USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja rozwoju osobistego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-12ARO-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja rozwoju osobistego
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok pedagogiki, drugi semestr, studia niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Student zna koncepcję oraz narzędzia służące rozwojowi osobistemu, rozumie potrzebę całożyciowego rozwoju. Planuje i skuteczne zarządza swoim życiem osobistym i zawodowym

Pełny opis:

Treści programowe

A. Problematyka konwersatorium:

Treści wykładu obejmują program autorstwa R. Coveya pod nazwą „Siedem nawyków skutecznego działania, koncepcję sześciu filarów poczucia własnej wartości Nathaniela Brandena

1. Paradygmaty i zasady. Wprowadzenie do koncepcji siedmiu nawyków (zasady własnej wizji, Zasady przewodnic-twa, zasady zarządzania sobą, paradygmaty współzależności, zasady przewodzenia innym.

2. Zasady komunikacji empatycznej

3. Zasady twórczej współpracy.

4. Ostrzenie piły: zasady wszechstronnej samoodnowy.

5. Sześć filarów poczucia własnej wartości.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1.

Stephen R. Covey Mądre zaufanie, Poznań, 2013.

Stephen R. Covey, Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach : jak zwyciężać w każdych warunkach,

Warszawa 2013

Stephen R Covey, Szybkość zaufania, Poznań 2013

Stephen R Covey,. Zasady skutecznego przywództwa : poznaj mechanizmy efektywnego i twórczego kierowania ludź-

mi, Poznań, 2013.

Stephen R. Covey Rozwiązanie: jak sprostać najtrudniejszym życiowym wyzwaniom, Poznań 2012

Stephen R. Covey 7 nawyków skutecznego działania, Poznań, 2007.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

BIBLIOGRAFIA ROZWOJU OSOBISTEGO

Michael Waters "Słownik rozwoju osobistego"

Tadeusz Niwiński "JA", "TY"

Sondra Ray "Cud związków miłości" i inne

Lee L. Jampolsky "Leczenie uzależnionego umysłu" , "Miłość" i inne

Stuart Wilde"Cuda " i inne

Christina Thomas "Tajemnice", "Przebudzenie duszy" i inne

Colin P. Sisson "Wewnętrzne Przebudzenie", "Podróż w głąb siebie" i inne

Louise L. Hay "Możesz uzdrowić swoje życie", "Medytacje leczące duszę i ciało" i pozostałe

Thomas Moore "W trosce o duszę"

Joseph Murphy "Potęga podświadomości", "Magia wiary" i inne

Nathanial Branden "6 filarów poczucia własnej wartości" i inne

Joan Borysenko "Wina jest nauczycielką, miłość lekcją", "Ogień w duszy" i inne

Helen Fisher "Anatomia miłości"

John Bradshaw "Powrót do swego wewnętrznego dziecka"

Melvyn Kinder "W harmonii z emocjami"

Paul Hauck "Jak kochać i być kochanym"

Sheila Ostrander i Lynn Schroeder "Superlearning 2000 Podręcznik"

Daniel Goleman "Inteligencja emocjonalna w praktyce"

Beata Pawlikowska – www. beatapawlikowska.com.pl – zakładka książki, książki couchingowe

BIBLIOGRAFIA SUKCESU

M. R. Kopfmeyer "Praktyczne metody osiągania sukcesów"

Peter Kummer "Podświadomość twój partner"

Denis Waitley "Ziarna Wielkości" i inne

Rymond Hull "Jak żyć - Sukcesu można się nauczyć"

Zig Ziglar "Do zobaczenia na szczycie" i inne

Andrew J. DuBrin "Moc samodyscypliny"

David Schwartz "Magia myślenia kategoriami sukcesu"

Florence Littauer "Odważ się marzyć" i inne

Wayne W. Dyer "Pokochaj siebie" i inne

Robert Anthony "Pełna wiara w siebie"

Norman V. Peale "Moc pozytywnego myślenia", "Możesz, jeśli myślisz, że możesz" i inne

Sheila Ostrander "Superlearning 2000"

Brian Cade, O’Hanlon "Stopem po terapii krótkoterminowej"

Stuart Sutherland "Rozum na manowcach"

David McNally "Nawet orły potrzebują impetu"

Bill Newman "Szybuj z orłami"

Iwona Majewska – Opiełka,” Ku doskonałości. Trzydzieści dni pracy nad sobą” i inne

B. Literatura uzupełniająca

"Rozwiń swój genialny umysł" Katarzyna Gozdek - Michaelis

"Supermożliwości twojego umysłu" Katarzyna Gozdek - Michaelis

"Obudź w sobie olbrzyma" Anthony Robbins

"Nasza moc bez granic" Anthony Robbins

"Programowanie Neuro-Lingwistyczne" praca zbiorowa, Wyd. Medium

"N L P - wstęp do programowania neurolingwistycznego" Joseph O'Connor, John Seymour

"Serce umysłu" Connirae i Steve Andreas

Efekty uczenia się:

Wiedza

W odniesieniu do symbolu efektu (KP7_WG1)

Absolwent zna i rozumie:

- terminologię używaną w pedagogice, sposoby jej zastosowania w praktyce pedagogicznej oraz

w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

Umiejętności

W odniesieniu do symbolu efektu (KP7_UW11, KP7_UO, KP7_UU ) Absolwent potrafi:

- twórczo animować prace nad własnym rozwojem,

- pracować w zespole,

- twórczo rozwiązywać problemy.

Kompetencje

W odniesieniu do symbolu efektu (KP7_KK1, KP7_KK2, KP7_KO1, KP7_KO3) Absolwent jest gotowy do:

- angażowania się w działania na rzecz własnego rozwoju osobistego,

- rozumienia wagi rozwoju duchowego człowieka w kontekście osiągania zamierzonych celów zawodowych i osobistych.

- współpracy i współdziałania w grupie w procesie realizacji wspólnych celów,

- zachowania otwartość na opinie i poglądy osób zaangażowanych w proces edukacyjnym

- współdziałania w grupie działającej na rzecz realizacji celów pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie określonej pracy praktycznej – praca pisemna - recenzja wybranej książki z przedstawionej literatury przedmiotu.

• Odpowiedź ustna

C. Podstawowe kryteria:

Praca zaliczeniowa powinna zawierać trzy elementy: charakterystykę treści, stosunek studenta do prezentowanych treści, osobistą refleksję

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sokal
Prowadzący grup: Urszula Sokal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiełbasiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-14 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0