań logistycznych ( transportu, magazynowania, zarządzania zapasami, obsługi klienta, etc.) ,

• relacji pomiędzy obszarami działań logistycznych,

• całego systemu logistycznego i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Potrafi prognozować procesy logistyczne w kontekście podejmowanych działań zarządczych.

Prawidłowo posługuje się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w zakresie działalności logistycznej.

Zna podstawowe zasady zarządzania logistycznego i organizacji logistyki w przedsiębiorstwie. Potrafi posługiwać się głównymi metodami, narzędziami i technikami logistycznymi.

Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów logistycznych, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, posiada umie-jętność wdrażania proponowanych rozwiązań logistycznych

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących logistyki. Posiada umiejętność merytorycznego formułowania wniosków i ich argumentowania z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w odniesieniu do poglądów innych osób.

Kompetencje społeczne (postawy):

Kr1_K01, S1P_K01, S1P_K06, H1P_K01

Kr1_K02, S1P_K02, S1P_K03, S1P_K05

Kr1_K03, H1P_K02

Kr1_K04, S1P_K04, S1P_K05

Kr1_K05, S1P_K05, S1P_K03, H1P_K05

Kr1_K06, S1P_K07 _ - Student rozumie potrzebę rozwoju, ciągłego uczenia się, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy w zakresie logistyki.

Potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, uzgadniać cele i zadania, przy tym zachowując otwartość i szacunek dla odmienności poglądów innych.

Potrafi przedstawić swoje poglądy, wyrazić swoje zdanie, uczestniczyć w dyskusjach i wyrazić konstruktywną krytykę.

W swoich działaniach stosuje się do zasad etycznych, przestrzega prawa i norm społecznych.

Stara się w sposób odpowiedzialny realizować swoje zadania oraz przewidywać skutki swoich decyzji.

Biorąc pod uwagę złożone problemy zarządzania logistyką i wielokryterialność rozwiązań logi-stycznych, stara się być twórczy, przedsiębiorczy oraz uwzględniać zmienne wymogi otoczenia gospodarczego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest 60% punktów z testu, osoby zabierające głos na wykładzie, odpowiadające na pytania prowadzącego otrzymują dodatkowe punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Błaszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarek Kukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0