USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat umiejętności wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PE-ZEW31WU-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat umiejętności wychowawczych
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Trzeci rok pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pierwszy sem, S N I st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Kształtowanie umiejętności nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowania nieodpowiednich zacho-wań, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.

Pogłębianie samoświadomości i refleksji na temat metod wychowawczych, budowanie klimatu wsparcia rodziny dziecka.

Podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Stawianie i przestrzeganie granic – normy, zasady w wychowaniu.

2. Radzenie sobie z uczuciami.

3. Zachęcanie do współdziałania.

4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.

5. Zachęcanie do samodzielności.

6. Chwalenie i upominanie.

7. Konstruowanie programów wychowawczych.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Sokołowska-Dzioba T. (red.), Kształtowanie umiejętności wychowawczych, Lublin 2002.

2. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, Gdańsk 2012.

3. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

4. Edwards C. H., Discyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006.

B. Literatura uzupełniająca

1. Faber A., Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 2002.

2. Speck O., Być nauczycielem, Gdańsk 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W 08 – posiada elementarną wiedzę o prawidłowościach i zakłóceniach komunikacji interpersonalnej i grupowej w klasie szkolnej

Umiejętności

U 02 – wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych I etapu edukacji

U 03 – potrafi posługiwać się teoriami w celu rozpoznawania motywów lub przyczyn zachowania dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym, diagnozuje i opracowuje strategie działań opiekuńczych, wychowawczych

U 06 – wypowiada się w sposób precyzyjny i jasny na tematy dotyczące zagadnień wychowawczych

U 07 – doskonali techniki komunikacji z dziećmi oraz ich rodzicami

U 09 – ocenia i stosuje odpowiednie strategie, metody oddziaływań wychowawczych wobec wychowanków i ich rodziców, opiekunów

U 010 – potrafi dostosować strategie działań pedagogicznych w celu rozwiązywania pojawiających się problemów

U 013 – pracuje w zespole i pełni w nim różne role, organizuje pracę w grupie

U 014 – potrafi dokonać analizy własnych działań i je modyfikować w przyszłym działaniu

Kompetencje społeczne (postawy)

K 03 – ma przekonanie o sensie i wartości podejmowania działań wychowawczych w środowisku szkolnym

K 05 – dostrzega problemy moralne i etyczne w pracy z wychowankami, rodzicami/opiekunami

K 07 – umiejętnie porozumiewa się i współpracuje ze specjalistami z zakresu dziedzin współdziałających z pedagogiką

K 08 – odpowiedzialnie i systematycznie przygotowuje się do pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kobylińska
Prowadzący grup: Aneta Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0