USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-ZPL31LM-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka międzynarodowa
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Trzeci rok zarządzania procesami logistycznymi, pierwszy semestr, studia niestac, pierwszego st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem zajęć jest zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu problemów logistyki międzynarodowej i globalnej oraz umie-jętności analizy, interpretacji i oceny roli logistyki w globalnych i międzynarodowych procesach gospodarczych. Zrozumie-nie tych problemów pozwoli studentom na większą niezależność myślenia i samodzielność w podejmowaniu decyzji w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Istota logistyki międzynarodowej ( definicje, determinanty rozwoju, specyfika logistyki międzynarodowej)

2. Charakterystyka procesów globalizacji gospodarki (znaczenie korporacji globalnych i transnarodowych w procesach globalizacji, strategie firm na rynkach globalnych)

3. Wpływ globalizacji na procesy logistyczne ( logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w wymiarze międzynarodowym)

4. Podmioty uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych

5. Organizacja i zarządzanie międzynarodową i globalną siecią dostaw (logistyczne problemy decyzyjne dotyczące transportu, magazynowania, zapasów)

6. Strategie logistyczne w działalności międzynarodowej i globalnej

7. Problemy obsługi klienta w logistyce międzynarodowej

8. Infrastruktura logistyki międzynarodowej ( infrastruktura transportowa: liniowa i punktowa, centra logistyczne)

9. Nowoczesne technologie i systemy informatyczne w międzynarodowych i globalnych sieciach dostaw

10. Regulacje prawne, klauzule i dokumenty w logistyce międzynarodowej

11. Ryzyka w logistyce międzynarodowej

12. Tendencje rozwoju logistyki międzynarodowej w kontekście procesów globalizacji

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa, Wyd. PWN, Warszawa 2020.

2. Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, [red.] Gołembska E, Szuster M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

3. A. Szymonik, Eurologistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2014

4. E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, Wyd. PWE, Warszawa 2004.

5. A. Harrison, R. Van Hoek, Zarządzanie logistyką, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

6. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Pod red. M. Ciesielskiego, Wyd. PWE, Warszawa 2009.

7. E. Płaczek, Logistyka międzynarodowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.

8. Strategie łańcuchów dostaw, Pod red. M. Ciesielskiego, J. Długosza, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

9. Zarządzanie łańcuchami dostaw, Pod red. M. Ciesielskiego, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

B. Literatura uzupełniająca

1. M. Ciesielskiego (red.), Logistyka na świecie. Studia przypadków strategii logistycznych wielkich firm, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

2. Aktualne artykuły z czasopism logistycznych dotyczące logistyki międzynarodowej. Czasopisma:

„Logistyka”, „Transport, Spedycja, Logistyka”, „ Logistyka a Jakość”.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr1_W01

S1P_W01

Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce o działaniach sprawczych człowieka, o sprawowaniu władzy oraz o dysponowaniu zasobami, o miejscu nauki o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz o relacjach do innych nauk społecznych i humanistycznych

Kr1_W02

S1P_W02

S1P_W03

S1P_W08

S1P_W11

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji ekonomicznych oraz zmianach w nich zachodzących, w szczególności o systemie gospodarki rynkowej oraz o systemie prawnym i finansowym państwa. Zna wzajemne relacje pomiędzy tymi strukturami i instytucjami systemowymi oraz relacje rynkowe w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej

Kr1_W03

S1P_W08

Zna podstawowe systemy zarządzania organizacjami, ich obszary funkcjonalne oraz główne typy struktur organizacyjnych organizacji gospodarczych, publicznych i społecznych

Kr1_W05

S1P_W04

S1P_W09

H1P_W07

H1P_W06

Ma wiedzę o poglądach na temat struktur organizacji produkcji oraz o instytucjach społeczno-ekonomicznych, a także o rodzajach więzi społecznych, ich historycznej ewolucji i ich wpływie na zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych i nabywców.

Zna podstawowe teorie dotyczące rozwoju myśli organizatorskiej

Kr1_W06

S1P_W06

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych, właściwe dla nauk społecznych i ekonomicznych w kontekście ich wykorzystania w działalności zarządczej do opisu i analizy podmiotów i procesów gospodarczych zachodzących wewnątrz tych podmiotów i pomiędzy nimi

Kr1_W08

S1P_W08

S1P_W11

H1P_W07

Ma wiedzę niezbędną do oceny zjawisk i przedsięwzięć ekonomicznych determinujących decyzje kierownicze. Ma wiedzę o procesach zmian struktur statycznych i dynamicznych w organizacjach gospodarczych, to jest o elementach, tych procesów, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach.

Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z obszaru nauk społecznych, ekonomicznych i o zarządzaniu.

Dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym i technologicznym organizacji różnego typu

Kr1_W09

S1P_W08

S1P_W11

Zna zasady tworzenia i ekonomicznego funkcjonowania organizacji komercyjnych i sektora publicznego, ich formy, fazy rozwoju, jak również uwarunkowania organizacyjne i zasobowe determinujące ich wartość oraz sukces ekonomiczny

Umiejętności

Kr1_U01

(S1P_U01

S1P_U08)

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska ekonomiczne wymagające reakcji zarządczych.

Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji gospodarczych, artykułów zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i zarządzania. Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych, w tym z zakresu nauki o zarządzaniu.

Kr1_U02

(S1P_U02)

- Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i wykorzystać te dane do procesu zarządzania.

Potrafi korzystać z technologii informacyjnych

Kr1_U03

(S1P_U02

S1P_U03)

- Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów gospodarczych i podjąć właściwe działania zarządcze, z wykorzystaniem podstawowych teorii i właściwych metod z zakresu nauk ekonomicznych, w tym nauki o zarządzaniu

Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zdarzeń gospodarczych oraz podjąć właściwe działania

Kr1_U04

(S1P_U04)

- Potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne w kontekście podejmowanych działań zarządczych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi organizacji i zarządzania

Kr1_U05

(S1P_U05)

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania podstawowego zadania z zakresu organizacji i zarządzania

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Potrafi rozwiązać podstawowe problemy z zakresu organizacji i zarządzania pojawiające się w praktyce gospodarczej, to znaczy potrafi planować w perspektywie krótko i długoterminowej, konfigurować zasoby i harmonogramy wykonania, motywować pracowników i siebie samego, dokonać oceny skutków działania w wymiarze ex-post i ex-ante.

Kr1_U06

(S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07)

- Potrafi przewidzieć zagrożenia wynikające ze struktury wewnętrznej i tkwiące w otoczeniu organizacji w wymiarze makroekonomiczny, sektorowym terytorialnym i produktowym.

Oceni sytuację finansową organizacji na tle sektora i innych podmiotów. Zaproponuje odpowiednie rozwiązania problemów z zakresu organizacji procesów produkcyjnych, zaopatrzenia, dystrybucji i marketingu. Zidentyfikuje i dobrać odpowiednie metody zarządzania w sytuacjach ryzyka przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa publicznego.

Kr1_U07

(S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07)

- Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów z zakresu organizacji i zarządzania, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

Kr1_U08

(S1P_U09

S1P_U10

H1P_U10

H1P_U12)

Dobiera właściwe metody badawcze i analizuje wyniki badań związane z problemami organizacji i zarządzania.

Posiada umiejętność merytorycznego formułowania wniosków i ich argumentowania z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w odniesieniu do poglądów innych osób.

Kompetencje społeczne

Kr1_K01

(S1P_K01

S1P_K06

H1P_K01)

Samodoskonalenie - rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości; umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr1_K02

(S1P_K02

S1P_K03

S1P_K05

H1P_K02)

Współpraca - potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań; jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr1_K03

(H1P_K02)

Komunikacja - potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie; odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań; potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji; umie wyrażać konstruktywną krytykę

Kr1_K04

(S1P_K04

S1P_K05)

Uczciwość - stosuje się do zasad etyki; szanuje prawo; jest obiektywny; potrafi dostrzec konflikt interesów; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr1_K05

(S1P_K05

S1P_K03

H1P_K05)

Odpowiedzialność - dotrzymuje terminów; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania; konsekwentnie dąży do celu; umie pracować systematycznie i samodzielnie; stosuje się do reguł i norm życia społecznego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

Kr1_K06

(S1P_K07)

Kreatywność - myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny

lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

• test pisemny (50% oceny końcowej)

• wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie prezentacji

wybranego przypadku praktycznego (50% oceny końcowej)

A. Podstawowe kryteria

• warunkiem uzyskania pozytywnej jest uzyskanie 60% możliwych do uzyskania punktów

• na ostateczną ocenę ma też wpływ aktywność na zajęciach oraz udział w dyskusji Na ostateczną ocenę ma też wpływ aktywność na zajęciach oraz udział w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Leszczyńska
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Leszczyńska
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Błaszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0