USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-12KS-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu komunikacji społecznej (podstawy, uwarunkowania, barie-ry) oraz – kluczowe umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy zajęć powinni nie tylko umieć się porozumiewać na płaszczyźnie społecznej w różnych formach i stylach stosownie do sytuacji i okoliczności, ale także – rozwiązywać konflikty na płaszczyź-nie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności mediacji i negocjacji. Zajęcia mają także na celu uświadomie-nie studentom znaczenia w komunikacji społecznej takich cech i postaw, jak: sprawność i precyzja językowa, empatia, wła-ściwa samoocena i asertywność.

Pełny opis:

Treści programowe – konwersatorium

1. Podstawy komunikacji społecznej: pojęcie, elementy i proces komunikacji społ., formy i sposoby komunikacji społ.

2. Podstawy komunikacji społecznej cd.: kanały, modele i schematy, rola kontekstu.

3. Komunikacja interpersonalna: komunikacja werbalna i niewerbalna.

4. Przeszkody w skutecznej komunikacji: rodzaje przeszkód, informacja zwrotna.

5. Aktywne słuchanie: reguły i techniki. Asertywność.

6. Manipulacja i perswazja: pojęcia, funkcje, techniki i strategie, stereotypy i uprzedzenia.

7. Efektywna współpraca: zasady współpracy, wzbudzanie zaufania, role w grupie.

8. Konflikty społeczne: rodzaje konfliktów, sposoby ich rozwiązywania i radzenia sobie z nimi.

9. Negocjacje i mediacje: techniki negocjacji, rola mediacji.

10. Rola mediów masowych w społeczeństwie: sposób funkcjonowania, rodzaje audycji radiowych i telewizyjnych, od-działywanie na społeczeństwo, budowanie wizerunku.

11. Komunikacja w internecie: formy i sposoby, portale społecznościowe, netykieta.

12. Profesjonalna komunikacja: zasady, sposoby i błędy.

13. Komunikacja w organizacji: sposoby i formy komunikacji w organizacji, komunikowanie pionowe, poziome, masowe.

14. Autoprezentacja: formy i style, rozmowa kwalifikacyjna, wizerunek.

15. Wystąpienia publiczne: prezentacje, przemówienia, zebrania, konferencje, wiece.

16. Reklama i Public Relations.

17. Komunikacja międzykulturowa: przyczyny niepowodzeń, reguły skutecznej komunikacji międzykulturowej.

18. Plotka i fake news.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. Baryluk M., Wawrzak-Chodaczek M., Komunikacja społeczna w świecie realnym, Adam Marszałek, Toruń 2008.

2. Blein B., Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, RM, Warszawa 2010.

3. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 2004.

4. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003.

5. Wachowiak A., Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie, WSZHiR, Poznań 2001.

6. Wawrzak-Chodaczek M., Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Adam Marszałek, Toruń 2008.

B. Literatura uzupełniająca

1. Bartmiński J., Majer-Baranowska U., Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, UMCS, Lublin 2005.

2. Bocheńska-Włostowska K., Akademia umiejętności interpersonalnych. 20 spotkań z komunikacją, Impuls, Kraków 2009.

3. Davis M., Fanning P., Mc Kay M., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk 2007.

4. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków 2000.

5. Nęcki Z., Komunikacja niewerbalna [w:] Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2005.

6. Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.

7. Doherty N., M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer Polska, War-szawa 2010.

8. Pease A. B., Mowa ciała, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.

9. Pease A. B., Mowa ciała w pracy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.

10. Peeling N., Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE, Warszawa 2010.

11. Rojewska A., Grupa bawi się i pracuje, UNUS, Wrocław 2000.

12. Słaboń A., Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza

KP6_WG4

wiedzę o człowieku, jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i ekonomiczne oraz o motywach jego działania

KP6_WK1

wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) w zakresie nauk społecznych dotyczących organizacji różnego typu i osób tworzących te organizacje i potrafi je wykorzystać w praktyce, a także pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Umiejętności

KP6_UK3

posiada umiejętność merytorycznego formułowania wniosków i ich argumentowania z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w odniesieniu do poglądów innych osób

KP6_UO

Planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, przyjmować i wyznaczać zadania, współpracować z grupą, pełnić różne role w grupie;

Kompetencje społeczne

PK6_KO2

myślenia kreatywnego, wyjścia poza utarte schematy; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; elastycznego dostosowania się do wymogów otoczenia

KP6_KR2

przedstawienia w sposób zrozumiały dla innych swojego poglądu, zagadnienia; odważnego (ale z rozwagą) wyrażania swojego zdania oraz zadawania pytań; kulturalnego uczestnictwa w dyskusji; wyrażania konstruktywnej krytyki

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

aktywność na zajęciach, praca zaliczeniowa

C. Podstawowe kryteria

obecność na zajęciach, znajomość treści objętych problematyką konwersatorium (aktywne uczestnictwo w zajęciach), napisanie pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0