USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ZEW z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-22ZzM-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ZEW z metodyką
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok pedagogiki, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład:

Zaznajomienie z celami, zadaniami i funkcjami pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,

Prezentacja nowych doktryn i paradygmatów w edukacji zintegrowanej odnoszących się do działalności przedszkola i edukacji w klasach młodszych

Ćwiczenia:

Przedstawienie modeli nauczania systematyzujące wiedzę studenta o sposobach pracy edukacyjnej. Zaprezentowanie podstawowych metod stosowanych w szkołach (zarówno skoncentrowanych na nauczycielu, jak i na uczniu) od strony teoretycznej i praktycznej.

Pełny opis:

Treści programowe

A. Problematyka wykładu:

Cele, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dyskursy wczesnej edukacji i ich obszary; dziecko, dzieciństwo, zabawa i socjalizacja, wiedza i programy kształcenia. Poznawanie ucznia na tle zmian systemowych w edukacji i wiedzy psychologicznej.

Współczesne doktryny i paradygmaty w pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Planowanie pracy dydaktycznej, zasady pracy w klasach 1-3 z wykorzystaniem psychologicznych zasad konstruowania wiedzy w oparciu m.in. o teorię Piageta, Wygotskiego założenia psychologii poznawczej i konstruktywizmu. Realizacja zajęć zintegrowanych z uwzględnieniem dydaktyki szkoły aktywnej, interaktywnej i dydaktyki tradycyjnej (podejście porównawcze).

B. Problematyka ćwiczeń:

1. Modele nauczania oraz metody wspierania aktywności edukacyjnej uczniów, formy organizacyjne aktywności dzieci.

2. Środowisko i pomoce dydaktyczne w organizowaniu procesu uczenia się.

3. Nauczanie zintegrowane: metodyka edukacji polonistycznej (nauka czytania, nauka pisania, komunikacja, gramatyka, ortografia), metodyka edukacji matematycznej (matematyka w działaniu, uczenie się przez wgląd, różne podejścia do rozwiązywania zadań tekstowych), metodyka edukacji przyrodniczej (metoda eksperymentalna, praca grupowa), metodyka edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej, motoryczno- zdrowotnej.

4. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej- jakich błędów nie popełniać?

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Pedagogika wczesnoszkolna red D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Pedagogika wczesnoszkolna red D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, wyd. akademickie i profesjonalne Warszawa 2009.

Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Wygotski L., Myślenie i mowa, Warszawa 1989,

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Pedagogika wczesnoszkolna red D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, wyd. akademickie i profesjonalne Warszawa 2009.

Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

B. Literatura uzupełniająca:

D. Fontana, Psychologia dla nauczycieli, Poznań 1998

Bruner J., Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978,

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2000,

Klus-Stańska D, M., Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Wadsworth B, Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, Warszawa 1998

Kruk J, Dziecko w świecie przedmiotów. Studium projektowe pomocy dydaktycznych, „Impuls”, Kraków 2002.

Petty G. Nowoczesne nauczanie Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, Sopot: GWP, 2010

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań, 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W odniesieniu do efektów KW09, KW10, KW13, KW14, KW15, KW16 (w matrycy kształcenia w EUH-E na kierunku Pedagogika oraz efektów kształcenia n-li na EUH-E) – student zna terminologie pedagogiczną stosowaną w odniesieniu do zagadnień kształcenia zintegrowanego, łączy tę wiedzę z innymi dyscyplinami stanowiącymi bazę dla rozumienia zasad integracji wiedzy, zna nowe nurty pedagogiczne odnoszące się do metodyki wczesnej edukacji, odnosi zdobytą wiedzę do szerszego kontekstu kulturowego, funkcjonowania instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych. Rozumie uwarunkowania psychologiczne, społeczne i filozoficzne wprowadzania do praktyki pedagogicznej nowych doktryn i paradygmatów z zakresu wczesnej edukacji w ramach istniejącego systemu edukacji.

Umiejętności:

W odniesieniu do efektów w zakresie umiejętności (KU01, KU02, KU03, KU04, KU08, KU09, KU10) - zakłada się, że student będzie umiał:

za pomocą obserwacji i interpretacji zdobywać informacje o procesie kształcenia na poziomie wczesnej edukacji, łącząc je z wiedzą z innych dyscyplin, konstruować rozwiązania dla praktyki pedagogicznej z przedmiotowego zakresu, prezentować je przed słuchaczami oraz opracowywać w postaci pisemnej. Diagnozuje, analizuje, prognozuje zdarzenia i sytuacje edukacyjne odnoszące się do wczesnej edukacji, opracowuje projekty zajęć, osadzając wiedzę praktyczną z kontekstem teoretycznym, jest twórczy i pomysłowy w swoim działaniu.

Kompetencje społeczne (postawy):

W odniesieniu do efektów w zakresie kompetencji społecznych (KK02)

zakłada się że student będzie:

Zaangażowany w działania na rzecz własnego rozwoju z uwzględnieniem sfery pedagogicznej jako podstawy przyszłej aktywności zawodowej, będzie udoskonalał przyszły warsztat pracy, rozwijał umiejętność pracy w grupie oraz współdziałania z osobami zaangażowanymi w pozytywne zmiany w sferze edukacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Kruk, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Jolanta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Kruk, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Nowak, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Nowak, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0