USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-22PA-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok administracji, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego w celu nabycia umiejętności praktycznego kreatywnego stosowania procedury administracyjnej w przyszłej działalności zawodowej.

Pełny opis:

A. Problematyka wykładu

1. Istota, rys historyczny i tendencje rozwoju postępowania administracyjnego.

2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego.

3.Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym.

4. Wszczęcie postępowania administracyjnego.

5. Postępowanie wyjaśniające.

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego.

7. Rozstrzygnięcia organów administracji publicznej (decyzje, postanowienia i inne orzeczenia).

8. Ugoda administracyjna.

9. Zwyczajne środki odwoławcze.

10. Postępowanie przed organami drugiej instancji.

11. Nadzwyczajne postępowania administracyjne.

12. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych.

13. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń.

14. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.

B. Problematyka ćwiczeń.

1. Wszczęcie postępowania administracyjnego: podania, uzupełnienie treści podania, postępowanie w razie wniesienia podania do organu niewłaściwego.

2. Wyłączenie pracownika organu oraz organu: analiza przyczyn, skutki wyłączenia.

3. Terminy w postępowaniu administracyjnym: pojęcie i rodzaje, obliczanie terminów, przywracanie terminów, terminy załatwiania spraw. zażalenie na nieterminowe załatwienie sprawy lub przewlekłość postępowania.

4. Zawiadomienia i wezwania: elementy i forma wezwania oraz zawiadomienia, obowiązek osobistego stawiennictwa, skutki niestawiennictwa na wezwanie, zwrot kosztów.

5. Doręczenia: sposoby i tryb doręczeń, skutki nieodebrania pisma lub odmowy potwierdzenia odbioru.

6 Protokoły, metryki sprawy i adnotacje.

7. Udostępnianie akt stronom.

8. Pojęcie i budowa decyzji administracyjnej.

9. Pojęcie i elementy postanowienia.

10. Ugoda administracyjna: tryb zawierania i elementy ugody.

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

T. Brzezicki, B. Chludziński, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji, Dom Organizatora, Toruń 2011.

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz..U. z 2013 r, Nr 0, poz. 267 z późn. zm.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Lexis Nexis, Warszawa 2013,

M. Wierzbowski (red.) Postępowanie administracyjne –ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, , C.H. Beck, Warszawa 2012,

P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2013.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexixNexis, Warszawa 2012,

E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, TN OiK Toruń 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Kr1_W05 (S1A_W04,S1A_W09)

Wiedza

Rozróżnia i opisuje podstawowe procedury postępowania załatwiania spraw administracyjnych przez organy administracji publicznej i inne podmioty

Charakteryzuje postępowanie w sprawach zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg i wniosków

Kr1_U05 (S1A_U05)

Kr1_U06 (S1A_U02,S1A_U06, S1A_U07)

Kr1_U07 (S1A_U02,S1A_U06, S1A_U07)

Umiejętności

Dobiera przepisy prawne możliwe do zastosowania w konkretnej sytuacji oraz identyfikuje prawa uczestników postępowania administracyjnego

Rozwiązuje problemy prawne stosując zasady i przepisy szczegółowe z zakresu postępowania administracyjnego.

Analizuje postępowanie administracyjne i wydane w nim rozstrzygnięcia pod względem zgodności z procedurą administracyjna.

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr1_K01 (S1A_K01,S1A_K06,H1A_K01)

-Samodoskonalenie-rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości; umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu.

Kr1_K02 (S1A_K02,S1A_03,S1A_K05)

-Współpraca-potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań; jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr1_K03(H1A_K02)

-Komunikacja-potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie; odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań; potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji; umie wyrażać konstruktywną krytykę

Kr1_K04(S1A_K04,S1A_K05)

- Uczciwość-stosuje się do zasad etyki; szanuje prawo; jest obiektywny; potrafi dostrzec konflikt interesów; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr1_K05(S1A_K05,S1A_K03,H1A_K05)

-Odpowiedzialność-dotrzymuje terminów; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania; konsekwentnie dąży do celu; umie pracować systematycznie i samodzielnie; stosuje się do reguł i norm życia społecznego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy. Wykazuje odpowiedzialność za niebiurokratyczne, zgodne z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego załatwianie spraw. Przestrzega terminów ustawowych i wyznaczonych podczas stosowania przepisów postępowania administracyjnego w pracy zawodowej

Kr1_K06(S1A_K07)

-Kreatywność-myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia. Wykazuje kreatywność w interpretacji przyszłych zmian legislacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

 egzamin ustny -wykład

 zaliczenie pisemne / kolokwium/ - ćwiczenia

Wymagania egzaminacyjne: prawidłowa odpowiedź na co najmniej dwa z trzech zadanych pytań.

Ćwiczenia: pozytywna odpowiedź na co najmniej 51% pytań testowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-14 - 2012-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majewski
Prowadzący grup: Andrzej Majewski, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majewski
Prowadzący grup: Arkadiusz Fall, Andrzej Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Fall, Andrzej Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Fall, Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Fall, Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Fall, Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Fall, Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bogusławski, Arkadiusz Fall
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Król, Wiesław Śniecikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.