USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychopedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-TP21DP-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychopedagogiczna
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok terapii pedagogicznej, 3 sem., N II st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę oraz wykształcenie profesjonalnych postaw w zakresie istoty, zadań, zasad i przebiegu diagnozy pedagogicznej i psychologicznej. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą szczegółowych reguł metodologiczno-etycznych obowiązujących w diagnozowaniu psychopedagogicznym oraz podstawowych technik diagnozowania wybranych środowisk, problemów i zaburzeń rozwojowych.

Pełny opis:

Treści programowe

A Wykład:

1. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej .. 2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego. 3. Diagnoza rodziny (środowiska wychowawczego, funkcjonowania, wybranych cech rodziny). 4. Diagnoza sytuacji szkolnej uczniów. 4. Diagnoza dojrzałości szkolnej uczniów. 5. Diagnoza dysleksji rozwojowej. 6. Diagnoza sytuacji społecznej ucznia w klasie szkolnej (socjometria) 7. Techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej. 8 Diagnoza osiągnięć i niepowodzeń szkolnych uczniów. 9.Diagnoza zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.

B. Ćwiczenia:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z technikami diagnozy psychopedagogicznej. Wskazanie na

przykładowe narzędzia badawcze, Omówienie zasad poprawnego konstruowania narzędzi diagnostycznych.

Opracowanie procedury badawczej oraz kwestionariusza wywiadu w odniesieniu do wybranych problemów

badawczych

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć :

E. Jarosz, E. Wysocka; Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

M. Guzik – Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

E. Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2006

Portale internetowe WWW. psychologia.edu.pl, http://www.ore.edu.pl

B. Literatura uzupełniająca

B. Skałbania: Diagnostyka Pedagogiczna, Kraków 2011

E. Wysocka; Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno – metodologiczne diagnozy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KW06 Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i ppsychologicznym i społecznym.

KW10 Student ma wiedzę na temat istytucji i placówek zajmujących się szeroko rozumianą diagnozą psychopedagogiczną.

KW11 Student ma wiedzę na temat metod, technik i narzędzi diagnozowania różnego rodzaju zjawisk patologicznych i indywidualnych dysharmonii.

KW15 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat osób, które diagnozuje.

Student zna i rozumie istotę i cel diagnozy psychopedagogicznej, opisuje i wyjaśnia podstawowe etapy procesu diagnostycznego i jego uwarunkowania, wie na czym polega prawidłowy kontakt diagnostyczny, wie na czym polega opór w kontakcie diagnostycznym, potrafi wskazać na podstawowe techniki radzenia sobie z oporem. Rozróżnia specyfikę podstawowych technik badawczych i ich szczegółowe odmiany. Potrafi wskazana elementy z których składa się standardowa opinia diagnostyczna. Ma wiedzę na temat technik diagnozowania wybranych środowisk i problemów wychowawczych.

Umiejętności

KU02 Student potrafi analizować różne obszary rzeczywistości pedagogicznej ze względu na sformułowane cele i zadania diagnozy psychopedagogicznej, a także w celu diagnozowania i projektowania działań diagnostycznych

KU07 Student potrafi posługiwać się w praktyce różnymi kategoriami ocen diagnostycznych z użyciem różnych kryteriów.

KU08 Student potrafi potrafi zastosować wybrane narzędzia diagnostyczne w badaniach.

KU10 Student potrafi zastosować wybrane narzędzia badawcze w trakcie wykonywanej działalności zawodowej (np. test dojrzałości szkolnej).

KU11 Student ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować do pracy samokształceniowej osoby w swoim środowisku rodzinnym i zawodowym

Kompetencje społeczne (postawy)

KK02

Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, angażuje się we współpracę przy wykonywaniu powierzonych działań.

KK06

Studen jest świadomy konieczności profesjonalnego pprzygotowania warsztatu pracy diagnostycznej, kieruje się dobrem osób badanych, modeleuje takie podejście wśród innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiełbasiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Bugaj-Milewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Jaworska, Agnieszka Warsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmar, Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0