USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjokulturowe podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-11SPW-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjokulturowe podstawy wychowania
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok pedagogiki, pierwszy semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem zajęć z przedmiotu jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw wychowania wywodzących się z kręgów socjologicznych i kulturowych (m.in. terminologia, podstawowe pojęcia, zakresy problematyki, główne teorie i nurty, zjawiska społeczne i kulturowe itd.).

Pełny opis:

Treści programu:

A. Problematyka wykładu:

1. Teorie uspołeczniania

2. Człowiek w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku

3. Teoria trzech kultur M. Mead

4. Kultura a wychowanie

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Chromiec Elżbieta, Dziecko wobec obcości kulturowej. Międzykulturowość, Gdańsk 2003. Dewey John, Szkoła a społeczeństwo, Warszawa 2005. Kron Friedrich W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia, Sopot 2012. Sztompka Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002. Woźniak Robert B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Ku społeczeństwu otwartej edukacji, Szczecin 2002. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Benner Dietrich, Wychowanie a przekaz tradycji, „Forum Oświatowe”, nr I (38), 2008. Borowicz Ryszard, Socjalizacja – czym jest?, [w:] „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, „Socjologia wychowania” XIII, 1997, zeszyt 317, s. 257-266. Ehrlich Stanisław, Wiążące wzory zachowania, Warszawa 1995. Kłoskowska Antonina, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980. Kłoskowska Antonina, Socjologia kultury, Warszawa 1981. Ossowska Maria, Normy moralne, Warszawa 2000. Społeczeństwo wychowujące. Rzeczywistość i perspektywy. Materiały sesji naukowej, Polska Akademia Nauk, pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1983. Turowski Jan, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001. Turowski Jan, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000. Wiśniewski Czesław, Kulturowo-cywilizacyjna przestrzeń wychowania, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1-2, 2006, s. 19-39

B. Literatura uzupełniająca

Berger Peter, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2001. Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2000. Ziółkowski Marek, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

W odniesieniu do efektów kierunkowych (KP7_WG2, KP7_WG6, KP7_WK1, KP7_WK2)

Student zna i rozumie:

– ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach;

– ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń;

– zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów;

– zna najważniejsze, tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania ;

– posiada wiedzę na temat społeczno-kulturowych podstaw wychowania i kształcenia;

– posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;

– posiada wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej.

Umiejętności

W odniesieniu do efektów kierunkowych (KP7_UW1, KP7_UW2, KP7_UW3 )

Student potrafi:

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat różnych zjawisk społecznych

– potrafi integrować i wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych.

- ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i potrzebę rozwoju osobistego,

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Kompetencje

W odniesieniu do efektów kierunkowych (KP7_KK1, KP7_KO4)

Student jest gotów do

- posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• wykład – egzamin

B. Formy zaliczenia

Wykład

• egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) typu Prawda/Fałsz

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Engler
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Engler
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiełbasiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiełbasiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0