USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-ZEW31SL-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Trzeci rok pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pierwszy sem, S N I st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

1. Rozwijanie umiejętności formułowania tematów prac naukowych w obszarze przedmiotu badania pedagogiki

2. Kształtowanie umiejętności prowadzenia kwerendy w literaturze przedmiotu

3. Kształtowanie umiejętności strukturyzowania teoretycznej części pracy dyplomowej

4. Kształtowanie umiejętności redagowania teoretycznej części pracy dyplomowej

5. Wykształcenie umiejętności metodologii badań naukowych

Pełny opis:

Treści programowe

1. Określenie problematyki badawczej i tematu (tytułu) pracy

2. Planowanie struktury pracy dyplomowej

3. Kwerenda w literaturze przedmiotu pozwalającej opisać teoretyczne i metodologiczne założenia pracy

4. Umiejętność pisania przypisów i zamieszczania cytowań w pracy

5. Umiejętność tworzenia bibliografii

6. Redagowanie tekstu naukowego

7. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych

8. Planowanie przebiegu badań, dobór próby badawczej, planowanie czynności badawczych

9. Prowadzenie badań własnych

10. Analiza wyników badań własnych oraz interpretacja rezultatów

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Bereźnicki F., (2008), Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków

2. Eco U., (2007), Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa

3. Konarzewski K., (2000), Jak uprawiać badania oświatowe, Warszawa, WSiP.

4. Łobocki M., (2003), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, Wyd. Impuls

5. Pilch T., Bauman T., (2001), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa.

6. Popławska A., (2008), Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki, Białystok

7. Rubacha K., (2008), Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Babbie E., (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa, PWN.

2. Brzeziński J., (1997), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa

3. Kvale S., (2004), InterViews Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok, Trans Humana

4. Maszke A.W., (2003), Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów

B. Literatura uzupełniająca

1. Brzeziński J., (2000), Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Warszawa

2. Kawecki I., (1994), Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych, Łódź, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi

3. Łobocki M., (1999), Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa

4. Silverman D., (2007), Interpretacja danych jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

5. Silverman D., (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

KW01 Student posiada elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki oraz posługuje się terminologią pedagogiczną, rozumiejąc jej pochodzenie oraz zastosowanie w pokrewnych specjalnościach

KW02 Student ma podstawową wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotach i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

KW12 Student ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych.

Umiejętności

KU06 Student potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku polskim.

KU07 Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się, komunikować się ze specjalistami, oraz z osobami spoza tego grona.

KU08 Student potrafi przedstawić własne pmysły na każdy etapie projektowania procesu badawczego.

KU10 Student proponuje adekwatne ujęcie teoretyczne dla podejmowanego problemy badawczego.

KU14 Student analizuje własne działania na każdym etapie postępowania badawczego, potrafi zmodyfikować projektowane i podejmowane działania.

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Iga Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz, Iga Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Jaworska, Anna Książak-Gregorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Gładyszewska, Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Gładyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0