USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-TP12SM-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok terapii pedagogicznej, 2 sem., N II st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Przygotowanie studenta do tworzenia strategii i prowadzenia badań pedagogicznych

Pełny opis:

Treści programowe

Opracowywanie tekstów o charakterze naukowym

Określanie strategii badań: paradygmat pozytywistyczny/ humanistyczny

Przygotowanie struktury według określonego schematu badań, własnego projektu

Dobieranie metod, technik, narzędzi – opracowanie koncepcji badań własnych

Przeprowadzenie badań

Analiza danych badawczych/ interpretacja wyników

Opracowanie tekstu pracy naukowej na podstawie wyników badan własnych

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. Brzeziński J., (2003), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa, PWN.

2. D. Urbaniak-Zając, E. Kłos, (2013), Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa, PWN.

3. Konarzewski K., (2000), Jak uprawiać badania oświatowe, Warszawa, WSiP.

4. Łobocki M., (2003), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, Wyd. Impuls

5. Miles M. B., Huberman A. M., (2000), Analiza danych jakościowych, Białystok, Trans Humana

6. Palka S. (red.), (2010), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk, GWP.

7. Pilch T., Bauman T., (2001), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa, Wyd. Akad.„Żak”.

8. Rubacha K., (2008), Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

B. Literatura uzupełniająca

1. Angrosino M., (2010), Badanie etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Babbie E., (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa, PWN.

3. Denzin N. L., Lincoln Y., (2009), Metody badań jakościowych, Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN

4. Nowak S., (2006), Metodologia badań społecznych, Warszawa, PWN.

5. Silverman, D.,(2012), Interpretacja danych jakościowych, Warszawa, PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KW01 – zna terminologię używaną w metodologii badań społecznych

KW05 – posiada uporządkowaną wiedzę na temat metod pedagogicznych

Umiejętności

KU01 – wyszukuje, przetwarza informacje na temat zjawisk społecznych z zakresu podejmowanej problematyki pracy dyplomowej; interpretuje źródła z punktu widzenia problemów badawczych

KU02 – wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną z innymi dyscyplinami naukowymi w celu analizy wybranych problemów badawczych

KU04 – w sposób precyzyjny i jasny wypowiada się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące opracowywanej tematyki

KU05 – prezentuje własne pomysły, wątpliwości, podaje krytyce poglądy różnych autorów

KU06 – samodzielnie konstruuje projekt badań własnych; opracowuje, interpretuje, prezentuje uzyskane wyniki badań

KU09 – przewiduje skutki planowanych działań, wyprowadza wnioski

Kompetencje społeczne (postawy)

KK01 – posiadaną wiedzę i umiejętności wykorzystuje w opracowywaniu treści pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wiercińska
Prowadzący grup: Urszula Sokal, Dorota Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Skuzińska, Dorota Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Skuzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Anna Skuzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Piotr Kulikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Jaworska, Anna Skuzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0