USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Traktat Lizboński Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-11TLUE-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Traktat Lizboński Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok administracji, pierwszy semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie historii powstania Unii Europejskiej oraz interpretacja polskich przepisów akcesyjnych oraz umiejętność porównania Karty Praw Podstawowych z polskimi prawami obywatelskimi

Pełny opis:

Treści programowe

1. Historia powstania Unii.

2. Traktat Ateński z 2003 roku.

3. Pełna akcesja RP do UE.

4. Traktaty Lizbońskie i tryb ich ratyfikacji

5. Obywatelstwo Unii Europejskiej a obywatelstwo RP.

6. Analiza i struktura Karty Praw Podstawowych

7. Traktat o Unii Europejskiej.

8. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

9. Instytucje Unii Europejskiej.

10. Budżet Unii Europejskiej oraz ramy finansowe.

11. Absolutorium unijne.

12. Klasyfikacja instytucji UE.

13. Źródła prawa unijnego.

14. Koordynacja źródeł prawa unijnego ze źródłami polskimi.

15. Fundusz spójności.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Kenig-Witkowska M. M., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2019.

2. Traktaty o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyd. STO, Bielsko – Biała 2008

3. Kuś A., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, wyd. KUL, Lublin 2012.

B. Literatura uzupełniając

Justyński J., Instytucje unijne, UMK, Toruń, 2011.

Fiszer J. M., Tomaszyk M. J., Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej, In-stytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KP7_WG2

rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu teorii państwa, jego ustroju, struktur, różnych rodzajach procedur i ich przebiegu, oraz instytucji prawno-administracyjnych i ekonomiczno-społecznych reprezentujących to państwo oraz o zmianach w nich zachodzących w wymiarze historycznym

KP7_WG4

rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji pu-blicznych oraz ekonomiczno-społecznych, a także o rodzajach więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji, w tym pogłębioną wiedzę na temat więzi wynikają-cych z historycznej ewolucji państwa, stosunków pomiędzy państwami oraz ad-ministracji jako władzy wykonawczej w trójpodziale władz

KP7_WK3

pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji publicznych: praw-nych, administracyjnych, ekonomicznych i społecznych, przestrzennych i środo-wiskowych oraz zmianach w nich zachodzących w odniesieniu do struktur i pro-cedur związanych z funkcjonowaniem administracji europejskiej oraz o wzajem-nych relacjach zachodzących pomiędzy normami prawa europejskiego i między-narodowego oraz pomiędzy strukturami i instytucjami w skali krajowej, europej-skiej i międzynarodowej

Umiejętności

KP7_UW3

wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu spraw administracyjnych oraz procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych dotyczących spraw publicznych i rozwoju jednostek teryt

KP7_UW4

formułować własne opinie krytyczne w tym także o zachowaniach ludzi w struk-turach i instytucjach administracji publicznej i prywatnej, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, przestrzenne i społeczne na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia i oceny funkcjonowania tych struktur

Kompetencje społeczne

KP7_KR1

stosowania się do zasad etyki, poszanowania prawa, obiektywizmu, dostrzegania konfliktów interesów a także prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dy-lematów związanych z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• egzamin

B. Formy zaliczenia

• egzamin pisemny: z pytaniami otwartymi - zadaniami

C. Podstawowe kryteria

Zaliczenie przedmiotu student uzyskuje odpowiadając na w pełni na 2 z 4 pytań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sylwestrzak
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sylwestrzak
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Rytel-Warzocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0