USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
administracja (9)
Administracja publiczna (1)
ARTETERAPIA (1)
Asystent rodziny (1)
Bezpieczeństwo Wewnętrzne (3)
BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ (1)
Cyberbezpieczeństwo (1)
Diagnoza, edukacja i terapia osób z autyzmem (1)
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Diagnoza,edukacja i terapia osób z autyzmem
Dietetyka (1)
Doradztwo zawodowe (1)
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną (1)
Edukacja dla bezpieczeństwa (1)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (1)
Edukacja plastyczna (1)
EDUKACJA USTAWICZNA i ANDRAGOGIKA (1)
fizjoterapia (1)
Gerentologia (1)
Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjn
Kosmetologia (1)
Leczenie Ran
lekarski (1)
Mediacje i negocjacje z elementami coachingu
NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ (1)
Oligofrenopedagogika (2)
Opieka nad osobami starszymi - gerentologia
Organizacja działalności rolnej
Organizacja i zarządzanie Oświatą (1)
Organizacja i zarządzanie Oświatą z elementami coachingu
Organizacja i zarządzanie w oświacie
pedagogika (8)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą pedagogiczno-psychologiczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehbilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pielęgniarstwo (5)
Pielęgniarstwo (2)
Pielęgniarstwo (1)
Pielęgniarstwo (2)
Pielęgniarstwo (1)
Pielęgniarstwo (2)
Pielęgniarstwo (2)
Pielęgniarstwo (2)
Pielęgniarstwo A (2)
Pielęgniarstwo AE (2)
Pielęgniarstwo B (1)
Pielęgniarstwo C (5)
Pielęgniarstwo D (2)
Pielęgniarstwo pierwszego stopnia 6-semestrów (1)
Plastyka i technika
Położnictwo (1)
Położnictwo pomostowe (1)
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna (1)
Porty naczyniowe
Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia
Profilaktyka terapii uzaleznień (1)
Profilaktyka uzależnień (1)
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda (1)
Psychologia (1)
Ratownictwo medyczne (4)
Resocjalizacja
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Socjoterapia (1)
Socjoterapia i resocjalizacja
Specjalizacja anastezjologiczna i intensywnej terapii
Specjalizacja chirurgiczna
Specjalizacja chirurgiczna
Specjalizacja internistyczna
Specjalizacja pediatryczna
Specjalizacja zachowawcza
szczepienia ochronne
Technika
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna z diagnozą (1)
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (1)
Wychowanie do życia w rodzinie (1)
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Wywiad i badanie fizykalne
zarządzanie (5)
zarządzanie (5)
Zarządzanie i organizacja w oświacie
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie placówką zdrowia
Zarządzanie projektem unijnym
ZARZĄDZANIE W PLACÓWCE ZDROWIA
Zarządzanie zasobami ludzkimi (1)
Zdrowie publiczne (4)
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (1)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0