USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy n-la

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-ZEW31PDEN-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy n-la
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Zapoznanie z wiedzą na temat planowania i jego istoty w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym, struktury poszczególnych typów planów, etapów planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, metod ewaluacji pracy nauczyciela.

Kształtowanie umiejętności sporządzania i analizy dokumentów (planów pracy szkoły- dydaktycznej i wychowawczej, rozkła-dów materiału nauczania, planu pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Pełny opis:

Treści programowe

B. Problematyka konwersatorium

1.Istota planowania. Planowanie działań wychowawczych, dydaktycznych i społecznych nauczyciela na podstawie analizy środowiska szkolnego i rodzinnego oraz możliwości rozwojowych uczniów.

2 Plan prac szkoły i przedszkola: dydaktyczny i wychowawczy. Nowa podstawa programowa, ramowe plany nauczania, szkolny plan nauczania, arkusz organizacyjny placówki, programy wychowawcze i profilatyczne.

3. Plan pracy nauczyciela szkoły i przedszkola: rozkład materiału nauczania, plan wynikowy, plan pracy wychowawczej i plan pracy dydaktycznej.

4. Istota ewaluacji i autoewaluacji. Metody, techniki i narzędzia ewaluacji pracy nauczyciela.

Literatura:

Literatura:

Literatura obowiązkowa wykorzystywana w czasie zajęć.

Andrukowicz W. 2001, Edukacja integralna, Kraków

Duraj-Nowakowa K. 1998, Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej: modernizacja teorii i praktyki, Kraków

Klus-Stańska D. 1999, W nauczaniu początkowym inaczej, Kraków

Literatura samodzielnie studiowana przez studenta:

Moroz H. (red.) 2001, Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, Kraków

Węglińska M. 2002, Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych?, Kraków

Węglińska M. 2005, Jak przygotować się do lekcji?, Kraków

Literatura uzupełniająca

Konieczna A., Wasilewska K. 1999, Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 2 semestr II, Warszawa

Marciniak H., Mazurkiewicz U., Szewczyk M. 1999, Zintegrowane nauczanie początkowe: program autorski, Warszawa

Purzycka E. (i in.) 1998, Integracyjny rozkład materiału nauczania: dla klasy 1, Gdańsk

Żytko M. (red.) 2002, Kształcenie zintegrowane: problemy teorii i praktyki , Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

KW12 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat analizowania środowiska wychowawczego ucznia i planowania działań dydaktycznych i wychowawczych, potrafi definiować pojęcia związane z planowaniem pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela; opisać etapy planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.

KW16 Student ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania podstawowych zadań, normach, procedurach, stosowanych w pracy nauczyciela.

Umiejętności

KU02 Student potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole, w kontekście indywidualizacji działań społeczno-wychowawczych.

KU04 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie projektowania i dokumnetowania i ewaluacji działalności nauczyciela.

KU09 Student potrafi ocenić przydatność typowych metod stosowanych w projektowaniu, dokumentowaniu i ewaluacji pracy nauczyciela.

KU14 Student potrafi analizować własne działania i poszukiwać w nich doskonalenia.

Kompetencje społeczne (postawy)

KK01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i animuje swój rozwój osobisty i zawodowy.

KK08

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Regina Abakanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Regina Abakanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0