USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne w Polsce i Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-22PRwP-N2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne w Polsce i Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok administracji, drugi semestr, s niest. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawnymi z zakresu rozwiązań prawno –rolnych w ustawodawstwie UE i polskim w celu nabycia przez studentów znajomości w tej sferze obowiązków i uprawnień: organów i podmiotów UE, administracji publicznej, producentów rolnych w tym rolników indywidualnych Nabycie umiejętności analizy problematyki prawa rolnego w oparciu o ustawodawstwo UE w połączeniu z prawem wewnętrznym.

Pełny opis:

Treści programowe

Problematyka konserwatorium

1. Określenie przedmiotu prawa rolnego i nauki o tym prawie.

Przedmiot i zakres wykładu prawa rolnego. Płaszczyzny wyodrębnienia prawa rolnego. Miejsce prawa rolnego w systemie prawa. Zasady prawa rolnego. Funkcje i źródła prawa rolnego. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rolnego. Ewolucja polityki rolnej i prawa rolnego W Polsce i UE.

2. Wspólna polityka rolna

Traktatowe podstawy polityki i prawa rolnego w UE. aktualne rozwiązania w zakresie wspólnej polityki rolnej oparte na rozporządzeniach Parlamentu i Rady z 17.12.1013 r. Polityka rolno dochodowa i strukturalna. Instrumenty prawne wspólnej polityki rolnej. Finansowanie wspólnej polityki rolnej.

3. Obrót produktami rolnymi

Ogólne założenia dotyczące organizacji rynków podstawowych produktów rolnych w oparciu o ustawodawstwo UE i akty wewnętrzne. Instrumenty regulacji rynków rolnych. Agencja Rynku Rolnego. Kontraktacja

4. Ewidencje i zbieranie danych z gospodarstw rolnych

Ewidencjonowanie producentów i gospodarstw rolnych. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych.

5. Ubezpieczenia społeczne rolników

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczeń.

Rodzaje ubezpieczeń i świadczeń dla rolników. Składki na ubezpieczenie. Umowa z następcą. Struktura i zadania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Organizacja i zadania Rady Rolników. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczenia.

6. Obrót nieruchomościami rolnymi.

Obrót nieruchomościami rolnymi w krajach Unii Europejskiej. Sprzedaż, darowizna ,dzierżawa, użytkowanie nieruchomości rolnych. Kształtowanie ustroju rolnego.

7. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego. Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Zasady zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego. Ewolucja dziedziczenia gospodarstw rolnych. Aktualne rozwiązania w zakresie dziedziczenia

8. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Struktura i zadania Agencji Nieruchomości Rolnych.. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa i gospodarowanie tym zasobem. Sprzedaż. Dzierżawa. Przekazanie do administrowania.

9. Scalanie i wymiana gruntów.

Wszczęcie postępowania.. Oszacowanie gruntów w postępowaniu scaleniowym i wymiennym. Projekt scalenia i wymiany gruntów. Zatwierdzenie projektu.

10. Ochrona gruntów rolnych.

Przeznaczanie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zapobieganie degradacji , rekultywacja gruntów.

11.. Rozwiązania prawne w zakresie podatku rolnego

Zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania. Zasady ustalania podatku rolnego. Zwolnienia i ulgi podatkowe. Wysokość podatku rolnego.

12. Ochrona roślin, nasiennictwo i ochrona prawna odmian roślin

Ochrona roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi. Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu. Obrót i stosowanie środków ochrony roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Prawa hodowcy i ich dochodzenie w razie naruszenia . Wytwarzanie i ocena materiału siewnego. Obrót materiałem siewnym. Kontrola materiału siewnego

13. Hodowla i ochrona zwierząt gospodarskich.

Ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. Księgi i rejestry zwierząt hodowlanych. Rozród zwierząt. Kontrola hodowli i rozrodu zwierząt.

14. Ochrona zdrowia i ochrona humanitarna zwierząt

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zakaz znęcania się nad zwierzętami. Warunki utrzymywania, transport i ubój zwierząt gospodarskich.

15. Jakość artykułów rolno-spożywczych.

Jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz organizacja i zasady działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

16. Doradztwo rolnicze.

Centrum Doradztwa Rolniczego. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Prowadzenie

działalności doradczej.

17. Rolnictwo ekologiczne.

Cele i zasady produkcji ekologicznej. Oznaczanie produktów. System kontroli. Właściwośćorganów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych.

15. Samorządy rolników.

Społeczno-zawodowe organizacje rolników. Związki zawodowe rolników. Izby rolnicze. Grupy producentów rolnych i ich związki .

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

P. Czechowski (red), Prawo rolne, LexisNexis, Warszawa 2013

B. Literatura uzupełniająca:

A. Jurewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2012,

A. Jurewicz (red.) Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010,

D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, LexisNexis, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Kr1_W07 (S1A_W07,

S1A_W10)

Kr1_W02 (S1A_W02, S1A_W03, S1A_W08, S1A_W11)

Kr2_W06

S2A_W07

S2A_W10

Wiedza

Wymienia i opisuje podstawowe pojęcia i zasady prawa rolnego wynikające z ustawodawstwa UE i wewnętrznego. Przedstawia kompetencje organów krajowych i wspólnotowych uczestniczących w realizacji prawa rolnego.

Charakteryzuje podstawowe instrumenty i instytucje prawa rolnego w UE i w Polsce.

Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych dotyczących polityki rolnej w Polsce i UE

Kr1_U01 (S1A_U01, S1A_U08)

Kr1_U03 (S1A_U02, S1A_U03)

Kr1_U05 (S1A_U05)

Kr1_U07 (S1A_U02,

S1A_U06, S1A_U07)

Umiejętności

Rozumie i potrafi prawidłowo analizować podstawowe akty prawne z zakresu prawa rolnego – wewnętrzne i wspólnotowe.

Analizuje zależności pomiędzy potrzebami Unii Europejskiej, a instrumentami polityki rolnej stosowanymi w kraju.

Ocenia rozwiązania wewnętrzne i wspólnotowe w kontekście konkretnych potrzeb, rozwiązując podstawowe problemy dogmatyczno –prawne z zakresu prawa rolnego.

Poddaje krytyce niedociągnięcia prawa rolnego polskiego i wspólnotowego.

Kompetencje społeczne (postawy)

Kr1_K01(S1A_K01,S1A_K06,H1A_K01)Samodoskonalenie-rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości; umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu.

Kr1_K02 (S1A_K02, S1A_K03,S1A_K05)-Współpraca-potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań; jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu.

Kr1_K03(H1A_K02) -Komunikacja-potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, potrafi dowodzić słuszności przyjętego rozwiązania prawnego.

Kr1_K04(S1A_K04,S1A_K05)- Uczciwość- szanuje prawo i zasady współżycia społecznego; potrafi zastosować w działalności zawodowej adekwatne do okoliczności instrumenty prawa rolnego..

Kr1_K05 (S1A_K05,S1A_K03,H1A_K05)-Odpowiedzialność- dotrzymuje terminów; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania; konsekwentnie dąży do celu; umie pracować systematycznie i samodzielnie; stosuje się do reguł i norm życia społecznego; ma świadomość konsekwencji czynności prawnych oraz konsekwencji nieprzestrzegania norm prawa rolnego

Kr1_K06(S1A_K07)-Kreatywność- kreatywnie podchodzi do rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu stosowania prawa rolnego. Wykazuje kreatywność w interpretacji przyszłych zmian legislacyjnych w zakresie prawa rolnego polskiego i wspólnotowego.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

• B. Formy zaliczenia

• zaliczenie ustne połączone z oceną samodzielnego opracowania

C. Podstawowe kryteria

Ostateczna ocena stanowi średnią matematyczna oceny odpowiedzi i oceny opracowania własnego.

Ocena odpowiedzi: odpowiedź prawidłowa na dwa z trzech zadanych pytań

Ocena opracowania: prawidłowa analiza zadanego tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majewski
Prowadzący grup: Andrzej Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.