USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-ZEW21PD-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy nauczyciela
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok pedagogika zintegrowana edukacja wszesnoszkolna, 1 sem., N II st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Zapoznanie z wiedzą na temat planowania i jego istoty w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym, struktury poszczególnych typów planów, etapów planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, metod ewaluacji pracy nauczyciela.

Kształtowanie umiejętności sporządzania i analizy dokumentów (planów pracy szkoły- dydaktycznej i wychowawczej, rozkła-dów materiału nauczania, planu pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Pełny opis:

Treści programowe

B. Problematyka konwersatorium

1.Istota planowania. Planowanie działań wychowawczych, dydaktycznych i społecznych nauczyciela na podstawie analizy środowiska szkolnego i rodzinnego oraz możliwości rozwojowych uczniów.

2 Plan prac szkoły i przedszkola: dydaktyczny i wychowawczy. Nowa podstawa programowa, ramowe plany nauczania, szkolny plan nauczania, arkusz organizacyjny placówki, programy wychowawcze i profilatyczne.

3. Plan pracy nauczyciela szkoły i przedszkola: rozkład materiału nauczania, plan wynikowy, plan pracy wychowawczej i plan pracy dydaktycznej.

4. Istota ewaluacji i autoewaluacji. Metody, techniki i narzędzia ewaluacji pracy nauczyciela.

Literatura:

Literatura:

Literatura obowiązkowa wykorzystywana w czasie zajęć.

Andrukowicz W. 2001, Edukacja integralna, Kraków

Duraj-Nowakowa K. 1998, Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej: modernizacja teorii i praktyki, Kraków

Klus-Stańska D. 1999, W nauczaniu początkowym inaczej, Kraków

Literatura samodzielnie studiowana przez studenta:

Moroz H. (red.) 2001, Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, Kraków

Węglińska M. 2002, Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych?, Kraków

Węglińska M. 2005, Jak przygotować się do lekcji?, Kraków

Literatura uzupełniająca

Konieczna A., Wasilewska K. 1999, Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 2 semestr II, Warszawa

Marciniak H., Mazurkiewicz U., Szewczyk M. 1999, Zintegrowane nauczanie początkowe: program autorski, Warszawa

Purzycka E. (i in.) 1998, Integracyjny rozkład materiału nauczania: dla klasy 1, Gdańsk

Żytko M. (red.) 2002, Kształcenie zintegrowane: problemy teorii i praktyki , Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

KW10 Student ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji, funkcjonowaniu przedszkoli i szkół.

Umiejętności

KU02 Student potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole, w kontekście indywidualizacji działań społeczno-wychowawczych.

KU10 Student potrafi samodzielnie wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania w różnych sytuacjach zachodzących w przedszkolach i szkołach.

KU11 Student potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem.

KU12 Student potrafi pracować w zespole.

Kompetencje społeczne (postawy)

KK01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i animuje swój rozwój osobisty i zawodowy.

KK02 Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, szczególnie popartych wnioskami ewaluacyjnymi.

KK04 Student odznacza się rozwagą w planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

KK06 Student podejmuje odpowiedzialność za swoje działania.

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Regina Abakanowicz
Prowadzący grup: Regina Abakanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Regina Abakanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0