USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalnościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-AD-AD21PS-N2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalnościowa
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Głównym celem praktyki specjalnościowej jest wykorzystanie w praktyce pogłębionej i poszerzonej wiedzy zdobytej w toku studiów na kierunku administracja zgodnie z wybraną specjalnością oraz jej uzupełnianie, jak również wieloaspektowe, profesjonalne włączenie się praktykanta w proces realizacji zadań administracji publicznej zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością, pogłębione i poszerzone doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kompetencji.

Pełny opis:

Treści programowe

Uwarunkowane są wyborem przez studenta specjalności i organizacji stanowiącej miejsce odbywania praktyki specjalno-ściowej oraz rodzajem stanowiska i treścią zadań powierzonych praktykantowi. Szczegółowy wykaz treści programowych zawierają dzienniki praktyk.

Praktyka specjalnościowa winna uwzględniać pogłębione i poszerzone:

• zapoznanie się praktykanta z zasadami BHP, specyfiką organizacji i zakresem realizowanych przez nią zadań ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z wybraną przez studenta specjalnością;

• zapoznanie się praktykanta ze strategią organizacji, w tym jej misją, wizją i celami;

• poznanie przez praktykanta grup interesariuszy i ich oczekiwań wobec danej organizacji;

• zapoznanie się praktykanta z pozycją danej organizacji publicznej w systemie administracji publicznej (zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością) i zachodzącymi między nią a innymi podmiotami relacjami i zależnościami;

• zapoznanie się praktykanta ze stanowiskiem pracy (musi być ono zgodne z wybraną przez studenta specjalnością), jego miejscem w strukturze organizacyjnej oraz z rodzajem więzi hierarchicznych, technicznych, komunikacyjnych wynikających ze struktury organizacji;

• zapoznanie się praktykanta ze sposobem funkcjonowania organizacji i obowiązującymi w niej procedurami admini-stracyjnymi odnoszącymi się do wybranej przez studenta specjalności;

• zapoznanie się praktykanta z rodzajem więzi organizacyjnych w danej organizacji (hierarchicznych, komunikacyj-nych, technicznych),

• zapoznanie się z obowiązującymi w organizacji normami prawnymi (związanymi z wybraną przez studenta specjal-nością)i etycznymi;

• zapoznanie się z obowiązującymi procedurami związanymi z obiegiem dokumentów;

• tworzenie niezbędnej dokumentacji (raporty, protokoły dotyczące kwestii uwarunkowanych wybraną przez studenta specjalnością) zgodnie z obowiązującymi w organizacji standardami;

• uczestniczenie w zebraniach organizacyjnych i pracach zespołowych związanych merytorycznie z wybrana przez studenta specjalnością;

• samodzielna realizacji zadań na danym stanowisku dotyczących wybranej przez studenta specjalności.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W03

S2P_W05

- Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i cywilizacji oraz jako podmiocie tworzącym struktury prawne, społeczne i ekonomiczne (odnoszące się do wy-branej przez studenta specjalności) oraz o motywach jego działania, a także pogłębioną wiedzę o człowieku jako uczestniku procesów administracyjnych i społecznych w odniesieniu do studiowanej specjalności.

Kr2_W04

S2P_W04

S2P_W09

- Ma rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji publicznych oraz ekonomiczno-społecznych, a także o rodzajach więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji, w tym pogłębioną wiedzę na temat więzi wynikających z historycznej ewolucji państwa, stosunków pomiędzy państwami oraz administracji jako władzy wykonawczej w trójpodziale władz w odniesieniu do organizacji, w której ma miejsce praktyka i wybranej specjalności

Kr2_W06

S2P_W07

S2P_W10

Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycz-nych (zgodnie z wybraną specjalnością) w odniesieniu do organizacji, w której ma miejsce prak-tyka.

Kr2_W012

S2P_W02

S2P_W03

S2P_W07

S2P_W08

S2P_W11

Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji publicznych: prawnych, admi-nistracyjnych, ekonomicznych i społecznych, przestrzennych i środowiskowych oraz zmianach w nich zachodzących w odniesieniu do struktur i procedur związanych z ochroną praw człowie-ka (w odniesieniu do studiowanej specjalności), ale i jego obowiązków wobec innych uczestni-ków procesów społecznych oraz wobec państwa.

Umiejętności

Kr2_U01

S2P_U02

S2P_U03

S2P_U10

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone sprawy administracyjne oraz zjawiska ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe w zakresie usług publicznych i rozwoju jednostek terytorialnych w odniesieniu do studiowanej specjalności.

Rozumie i umie wyjaśnić treść aktów administracyjnych oraz innych dokumentów, komunika-tów i artykułów w prasie i czasopismach z obszaru nauk społecznych związanych merytorycznie ze studiowaną specjalnością.

Prawidłowo stosuje w danej organizacji pojęcia z zakresu nauk społecznych, w tym w szczegól-ności z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji w odniesieniu do studiowanej specjalno-ści.

Kr2_U02

S2P_U03

S2P_U04

-Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu studiowanej specjalności w organizacji, w której ma miejsce praktyka, do opisu i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu spraw administracyjnych oraz procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych dotyczących spraw publicznych związanych ze studiowaną specjalnością.

Potrafi formułować własne opinie krytyczne.

Posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o zachowaniach ludzi w ww. strukturach na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia i oceny funkcjonowania tych struktur

Kr2_U03

S2P_U02

S2P_U03

Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki spraw administracyjnych, procesów i zjawisk w zakresie studiowanej specjalności z wykorzystaniem właściwych metod badawczych w odniesieniu do organizacji, w której ma miejsce praktyka. Potrafi postawić i zweryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi zgromadzić dane, analizować i prezentować sprawy i zjawiska mające związek ze studiowaną specjalnością i przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Kr2_U04

S2P_U04

- Potrafi prognozować i modelować złożone sprawy administracyjne oraz procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne związane merytorycznie z wybraną przez studenta specjalnością, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauki o administracji

Kr2_U05

S2P_U05

-Prawidłowo posługuje się w danej organizacji, w której ma miejsce praktyka, systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi odnoszącymi się do studiowanej specjalności w celu rozwiązania problemu z zakresu zadań administracji publicznej (zakres zadań wynika ze studiowanej specjalności).

Kr2_U06

S2P_U06

S2P_U07

-Wykorzystuje w danej organizacji zdobytą wiedzę w sposób kreatywny w różnych zakresach i formach do rozwiązywania problemów z zakresu zadań administracji publicznej uwarunkowa-nych wybraną przez studenta specjalnością.

Zna ograniczenia przydatności stosowanej wiedzy.

Kr2_U07

S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07

Umie samodzielnie zaproponować w danej organizacji rozwiązania konkretnych spraw admini-stracyjnych i publicznych problemów z zakresu społeczno-ekonomicznego (zgodnie z wybraną specjalnością) w oparciu o założone kryteria. Potrafi doprowadzić do podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.

Kompetencje społeczne

Kr2_K01

S2P_K01

S2P_K06

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr2_K02

S2P_K02

S2P_K03

S2P_K05

Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr2_K03

S2P_K02

Komunikacja

-umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzyst-niem konsultacji społecznych;

-przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Kr2_K04

S2P_K04

S2P_K05

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr2_K05

S2P_K05

S2P_K03

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie za-dania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr2_K06

S2P_K07

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• Zaliczenie bez oceny

B. Formy zaliczenia

Realizacja zleconych praktykantowi zadań zapewniających uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie

C. Podstawowe kryteria

Kryteriami oceny są: obecność, poziom zaangażowania, treść wykonanych zadań odpowiadająca efektom kształcenia określonym w programie, ocena dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia

Obserwacja praktykanta (jego stosunek do zleconych zadań i poziom zaangażowania, przestrzeganie obowiązujących regulaminów, stosunek do współpracowników itp.) Ocena praktyki dokonana przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.