USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w pielęgniarstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3000-PI-PN11ZWP1-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w pielęgniarstwie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Pierwszy rok pielęgniarstwa PN,pierwszy semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje podstawową wiedzę na temat zarządzania w placówkach świadczących usługi medyczne ze szczególnym uwzględnieniem czynników mających wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki oraz wyeksponowaniem roli pacjenta w tym zarządzaniu (marketing, zarządzanie jakością)

Pełny opis:

Wykłady:

1. Ewolucja wiedzy o organizacji i zarządzaniu: podstawowe pojęcia (zarządzanie, kierowanie, organizacja), przegląd teorii zarządzania, funkcje i cele zarządzania,

2. Zarządzanie a specyfika zawodów medycznych: zespół wypalenia zawodowego, choroby zawodowe, stres w pracy pielęgniarki, istota pracy kierowniczej – umiejętności kierownicze, role kierownicze, style kierowania, źródła władzy, autorytet, przywództwo

3. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską i kadry pielęgniarskie w perspektywie 5-10 lat

4. Zarządzanie jako proces decyzyjny: definicja decyzji, etapy podejmowania decyzji, rodzaje decyzji, odpowiedzialność za podejmowane decyzje

5. Doskonalenie pracy – zarządzanie strategiczne: definicja zarządzania strategicznego, etapy tworzenia strategii zakładu opieki zdrowotnej, przykłady

6. Zarządzanie jakością pracy – definicja jakości usług medycznych, standardy jakości usług, wskaźniki jakości, akredytacje, zarządzanie przez jakość TQM, satysfakcja pacjenta, dokumentacja systemu jakości, korzyści wynikające z wdrożenia systemu jakości

7. Zarządzanie zmianą: cykl życia organizacji, kryzys w organizacji, wdrażanie zmian – główne cele i zasady, ludzie wobec zmian w organizacji, jak pokonać opory wobec zmian

8. Specyfika marketingu usług medycznych: definicja usługi, cechy usług, koncepcja marketingu-mix w odniesieniu do usług zdrowotnych

Ćwiczenia (zarządzanie pielęgniarskie w publicznym podmiocie leczniczym) :

1. Etyka i zarządzanie.

2. Role w zespole. Style kierowania w zespołach pielęgniarskich.

3. Realizacja funkcji kierowniczych na stanowisku pielęgniarki oddziałowej: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie.

4. Negocjowanie – podstawowe techniki negocjacyjne.

5. Organizacja pracy własnej.

6. Proces i program adaptacji.

7. Kryteria oceny pracy pielęgniarki odcinkowej.

8. Formułowanie oferty świadczeń pielęgniarskich.

Ćwiczenia I (zarządzanie pielęgniarskie w niepublicznym podmiocie leczniczym) :

1. Formy świadczenia usług pielęgniarskich

2. Etapy organizowania niepublicznego podmiotu leczniczego

3. Podstawy prawne w niepublicznym podmiocie leczniczym

4. Przedstawienie działania niepublicznego podmiotu leczniczego na podstawie NZOZ „Jovitan”

Ćwiczenia II (zarządzanie jakością w podmiocie leczniczym) :

1. Procedury

2. Sposoby przygotowania dokumentacji

3. Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Kraków

4. Certyfikacja ISO

5. Polska Nagroda Jakości

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zarządzanie w pielęgniarstwie, red. A. Ksykiewicz – Dorota, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005

2. A. Fronkiewicz – Wronka, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009

3. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. M. Kautscha, M. Whitfielda, J. Klicha, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001

4. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, K. Opolski, G. Dykowska, M. Możdżonek, CeDeWu.pl. Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009

5. A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004

Literatura uzupełniająca:

6. Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych, pod red. J. T. Marcinkowskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

7. M. Dołgasz, J. Fudaliński, M. Kosała, H. Smutek, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

8. Ustawa o działalności leczniczej

9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

10. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Efekty uczenia się:

P2P_ BW11, P2P_ BW12, P2P_ BW13, P2P_ BW14, P2P_ BW16, P2P_ BW19,

P2P_BU7, P2P_BU8, P2P_BU9

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny, 3 pytania otwarte, za każde pytanie można uzyskać 2 pkt., zaliczenie na ocenę pozytywną wymaga uzyskania 4 pkt.

Ćwiczenia: Obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Arletta Peplińska, Izabela Seredocha, Wioletta Sulich-Świdnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arletta Peplińska, Izabela Seredocha, Wioletta Sulich-Świdnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0