USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązywanie konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-12RK-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie konfliktów
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat:

• poprawnej komunikacji międzyludzkiej,

• aktywnego słuchania,

• komunikowania o własnych potrzebach, przemyśleniach, emocjach.

Pełny opis:

Treści programowe

A. Problematyka konwersatorium

1. Trening skutecznego nauczyciela według koncepcji T. Gordona. Metoda 6 kroków rozwiązywania konfliktów wg T. Gordona

B. Problematyka treści zamieszczanych na platformie e-learningowej

1. Istota relacji międzyludzkich – proces komunikacji międzyludzkich, pojęcia aktywnego słuchania, sposoby zdawania pytań 2. Wprowadzenie w teorię i sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie. 3. Metody i techniki efektywnego rozwiązywania konfliktów grupowych.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Gordon T., Jak żyć dobrze z ludźmi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

2. Gordon T., Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999

B. Literatura uzupełniająca

3. Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994

4. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

W odniesieniu do symbolu efektu (KP7_WG4, KP7_WG6)

Absolwent zna i rozumie:

- cechy prawidłowego kontaktu interpersonalnego, zasady aktywnego słuchania, zwraca uwagę na nieprawidłowości komunikacji interpersonalnej.

- instytucje świadczące pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, działających w obszarze mediacji rodzinnych.

- podstawowe zasady i normy etyczne obowiązujące w grupie warsztatowej, treningowej.

Umiejętności

W odniesieniu do symbolu efektu (KP7_UW1, KP7_UW4, KP7_UW9, KP7_UW13, KP7_UK1, KP7_UO )

Absolwent potrafi:

- rozpoznawać motywy podejmowania różnych strategii rozwiązywania konfliktów.

- dyskutować na temat proponowanych metod rozwiązywania konfliktów

- proponować własne propozycje metod rozwiązywania różnych sytuacji konfliktowych.

- pracować w zespole.

Kompetencje

W odniesieniu do symbolu efektu (KP7_KK1, KP7_KO1)

Absolwent jest gotowy do:

- wykazywania odpowiedzialności za prawidłowe działania na rzecz rozwiązywania konfliktów.

- zorientowania na relacje międzyludzkie, jest otwarty na kontakty z innymi osobami.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

• wykonanie określonej pracy praktycznej – przygotowanie scenariuszy zajęć dla dzieci lub młodzieży dotyczących rozwiązywania konfliktów w grupie

• Odpowiedź na platformie e-learningowej na pytania dotyczące prezentowanych tekstów lub prezentacji

C. Podstawowe kryteria przygotowanie warsztatu rozwiązywania konfliktów, przeprowadzenie warsztatu podczas zajęć oraz udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania zamieszczone platformie e-leraningowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-14 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0