USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-ZEW21ZEWM-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pierwszy sem, S N I st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Ćwiczenia
Wykład

Wymagania:

Wymagania formalne: Dydaktyka ogólna

B. Wymagania wstępne: wiedza z zakresu podstawowej terminologii pedagogiki, oraz z zakresuu biologicznych, psycho-logicznych, społecznych podstaw procesu kształcenia i wychowania, umiejętność integracji wiedzy z pedagogiki z in-nymi dyscyplinami, diagnozowania, oceniania, obserwowania i analizowania sytuacji edukacyjnych, umiejętność doboru środków dla danej działalności pedagogicznej.


Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje cele, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Pełny opis:

Cele:

• Zaznajomienie z celami, zadaniami i funkcjami pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,

• Prezentacja nowych doktryn i paradygmatów w edukacji zintegrowanej odnoszących się do działalności przedszkola i edukacji w klasach młodszych

• Rozwinięcie umiejętności krytycznego i aktywnego uczestnictwa w wykładach oraz korzystania z nich w formie „uczenia się wyprzedzającego”

Treści:

• Cele, zadania i funkcje edukacji zintegrowanej, dyskursy wczesnej edukacji i ich obszary; dziecko, dzieciństwo, zabawa i socjalizacja.

• Podstawa programowa i metody pracy z nią, programy kształcenia i podręczniki

• Metodyki edukacji wczesnoszkolnej, włączanie ucznia w świat kultury i języka, rozwijanie rozumowania logicz-no-matematycznego, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, wrażliwość na sztukę, rozwijanie sprawności fizycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym;

• Realizacja zajęć zintegrowanych z uwzględnieniem dydaktyki szkoły aktywnej, interaktywnej i dydaktyki trady-cyjnej (podejście porównawcze). Problem integracji wiedzy.

• Planowanie pracy dydaktycznej, zasady pracy w klasach 1-3 z wykorzystaniem psychologicznych zasad konstruowania wiedzy w oparciu m.in. o teorię Piageta, Wygotskiego, założenia psychologii poznawczej i konstruktywizmu.

• Metody poznawania ucznia a problem oceniania w edukacji wczesnoszkolnej, diagnozowanie a zagadnienie nor-my szkolnej.

• Warsztat pracy nauczyciela wczesnoszkolnego, kompetencje zawodowe i umiejętności niezbędne do pracy pedagogicznej.

Cwiczenia :

Przedstawienie modeli nauczania systematyzujące wiedzę studenta o sposobach pracy edukacyjnej. Zaprezentowanie podstawowych metod stosowanych w szkołach (zarówno skoncentrowanych na nauczycielu, jak i na uczniu) od strony teoretycznej i praktycznej.

. Problematyka ćwiczeń:

• Modele nauczania oraz metody wspierania aktywności edukacyjnej uczniów, formy organizacyjne aktywności dzieci.

• Środowisko i pomoce dydaktyczne w organizowaniu procesu uczenia się.

• Nauczanie zintegrowane: metodyka edukacji polonistycznej (nauka czytania, nauka pisania, komunikacja, gramatyka, ortografia), metodyka edukacji matematycznej (matematyka w działaniu, uczenie się przez wgląd, różne podejścia do rozwiązywania zadań tekstowych), metodyka edukacji przyrodniczej (metoda eksperymentalna, praca grupowa), metodyka edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej, motoryczno- zdrowotnej.

• Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej- jakich błędów nie popełniać?

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Paradygmaty współczesnej dydaktyki, L Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red), wyd.Impuls, Kraków 2009.

Więckowski R, Pedagogika wczesnoszkolna WSiP, Warszawa, kolejne wydania.

(Anty)edukacja wczesnoszkolna, D. Klus-Stańska(red.), OW „Impuls” Kraków 2014.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2007.

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2000.

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań, 2011.

Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Poznań 1998.

Pedagogika wczesnoszkolna red D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, wyd. akademickie i profesjonalne Warszawa 2009.

Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Wadsworth B J., Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, WSiP, Warszawa 1998.

B. Literatura uzupełniająca:

Bruner J., Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978,

Wygotski L., Myślenie i mowa, Warszawa 1989

Klus-Stańska D, M., Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Kruk J, Dziecko w świecie przedmiotów. Studium projektowe pomocy dydaktycznych, „Impuls”, Kraków 2002.

Petty G. Nowoczesne nauczanie Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, Sopot: GWP, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KW09, KW10, KW13, KW14, KW15, KW16), efek-tów obszarowych (H1A_W04, S1A_W03, S1A_W08, S1A_W02, H1A_W04, S1A_W09, S1A_W04) oraz efektów kształcenia n-li na EUH-E (X3a) efekty przedmiotowe: student zna terminologię pedagogiczną stosowaną w odniesieniu do zagadnień kształcenia zintegrowane-go, łączy tę wiedzę z innymi dyscyplinami stanowiącymi bazę dla rozumienia zasad integracji wiedzy, zna nowe nurty pedagogiczne odnoszące się do metodyki wczesnej edukacji, odnosi zdobytą wiedzę do szerszego kontekstu kulturowego, funkcjonowania instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych. Rozumie uwarunkowania psychologiczne, społeczne i filozoficzne wprowadzania do praktyki pedagogicznej nowych doktryn i paradygmatów z zakresu wczesnej edukacji w ramach istniejącego systemu edukacji.

Umiejętności:

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KU01, KU02, KU03, KU04, KU08, KU09, KU10), efektów obszarowych (S1A_U01, S1A_U08, S1A_U02, S1A_U06, H1A_U04, H1A_U06, S1A_U03, H1A_U01, H1A_U03, H1A_U10, H1A_U06, S1A_U07, S1A_U04) efekty przed-miotowe:

- zakłada się, że student będzie umiał:

za pomocą obserwacji i interpretacji zdobywać informacje o procesie kształcenia na poziomie wczesnej edukacji, łącząc je z wiedzą z innych dyscyplin, konstruować rozwiązania dla praktyki pedagogicznej z przedmiotowego zakresu, prezentować je przed słuchaczami oraz opracowywać w postaci pisemnej. Diagnozuje, analizuje, prognozuje zdarzenia i sytuacje edukacyjne odnoszące się do wczesnej edukacji, opracowuje projekty zajęć, osadzając wiedzę praktyczną z kontekstem teoretycznym, jest twórczy i pomysłowy w swoim działaniu.

Kompetencje społeczne (postawy):

W odniesieniu do efektów wzorcowych (KK02), efektów obszarowych (-), efekty przedmio-towe:

zakłada się że student będzie:

Zaangażowany w działania na rzecz własnego rozwoju z uwzględnieniem sfery pedagogicznej jako podstawy przyszłej aktywności zawodowej, będzie udoskonalał przyszły warsztat pracy, rozwijał umiejętność pracy w grupie oraz współdziałania z osobami zaangażowanymi w pozytywne zmiany w sferze edukacji.

Metody i kryteria oceniania:

• egzamin pisemny z zadaniami otwartymi o zróżnicowanym stopniu trudności, sprawdzające wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczonym przez treści programowe oraz umiejętność interpre-tacji samodzielnie studiowanej literatury;

•zaliczenie: wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie projektu zespołowe-go i jego prezentacja (pisemna i ustna)

lub też do wyboru przez prowadzącego- prezentacja multimedialna na temat wybranej metody wykonana i zaprezentowana jako efekt pracy grupowej

. Podstawowe kryteria oceny:

Znajomość treści objętych problematyką wykładu, poszerzonych o samodzielną lekturę i analizę tekstów źródłowych.

Umiejętność wykorzystania wiedzy w projektowaniu sytuacji dydak-tycznych

Umiejętność stosowania podstawowych metod skoncentrowanych na nauczycielu, jak i na uczniu wynikająca z wiedzy teoretycznej i prak-tycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-09-01 - 2012-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kruk
Prowadzący grup: Jolanta Kruk, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kruk
Prowadzący grup: Jolanta Kruk, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Jolanta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0