USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-BW-ZK32UAP-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój administracji publicznej
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem nauczenia przedmiotu jest nabycie przez studenta kompetencji opisanych w efektach kształcenia, dotyczących poznania wybranych zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, uzyskanie umiejętności zdefiniowania podmiotów administracji publicznej, ich powiązań (centralizacja i decentralizacja) oraz nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji terenowej.

W ramach studiowania przedmiotu, słuchacz powinien posiąść wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć jak: organ administracji publicznej; cechy i klasyfikacja organów, władztwo administracyjne i zakładowe, formy działania administracji publicznej, obowiązki i uprawnienia, zakres działania i kompetencje. Celem jest także nabycie umiejętności powiązania ustrojowego i proceduralnego prawa administracyjnego z administracyjnym prawem materialnym

Pełny opis:

Treści programowe

1. Pojęcie i zasady ustrojowego prawa administracyjnego.

2. Pojęcie administracji publicznej, jej cechy, postacie oraz funkcje. Sfery działania administracji publicznej.

3. Nawiązanie i rodzaje stosunków administracyjnoprawnych.

4. Zasady powiązań podmiotów administracji publicznej.

5. Podmioty administracji publicznej i inne podmioty wykonujące zadania administracji publicznej.

6. Organ administracji publicznej, cechy i klasyfikacja.

7. Naczelna i centralne organy administracji rządowej.

8. Terenowe organy administracji rządowej.

9. Administracja zespolona w województwie i powiecie.

10. Administracja niezespolona.

11. Zdecentralizowane podmioty administracji publicznej.

12. Formy działania administracji publicznej.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. E. Ura, Prawo administracyjne, wyd. 3, Wolters Kluwer, 2015.

2. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, TNOiK, Toruń 2013

3. E. Bojanowski, K. Żukowski, (red.) Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2009.

4. M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, (red.) M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Wydanie 12, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

5. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wydanie 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

6. M. Chmaj (red.), Administracja rządowa w Polsce, Difin, Warszawa 2012.

7. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna w Polsce. Zagadnienia ogólne, Wydanie 3, Liber, Warszawa 2004.

Źródła prawa:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.).

2. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 812 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.).

5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607 ze sprost. i zm.).

6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.).

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.).

9. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1438 ze zm.).

10. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz., 1659 ze zm.).

11. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.).

12. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 ze zm.).

13. Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979 ze zm.).

14. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 591 ze zm.).

15. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1852 ze zm.).

16. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.).

17. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U z 2015 r. Nr 29, poz. 1929 ze zm.).

18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.).

19. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 355 ze zm.).

20. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 148 ze zm.).

21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).

22. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

23. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 678 ze zm.).

24. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 686 ze zm.).

25. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 ze zm.).

26. Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 17 ze zm.).

27. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1482 ze zm.).

28. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.).

29. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

30. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

31. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.).

32. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.).

33. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 858 ze zm.).

34. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 578 ze zm.).

35. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.).

36. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1069 ze zm.).

37. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (Dz.U. z 2011 Nr 92, poz. 529 ze zm.).

38. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

39. Ustawa z dnia 21marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 934 ze zm.).

40. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1402 ze zm.).

41. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015 r., poz. 222 ze zm.).

42. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

B. Literatura uzupełniająca

1. M. Paździor, B. Szmulik, Konstytucyjny system organów państwowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

2. J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.

3. A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. M. Ziemski, Prawne formy działania administracji, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego, t. 5, C.H. Beck, Warszawa 2013.

4. Z. Duniewska, R. Hauser, M. Jaśkowska, M. Matczak, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2010.

5. S. Biernat, L. Bosek, L. Garlicki, T. Górzyńska, M. Grzybowski, R. Hauser, J. Korczak, M. Masternak-Kubiak, M. Niedźwiedź, M. Wyrzykowski, Z. Ziółkowski, System Prawa Administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, t.2, R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01

S1A_W01

- zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie oraz w zakresie pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

K_W04

S1A W02, S1A W04

- zna problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności jako obszaru podlegającego jednostkom oraz organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego

K_W10

S1A_W07, S1A_W08, S1A_W10, S1A_W09

- ma podstawową wiedzę o administracji, w tym o sposobie funkcjonowania w sferze administracji instytucji prawa materialnego oraz procesowego

K_W18

S1A_W02, S1A_W04

- ma wiedzę w zakresie wybranej specjalności studiów, ukierunkowanej na wybrany obszar problematyki i bezpieczeństwa wewnętrznego

Umiejętności

K_U01

S1A_U01, S1A_U02

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji stosunków i zjawisk społecznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w zakresie pokrewnych dyscyplin nauk społecznych

K_U03

S1A_U02, S1A_U03, S1A_U08

- potrafi porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące między procesami, podmiotami i strukturami determinującymi bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe

Kompetencje społeczne

K_K02

S1A_K01

- ma świadomość znaczenia nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce oraz nauk o prawie i administracji dla kształtowania postaw i więzi społecznych, w tym służących bezpieczeństwu

K_K07

S1A_K07, S1A_K02, S1A_K05

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• egzamin

B. Formy zaliczenia

• egzamin ustny

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest właściwa i kompletna odpowiedź na 3 spośród 5 pytań, o ocenie przesądza sposób prezentacji zagadnienia i wyczerpanie tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.