USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna i społeczna 1000-PE-21KIiS-N1
Ćwiczenia (CW) Semestr Zimowy 2014/15

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 6
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. K. Bocheńska-Włostowska, Akademia umiejętności interpersonalnych, 20 spotkań z komunikacją, Impuls, Kraków 2009.

2. A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008

3. N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

4. J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.

5. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2006.

6. Z. Nęcki, Komunikacja niewerbalna, w: Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2005.

B. Literatura uzupełniająca

7. N. Peeling, Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE, Warszawa 2010

8. P. Steele, J. Murphy, R. Russill, Jak odnieść sukces w negocjacjach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

9. Knapp, M. L., Hall, J. A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław, Astrum 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W_W08 – Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) ich prawidłowości i zakłóceń, wie, jakie czynniki kształtują proces komunikowania się.

Posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego

Umiejętności

U – U06 Potrafi w sposób precyzyjny I spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

U-U07 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, posiada umiejętności analizy postaw komunikacyjnych i określania zależności między obowiązującymi w kulturze wartościami a zachowaniami komunikacyjnymi.

U-U013 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role, ma świadomość pożądanych zachowań wynikających z danej roli, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K07 –Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z

osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w rożnej kondycji

emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wioleta Engler 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0