USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-PRzPS21PS-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w resocjalizacji
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną, 1 sem, studia niestac II st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Student posiada wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Europie, rozpoznaje główne problemy osadzonych i ich rodzin, charakteryzuje główne metody resocjalizacji i oddziaływań penitencjarnych. Wie, jakie instytucje świadczą pomoc osadzonym opuszczającym zakład karny i posiada wiedzę o formach tej pomocy. Student potrafi posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pomoc postpenitencjarną i rozumie ich znaczenie, potrafi dokonywać analizy potrzeb osadzonych i ich rodzin w zakresie funkcjonowania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Student jest świadomy konieczności stałego pogłębiania wiedzy oraz jej uaktualniania, jest otwarty na potrzeby osób poszukujących pomocy, potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji oraz pracować indywidualnie i w zespole.

Pełny opis:

Treści programowe

A. Problematyka konwersatorium

1.Społeczna readaptacja skazanych: podstawowe pojęcia.

2. Pomoc postpenitencjarna w świetle przepisów prawa.

3. Pomoc postpenitencjarna w świetle dokumentów międzynarodowych.

4. Udział podmiotów społecznych w readaptacji skazanych w Polsce.

5. Stan i problemy pomocy postpenitencjarnej w Polsce.

B. Problematyka ćwiczeń

1. Zjawisko probacji i proces odzyskiwania tożsamości

2. Dynamika i zmienne wsparcia społecznego

3. Sanare i relacje pomocy w probacji

4. Cel pracy socjalnej i koncepcja salutogenetyczna

5. Wyuczona bezradność i syndrom bezdomności

6. Dzieci Niczyje i inne organizacje pozarządowe

7. Amnesty International i kampanie społeczne

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. S.Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Zakamycze 2003,

2. B.Stańdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000,

3. M.Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001,

4. D.Gajdus, B.Gronowska, Europejskie standardy traktowania więźniów, Toruń 1998,

5. T.Szymanowski, Powrót skazanych do społeczeństwa, Warszawa 1989,

6. P.Wierzbicki, Opieka postpenitencjarna w Polsce, Warszawa 1966,

7. M.Porowski, Społeczne inicjatywy na rzecz więźniów, Warszawa 1991,

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U.2010r., Nr 142 poz. 960)

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071).

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. J.Zagórski, Formy współdziałania ze społeczeństwem w polskiej praktyce penitencjarnej, [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, red. B.Hołyst, S.Redo, Warszawa-Wiedeń-Kalisz 1996,

2. G.B.Szczygieł, Przygotowanie skazanych do opuszczenia zakładu karnego (na przykładzie białostockiego modelu kurateli penitencjarnej), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” z 2001, nr 31,

3. Z.Lasocik, Uspołecznienie więzień, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” z 2000, nr 28-29,

B. Literatura uzupełniająca:

1. L.Bogunia, Aktualne regulacje dotyczące zwolnienia skazanych z zakładów karnych i warunków udzielania im pomocy w Polsce, [w:]Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L.Bogunia, tom V, Wrocław 2000,

4. E.Dobiejewska, Wolontariat w więzieniu, [w:] Więziennictwo Nowe wyzwania, red. B.Hołyst, W.Ambroziak, P.Stępniak, Warszawa-Poznań-Kalisz 2001,

5. I.Dybalska, Program aktywizacji zawodowej i społecznej skazanych jako aktywna forma pomocy.Flasińska, Pomoc postpenitencjarna w Polsce, Przegląd Więziennictwa Polskiego” z 1999, nr 22-23.

7. T.Szymanowski, Społeczna, aksjologiczna i prawna problematyka udziału społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce, Przegląd Prawa Karnego 1990.

8. Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 2004.

9. Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, Warszawa 2005.

10. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001.

11. Hołyst B., Kryminologia, oraz: Wiktymologia, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa (2007).

Efekty uczenia się:

Wiedza

KW07

Student posiada pogłębioną wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Europie.

KW10

Student ma pogłębioną wiedzę na temat imstytucji świadczących pomoc postpenitencjarną, posiada wiedzę o formach tej pomocy.

KW15

Student potrafi posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pomoc postpenitencjarną i rozumie ich znaczenie, potrafi dokonywać analizy potrzeb osadzonych i ich rodzin w zakresie funkcjonowania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Umiejętności

KU02

Student rozpoznaje główne problemy osadzonych i ich rodzin, charakteryzuje główne metody resocjalizacji i oddziaływań penitencjarnych.

KU08, KU10

Student potrafi dokonywać analizy potrzeb osadzonych i ich rodzin w zakresie funkcjonowania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

KU11

Student jest świadomy konieczności stałego pogłębiania wiedzy oraz jej uaktualniania, jest otwarty na potrzeby osób poszukujących pomocy

Kompetencje społeczne (postawy)

KK 01

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy osobom opuszczającym zakłady karne oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego w tym zakresie.

KK02

Student podejmuje wysiłek w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań na rzecz pomocy osobom przebywającym lub opuszczającym zakłady karne.

KK03 KK04

Student ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy, ma świadomość odpowiedzialności za jakość świadczonej pomocy.

KK07

Student jest wrażliwy na problemy społeczne, w tym w szcególności na problemy osób wykluczonych

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kuligowska
Prowadzący grup: Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Magdalena Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0