USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna i społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-21KIiS-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna i społeczna
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok pedagogiki, pierwszy semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnego doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, inter-personalnych, diagnozowania sytuacji społecznych i właściwych zachowań komunikacyjnych dostosowanych do uczestników sytuacji i zaistniałych problemów ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności mediacji i negocjacji.

Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom znaczenia takich umiejętności, zdolności i zachowań jak: pewność siebie, budo-wanie autorytetu, asertywność, perswazja, obrona przed manipulacją, empatia i inteligencja emocjonalna, umiejętność rozwią-zywania konfliktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność negocjacji, mediacji.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Zasady komunikacji, warunki komunikacji, proces komunikacji, czas i przestrzeń w komunikacji, style komunikacji.

2. Umiejętności interpersonalne i ich znaczenie w środowisku zawodowym nauczyciela.

3. Zachowania asertywne (materiał filmowy).

4. Techniki wywierania wpływu.

5. Przekaz niewerbalny (materiał filmowy).

6. Negocjacje jako forma komunikacji (materiał filmowy).

7. Rozwiązywanie konfliktów. Zachowania komunikacyjne w sytuacjach konfliktowych.

8. Mediacje jako forma komunikacji i rozwiązywania konfliktów (materiał filmowy).

9. Etyczne komunikowanie się w środowisku zawodowym nauczyciela.

Ćwiczenia

10. Wykorzystanie narzędzi TOC w rozwiązywaniu konfliktów (ćwiczenia)

11. Wpływ kompetencji osobistych i społecznych pedagoga w procesie porozumiewania się. (ćwiczenia)

12. Umiejętność spójnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicz-nych. (ćwiczenia)

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. K. Bocheńska-Włostowska, Akademia umiejętności interpersonalnych, 20 spotkań z komunikacją, Impuls, Kraków 2009.

2. A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008

3. N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

4. J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.

5. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2006.

6. Z. Nęcki, Komunikacja niewerbalna, w: Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2005.

B. Literatura uzupełniająca

7. N. Peeling, Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE, Warszawa 2010

8. P. Steele, J. Murphy, R. Russill, Jak odnieść sukces w negocjacjach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

9. Knapp, M. L., Hall, J. A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław, Astrum 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W_W08 – Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) ich prawidłowości i zakłóceń, wie, jakie czynniki kształtują proces komunikowania się.

Posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego

Umiejętności

U – U06 Potrafi w sposób precyzyjny I spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy doty-czące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, ko-rzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

U-U07 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, posiada umiejętności analizy postaw komunikacyjnych i określania zależności między obowiązującymi w kulturze war-tościami a zachowaniami komunikacyjnymi.

U-U013 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role, ma świadomość pożądanych zachowań wynikających z danej roli, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K07 –Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z

osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w rożnej kondycji

emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej

Metody i kryteria oceniania:

C. Podstawowe kryteria

Wykład:

• aktywność na zajęciach (wspólne rozwiązywanie problemu) – dodatkowe 1-2 punkty

• każde pytanie na egzaminie pisemnym – 3 punkty,

• zaliczenie uzyskuje się przy 5 punktach

Ćwiczenia:

• aktywność na zajęciach

• ćwiczenia praktyczne (zgodnie z omawianymi zagadnieniami)

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Anna Romanowska, Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler, Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnego doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, diagnozowania sytuacji społecznych i właściwych zachowań komunikacyjnych dostosowanych do uczestników sytuacji i zaistniałych problemów ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności mediacji i negocjacji.

Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom znaczenia takich umiejętności, zdolności i zachowań jak: pewność siebie, budo-wanie autorytetu, asertywność, perswazja, obrona przed manipulacją, empatia i inteligencja emocjonalna, umiejętność rozwią-zywania konfliktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność negocjacji, mediacji.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Zasady komunikacji, warunki komunikacji, proces komunikacji, czas i przestrzeń w komunikacji, style komunikacji.

2. Umiejętności interpersonalne i ich znaczenie w środowisku zawodowym nauczyciela.

3. Zachowania asertywne (materiał filmowy).

4. Techniki wywierania wpływu.

5. Przekaz niewerbalny (materiał filmowy).

6. Negocjacje jako forma komunikacji (materiał filmowy).

7. Rozwiązywanie konfliktów. Zachowania komunikacyjne w sytuacjach konfliktowych.

8. Mediacje jako forma komunikacji i rozwiązywania konfliktów (materiał filmowy).

9. Etyczne komunikowanie się w środowisku zawodowym nauczyciela.

Ćwiczenia

10. Wykorzystanie narzędzi TOC w rozwiązywaniu konfliktów (ćwiczenia)

11. Wpływ kompetencji osobistych i społecznych pedagoga w procesie porozumiewania się. (ćwiczenia)

12. Umiejętność spójnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicz-nych. (ćwiczenia)

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. K. Bocheńska-Włostowska, Akademia umiejętności interpersonalnych, 20 spotkań z komunikacją, Impuls, Kraków 2009.

2. A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008

3. N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

4. J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.

5. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2006.

6. Z. Nęcki, Komunikacja niewerbalna, w: Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2005.

B. Literatura uzupełniająca

7. N. Peeling, Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE, Warszawa 2010

8. P. Steele, J. Murphy, R. Russill, Jak odnieść sukces w negocjacjach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

9. Knapp, M. L., Hall, J. A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław, Astrum 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler, Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0